NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom seminárok: (2637)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Ustavná sťažnosť - VZOR

Odoslať známemu Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Škola:Paneurópska Vysoká Škola

Fakulta:Právnická fakulta

Autor: bkatherine

Jazyk:Slovenský jazyk

Počet strán: 6

Ročník:5

Počet zobrazení:6300

Počet stiahnutí:16

Študijný odbor:Konanie pred Ustavným súdom

Typ dokumentu:text v elektronickej forme

Antiškola známka:'

Popis súborov:doc

Stažovatel opíše postup porušovatela jeho základného práva alebo slobody (výlucne jeho a nie tretej osoby bez ohladu na právny pomer medzi takými osobami), tak aby boli preskúmatelné najmä tieto skutocnosti: a) právny status porušovatela základného práva v súlade so všeobecnými právnymi predpismi upravujúcimi jeho zriadenie, postavenie, cinnost a kompetencie, b) konanie, v ktorom dochádza podla stažovatela k porušovaniu jeho základného práva, c) právoplatné rozhodnutie, opatrenie alebo iný zásah, ktorými malo dôjst k porušeniu základného práva vrátane necinnosti porušovatela základného práva, d) ostatné fakty na správne a úplné pochopenie celej situácie v konaní pred porušovatelom základného práva. II. Porušené základné právo alebo sloboda V tejto casti stažnosti je potrebné uviest základné právo, ktoré bolo podla názoru stažovatela porušené v priebehu skutkového stavu (cast I) tak, aby boli preskúmatelné a) vymedzenie (pomenovanie) základného práva alebo slobody, napríklad základné právo na súdnu a inú právnu ochranu, sloboda prejavu, základné právo na informácie, b) pramen základného práva alebo slobody, napríklad cl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, cl. 26 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, atd. Ak základné právo alebo sloboda vyplýva napríklad z Dohovoru o ochrane ludských práv a základných slobôd, ktorý bol vyhlásený pod c. 209/1992 Zb., je potrebné pomenovat základné právo tak, aby bolo preskúmatelné, ktoré základné právo, napríklad z cl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ludských práv a základných slobôd, bolo porušené, ak sa namieta základné právo na spravodlivé súdne konanie (the right to a fair trial). III. Právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky Podla cl. 127 ods. 1 poslednej vety Ústavy Slovenskej republiky Ústavný súd Slovenskej republiky (dalej len „ústavný súd“) je oprávnený a povinný chránit základné práva a slobody, ak o ich ochrane nerozhoduje iný súd. Na to nadväzuje rovnaká zákonná úprava (§ 49 zákona Národnej rady Slovenskej republiky c. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (dalej len „zákon o ústavnom súde“). Podla § 53 zákona o ústavnom súde stažnost nie je prípustná, ak stažovatel nevycerpal opravné prostriedky alebo iné právne prostriedky, ktoré mu zákon na ochranu jeho základných práv alebo slobôd úcinne poskytuje a na ktorých použitie je stažovatel oprávnený podla osobitných predpisov. Z týchto ustanovení Ústavy Slovenskej republiky a zákona o ústavnom súde vyplýva, že stažovatel nemôže požiadat o ochranu základného práva alebo slobody, ak je daná právomoc všeobecného súdu vrátane súdu konajúceho v správnom súdnictve alebo právomoc iného orgánu verejnej moci, na ktorý sa stažovatel môže obrátit so žiadostou o ochranu základného práva alebo slobody, ktoré boli konkretizované v zákonnej úprave, príkladom je úprava v zákone c. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), a iných. Stažovatel je teda povinný v stažnosti odôvodnit, že niet iného súdu, ktorý by chránil jeho základné právo alebo slobodu, a rovnako, že nemohol uplatnit opravné prostriedky alebo iné právne prostriedky, ktoré mu zákon na ochranu jeho základných práv alebo slobôd úcinne poskytuje a na ktorých použitie je stažovatel oprávnený podla osobitných predpisov. IV. Lehota na podanie stažnosti Podla § 53 ods. 3 zákona o ústavnom súde stažnost možno podat v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, oznámenia opatrenia alebo upovedomenia o inom zásahu. Táto lehota sa pri opatrení alebo inom zásahu pocíta odo dna, ked sa stažovatel mohol o opatrení alebo inom zásahu dozvediet. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že podanie stažnosti na ústavný súd je limitované dvojmesacnou lehotou, ktorej charakteristika spocíva v týchto skutocnostiach: a) uplynutie lehoty nemožno odpustit, b) pri právoplatnosti rozhodnutia rozhoduje úkon orgánu, ktorý je povinný a oprávnený vyznacit právoplatnost na napadnutom rozhodnutí, c) stažovatel sa mohol o opatrení alebo inom zásahu dozvediet vtedy, ak sa úkon orgánu vykonal v súlade s procesnými predpismi upravujúcimi jeho postup pri oznamovaní alebo upovedomovaní o takom opatrení ci zásahu. Z citovaného ustanovenia § 53 zákona o ústavnom súde súcasne vyplýva, že ústavný súd na rozdiel od konaní o podnetoch (do 31 decembra 2001) už nemôže poskytovat ochranu základných práv a slobôd proti takým ich porušeniam, ku ktorým došlo po uplynutí zákonnej dvojmesacnej lehoty na podanie stažnosti, okrem prípadov, ak porušenie základného práva ku dnu podaniu stažnosti trvá, tak ako je to v súdnych konaniach, v ktorých sa namietajú zbytocné prietahy.

Obsah/Ukážka dokumentu

Zoznam súborov - STIAHNUŤ

Pre stiahnutie tejto práce máš dve možnosti

Ako vytlačiť naskenovaný dokument

Z dôvodu zachovania dostatočnej kvality a čitateľnosti skenovaných dokumentov, sú niektoré z nich ponúkané vo vyššom rozlíšení. Je preto možné,že pred ich tlačou je potrebné spraviť jednoduché úpravy,aby boli vytlačené vo veľkosti A4. Najjednoduchším riešením je otvorenie dokumentu (obrázku) v programe "Prehliadač obrázkov a faxov", v ktorom je pri tlači možné intuitívne nastaviť požadovaný formát. Niektoré tlačiarne ponúkajú možnosť tohto nastavenia priamo v ich vlastnostiach. (väčšinou ako "Fit to page"). Pre skúsenejších užívateľov doporučujeme úpravu napr. v programe Adobe Photoshop, tu sa dá nastaviť podľa vlastného uváženia veľkosť aj rozlíšenie obrázku.

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Ingerencie súdu v… 23. 12. 2008 3916 -- --
 
sk ústavné právo 15. 5. 2007 2640 -- --
 
sk ustavne_pravo 14. 1. 2008 1582 -- --
 
sk Právo 30. 5. 2010 10517 56.9 15929
 
sk Právo 10. 6. 2005 3030 -- --