Primárna prevencia (univerzálna, generálna)

 

Primárna prevencia sa týka najvšeobecnejších podmienok predchádzania vzniku sociálno-patologických javov. Realizátormi primárnej prevencie sú rodina, škola, mimoškolské zariadenia, masmédiá a iné inštitúcie.[1]

 

Zákon č.245/2008 zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

 

V školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie sa vykonáva najmä psychologická, pedagogická, špeciálnopedagogická vrátane logopedickej a liečebnopedagogickej činnosti a sociálna činnosť

zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

 

 

 

Primárna prevencia sociálno-patologických javov v školskom prostredí

 

Škola ako základný socializačný činiteľ plní hneď po rodine úlohy pri formovaní osobnosti dieťaťa, dotvára a mení hodnotový rebríček a utvára mravné vedomie dieťaťa. Preto by mala byť prostredím, ktoré svojimi aktivitami pôsobí aj v oblasti predchádzania pred sociálno-patologickými javmi.

 

 

 

Projekty/programy zamerané na prevenciu

 

Ø  Kým nie je príliš neskoro, Škola bez alkoholu, drog a cigariet, Nenič svoje múdre telo

Programy zamerané na prevenciu drogových závislostí.

 

Ø  Správaj sa normálne

Projekt je určený pre žiakov 5 ročníka ZŠ. Podstatou projektu je preberanie 10 tém a cieľom je priblížiť deťom  prácu polície, naučiť ich zásady normálneho spolunažívania.[1] Emmerová, I.: Poruchy správania u žiakov základných a stredných škôl- ich prevencia a riešenie. Banská Bystrica: 2008, s. 101.