Didakticý test

 

    

Didaktické testy sú moderným prostriedkom preverovania a hodnotenia výsledkov procesu učenia sa jednotlivca. Obsahujú pomerne veľký počet úloh navrhovaných tak, aby odpovede boli časovo nenáročné, ale aby sa pritom nenarušila náročnosť ich riešenia.

Didaktické testy umožňujú:

-          za rovnaký čas uložiť oveľa viac úloh a preveriť tak osvojenie si väčšieho množstva učiva, alebo do väčšej hĺbky,

-          objektívnejšie hodnotiť, pretože sa vylučuje vplyv osobnosti učiteľa, všetci žiaci majú rovnaké podmienky.

-           

 

POSTUP TVORENIE DIDAKTICKÉHO TESTU

 

-      Vychádzali sme s odbornej literatúry :

o   CIRJAK, M.: Postup pri konštrukcii didaktických testov. Metodický list. Prešov : MC 1996

o    Lapitka, M.: Tvorba a použitie didaktických testov. Bratislava: SNP 1990

-      Pri spracovaní testu sme postupovali podľa krokov, uvádzaných už v spomínanej literatúre:

§  1. Krok: VYMEDZENIE ÚČELU TESTU – účelom testu je zhrnutie prvej kapitoly daného predmetu

§  2. Krok: VYMEDZENIE RÁMCOVÉHO OBSAHU DT – obsahom testu sú otázky zo základov Tovaroznalectva

§  3. Krok: URČENIE FORMY ÚLOH – zvolili sme OTVORENÚ formu úloh, čo znamená, že na dané otázky treba odpovedať stručnými produkčnými odpoveďami

§  4. Krok: URČENIE TESTOVACIEHO ČASU – daný test sme zostavovali tak aby boli schopný žiaci odpovedať na dané testové otázky do 15 min.

§  ....

 

-      Test sme zadali žiakom prvého ročníka na ZSŠHSaO v Trenčíne

-      Testu sa zúčastnilo 15 žiakov pod dohľadom ich vyučujúcej učiteľky

-      Na zadané testové otázky dostali 15 min. na vypracovanie

-      Testy sme zozbierali a doma vyhodnotili

-      Spracovali sme aj štatistiku úspešnosti ( tabuľka č. 1)