Výchovno-vzdelávací cieľ:

Získanie zručnosti pri práci   - s textovým editorom.

    - s panelom nástrojov – výchovný cieľ.

    - s hlavným menu ZOBRAZIŤ, VLOŽIŤ, FORMÁT, 

      NÁSTROJE – vzdelávací cieľ

 

Motivácia žiakov:

a)    vnútorná

- učiteľ navodí stav, ktorý núti žiaka byť aktívnym pre svoj vlastný zážitok a pre uspokojenie vlastnej potreby (záujem o učivo, túžba po poznaní, želanie uspokojiť zvedavosť a pod.)

 

 

Vyučovacie metódy:

1.    Slovné metódy:

-          výklad,

2.    Názorné metódy:

-          práca s PC,

-           

Materiálno-technické prostriedky:

Ivan Kalaš a kolektív: Informatika pre stredné školy. 1.vydanie. Bratislava: MEDIA TRADE, 2001. ISBN 80-08-01518-7

PC: monitor, základná jednotka, klávesnica, myš, podložka, tlačiareň

 

Priebeh a obsah vyučovacej hodiny

 

1.Organizačná časť vyučovacej jednotky                                             (3 minúty)

 

-          pozdrav učiteľa a žiakov

-          zistenie prítomnosti žiakov a zápis do triednej knihy

-          oboznámenie s programom vyučovacej hodiny

-          oboznámenie s výchovnovzdelávacím cieľom

 

 

2.Opakovanie prebratého učiva z predošlej vyučovacej hodiny           (20 minút)

Základné pojmy

-          aktualizácia vedomosti z predošlej vyučovacej jednotky, ktoré využijeme pri prebratí nového učiva

-          použité metódy- ústneho skúšania

                                            - názorné metódy: -práca s PC,

                                                                 - predvádzanie,

 

 

 

Procesná príprava vyučovacej jednotky

 

1.Organizačná časť vyučovacej jednotky                                             (3 minúty)

 

-          pozdrav učiteľa a žiakov

-          zistenie prítomnosti žiakov a zápis do triednej knihy

-          oboznámenie s programom vyučovacej hodiny.