Hospodárske problémy krajín Tretieho sveta na príklade vybranej krajiny

 

Úvod

Primárnym cieľom mojej  práce je charakteristika krajín tretieho sveta – rozvojových krajín a ich hospodárskych problémov. O  rozvojových krajinách už počul každý z  nás. Nie každý sa však zamyslel nad hospodárskymi problémami týchto krajín a  nad tým čo ich spôsobuje. V prvej časti práce sa budem venovať vysvetleniu základných pojmov ako krajina tretieho sveta, rozvojová krajina, rozvojová pomoc.

 

Obsah

Abstrakt

Úvod

Obsah

1.         Krajiny tretieho sveta

1.1.     Pojem krajina tretieho sveta

1.2.     Rozvojové krajiny

1.2.1.  Všeobecná charakteristika rozvojových krajín

1.2.2.  Charakteristické črty rozvojových krajín         

1.2.3.  Zaradenie medzi rozvojové krajiny podľa medzinárodných inštitúcii

1.2.4.  Najzávažnejšie hospodárske problémy rozvojových krajín

1.3.     Rozvojová pomoc

1.3.1.  Rozvojová pomoc definícia 

1.3.2.  História rozvojovej pomoci vo svete

1.3.3.  Medzinárodný menový fond a Svetová banka

1.3.4.  Agentúry OSN

1.3.5.  Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

1.3.6.  Svetová obchodná organizácia– Rozvojová agenda z Dohy

1.3.7.  Efektivita rozvojovej pomoci – Monterrejský konsenzus     

2.         Eritrea

2.1.     Základné informácie

2.2.     História        

2.3.     Hospodárske problémy     

2.4.     Možné riešenia hospodárskych problémov

Záver

Zoznam bibliografických odkazov

 

1.     Krajiny tretieho sveta

 

1.1.          Pojem krajina tretieho sveta

 

Pojem krajina tretieho sveta bol po prvý  krát použitý v roku 1952, francúzskym demografom Alfredom Sauvym. Počas studenej vojny rozdelil krajiny na Prvý svet, kde patrili USA, Druhý svet kde patril, Sovietsky zväz a pomenovanie Tretí svet zaviedol pre krajiny ktoré sa nepridali na stranu USA ani na stranu Sovietskeho zväzu.. Od rozpadu Sovietskeho zväzu sa za Prvý svet používa pre rozvinuté krajiny a Tretí svet pre rozvojové krajiny.[1]

 

1.2.          Rozvojové krajiny 

 

1.2.1.   Všeobecná charakteristika rozvojových krajín[2]

 

V priebehu päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 20. storočia došlo k rozmachu národnooslobodzovacieho hnutia a v jeho dôsledku k rozpadu koloniálnej sústavy. Z bývalých kolónii, polokolónii a závislých území vznikli desiatky nových politicky samostatných štátov, ktoré označujeme spoločným názvom rozvojové krajiny (RK). Patrí k nim asi 160 krajín ležiacich prevažne na južnej pologuli. Na 58 % zemského povrchu v nich žije asi 83 % svetového obyvateľstva,  pritom  produkujú  približne  20  %  výkonov  svetového hospodárstva.