ÚVOD

1 CAN ( Child Abuse and Neglect syndrom )

1.1      TELESNÉ TÝRANIE

1.1.1   Telesné týranie detí aktívneho charakteru

1.1.2   Telesné týranie detí pasívneho charakteru

1.1.3   Následky a príznaky fyzického násilia

1.2      PSYCHICKÉ ( CITOVÉ ) TÝRANIE

1.2.1   Následky a príznaky psychického týrania

1.3      ZANEDBÁVANIE DIEŤATA

1.3.1   Formy zanedbávania

1.3.2   Príznaky zanedbávania

1.4      POHLAVNÉ ZNEUŽÍVANIE

1.4.1   Formy pohlavného zneužívania

1.4.2   Následky a príznaky pohlavného zneužívania

1.5      SYSTÉMOVÉ TÝRANIE

2 PREVENCIA CAN

2.1      PREVENCIA NÁSILIA PÁCHANÉHO NA DIEŤATI Z HĽADISKA JEDNOTLIVÝCH FORIEM CAN

ZÁVER

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

 


ÚVOD

Detstvo by malo byť najkrajším a najradostnejším obdobím v živote človeka. Dieťa by malo lásku dostávať, aby ju neskôr mohlo odovzdávať svojím deťom. To, že v predchádzajúcich vetách bol použitý podmieňovací spôsob, nie je náhodné. Vyjadrená je tým skutočnosť, že detstvo nie je vždy krásne, plné lásky, plné radosti. Sú deti, ktoré sa nikdy nič nedozvedia o rodičovskej láske a starostlivosti. Deti sa v priebehu svojho vývinu zoznamujú so svetom. S nevyčerpateľnou energiou a fantáziou pozorujú, skúšajú, chápu.

Dievčatá a chlapci potrebujú na to, aby mohli žiť a rásť, podporu dospelých, lásku a pocit bezpečia. Na to všetko sú deti odkázané a na to sa spoliehajú. Výskyt týrania, zneužívania a zanedbávania detí na Slovensku nie je zatiaľ štatisticky dostatočne zmapovaný a v porovnaní s inými krajinami, kde sa touto problematikou zaoberajú dlhšie, sa udávajú hodnoty mnohonásobne nižšie. Množia sa prípady tragického násilia v rodinách, ktoré často končia smrťou obete. K týraniu, zneužívaniu a zanedbávaniu detí dochádza v drvivej väčšine prípadov bez toho, aby si to okolie všimlo. Existuje pre to viacero dôvodov. Jedným z nich je ťažko preniknuteľná intimita rodiny, častokrát nechuťou či neochotou zasahovať do diania v rodinách.

 

1 CAN SYNDRÓM ( Child Abuse and Neglect syndrom ) Dieťa týrané, zneužívané a zanedbávané

 

Vznik tohto pojmu súvisí s uvedomením a chápaním detstva ako špecifického vývojového obdobia, nie každý rodič svoje dieťa miluje a poskytuje mu adekvátnu starostlivosť. Už v minulom storočí vznikajú dobrovoľné organizácie na ochranu detí pred neadekvátnym zaobchádzaním. S problematikou ochrany detí spred ohrozením sa prvýkrát stretávame v 19 storočí, v činnosti dobrovoľnej organizácie Národná spoločnosť prevencie proti krutostiam na deťoch, ktorá vznikla v roku 1883 v Liverpoole. V tomto čase sa však pozornosť venovala hlavne fyzickému násiliu na deťoch a jeho dôsledkoch, vykorisťovaniu detí, nedostatočnej starostlivosti a výžive, čo sa označovalo ako zlé zaobchádzanie alebo nestarostlivosť o dieťa. V roku 1962 tento jav pomenoval Kempe ako syndróm bitého dieťaťa. Nakoľko tento pojem nepostačoval na pomenovanie všetkých foriem násilia na deťoch, až na začiatku 90 rokoch má svoju konečnú podobu ako syndróm CAN, ktorý komplexne zahŕňa všetky formy násilia. Telesné týranie je veľmi úzko späté s psychickým týraním a ubližovať dieťaťu sa dá aj tým, že sa oň rodičia nestarajú, zanedbávajú ho a neuspokojujú jeho základné potreby.

 

1.2 PSYCHICKÉ TÝRANIE

Psychické alebo citové týranie zahŕňa také správanie dospelej osoby,ktorá má vážny negatívny vplyv na citový a psychický vývin dieťaťa a vývin jeho správania. Môže mať formu verbálnych útokov na sebavedomie dieťaťa, opakované ponižovanie dieťaťa či jeho zavrhovania. Samotné deti, hoci veľmi trpia nedokážu presne povedať, akým spôsobom im rodičia( iné osoby ) ubližujú. Psychické týranie môže mať buď aktívnu, alebo pasívnu formu. K aktívnej forme môžeme zaradiť napríklad nadávanie, ponižovanie, verbálne útoky negatívne ovplyvňujúce psychiku a sebavedomie detí, zosmiešňovanie, či dokonca zavrhovanie. Pasívna forma sa skrýva nezáujmom zo strany rodiča, odmietnutím lásky, nevšímavosťou a nedostatkom starostlivosti. Život v klíme citového týrania je zaťažkávajúcou skúškou. Dieťa si preto kladie otázky v snahe nájsť príčiny negatívneho správania rodičov v sebe samom. Nakoniec dospeje k názoru, že ono je zlé, že si takéto správanie zaslúži a preto sa k nemu rodičia správajú tak, ako sa správajú.

 

1.2.1    Následky a príznaky psychického týrania

  Bolesť psychická je nemerateľná. Následky týrania závisia od jeho intenzity a dĺžky trvania a tiež do stupňa vyspelosti dieťaťa,kedy k tomuto týraniu dochádza.

-         citová labilita – rýchle zmeny nálad, plačlivosť...

-         prejavy oneskorenia vo vývine

-         pasívne alebo naopak extrémne agresívne správanie

-         neistota vo vzťahoch

 

2 PREVENCIA CAN

Preventívne pripraviť dieťa na možný kontakt s potenciálnym páchateľom je skutočne zložité. Je normálne, že k ľuďom, ktorých poznajú sú dôverčivejší a k cudzím si poväčšinou držia odstup. Paradoxom však je, že deti častejšie ohrozujú a zneužívajú ľudia z bližšieho okolia.

Tak ako môžeme rozdeliť komplexnú prevenciu kriminality na primárnu, sekundárnu a terciárnu, podobne môžeme rozdeliť aj prevenciu CAN na prevenciu primárnu, sekundárnu a terciárnu:

A. Primárna prevencia CAN – je podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie stratégia, ktorá vedie predchádzaniu neblahého spoločenského javu takým spôsobom, že neblahý jav je potláčaný priamo v zárodku a nemá žiadne podmienky pre svoj vznik