Úvod

V dnešnej dobe sa už často krát diskutuje na tému životné prostredie a jeho ochrana. Spôsob života v súčasnosti a ľahostajnosť k životnému prostrediu spôsobuje, že si ho sami ničíme. Likvidujeme si miesto pre život. Preto sa do popredia dostáva i táto téma, ktorá sa netýka len ľudí ako jednotlivcov či domácností, ale aj podnikov, firiem a organizácii. Práve pre ne boli vypracované normy rady ISO 14000 zahrňujúce aj ISO 14031. Táto konkrétna norma sa zaoberá hodnotením environmentálneho správania sa a túto tému by som nám chcela trochu priblížiť.

 

1.      Normy ISO 14000

Od polovice osemdesiatych rokov predstavitelia priemyslu v najvyspelejších krajinách rozpoznávajú, že správny environmentálni manažment na základe dobrovoľnosti môže posilniť imidž spoločnosti, zvýšiť zisky a konkurencieschopnosť, obmedziť náklady a predísť nutnému zavedeniu ďalších legislatívnych opatrení. Dokladom týchto skutočnosti je vývoj smerom k zeleným výrobkom s rastúcim využitím "analýzy životného cyklu", tj. zvažovaní vplyvu produktu na životné prostredie od surovín až po likvidáciu, tj. "od kolísky do hrobu". Behom tohto vývoja vznikla rada nástrojov environmentálneho manažmentu, napr. environmentálne audity a systémy environmentálneho manažmentu (EMS -- Environmental Management Systems). Tieto nástroje riadenia vznikali prevažne ako dobrovoľné interné iniciatívy priemyselných podnikov, ale teraz už ovplyvňujú politiky a reguláciu v rámci Európskej únie a ďalších krajín . Majú značný vplyv i na prax národných a nadnárodných bánk a poisťovní. Vo väčšine krajín bolo a zostáva zavadenie environmentálneho manažmentu v podnikateľských subjektoch dobrovoľnou záležitosťou. Je pochopiteľné, že podniky po celom svete pozorne posudzujú nielen prípadné finančné prínosy (identifikáciu úspor, zvýšenú efektívnosť výroby, nový trhový potenciál atď.), ktoré vyplývajú z uplatnenia environmentálneho manažmentu, ale hodnotia i riziká, ktoré vyplývajú z opomenutia organizačných i technických riešení problému životného prostredia (havárie, neschopnosť získať bankový úver a súkromné investície, strata trhu a zákazníkov). Vypracovanie noriem v oblasti životného prostredia predstavuje jednu z najvýznamnejších aktivít niekoľkých uplynutých rokov, čo sa zvlášť týka noriem spracovaných Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO). Tieto normy sú nutné v prípade, že sa má EMS (a súvisiace činnosti) aplikovať za ustálených podmienok, tak ako to vyžadujú medzinárodné obchodné dohody uzavierané v rámci EU i vo zvyšku sveta (GATT/WTO). [1]

 

1.1.    EMS

ISO 14000 rodina rieši rôzne aspekty ochrany životného prostredia. Úplne prvé dve normy, ISO 14001:2004 a ISO 14004:2004 sa zaoberá systémom environmentálneho manažérstva (EMS). ISO 14001:2004 stanovuje požiadavky na EMS a ISO 14004:2004 poskytuje všeobecné pokyny EMS. [2]

Ostatné normy a smernice v rodine sa zaoberajú osobitnými aspektmi životného prostredia, vrátane: označovania, hodnotenia výkonnosti, analýzy životného cyklu, komunikácie a auditu. [2]

 

1.2.    EMAS

Schéma Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je dobrovoľným nástrojom environmentálneho manažérstva pre organizácie, ktoré chcú zhodnocovať a zlepšovať svoje environmentálne správanie. Je zostavená tak, aby prostredníctvom najmä lepšieho využívania zdrojov, súladu s legislatívou životného prostredia, riadenia svojich významných priamych a nepriamych environmentálnych aspektov a realizáciou svojich cieľov a procesov, pomohla zvýšiť ich konkurencieschopnosť. Registrácia v EMAS dáva organizáciám možnosť preukázať všetkým zainteresovaným stranám (zákazníkom, verejnosti, úradom), že hodnotia, riadia a znižujú environmentálne vplyvy svojich činností a produktov. [3]

 

EMAS je v súčasnosti najspoľahlivejším a najefektívnejším manažérskym nástrojom na trhu pre organizácie, ktoré chcú zlepšovať svoje environmentálne správanie prostredníctvom pridanej hodnoty oproti požiadavkám systémov environmentálneho manažérstva podľa medzinárodnej normy EN ISO 14001 najmä:

·         v zhode s legislatívou životného prostredia, ktorej plnenie je garantované štátom;

·         v povinnom informovaní verejnosti prostredníctvom environmentálneho vyhlásenia organizácie;

·         v zvýšenej angažovanosti zamestnancov. [3]

 

2.      Hodnotenie environmentálneho správania

Environmentálny profil  (EP) nie je v súbore noriem ISO 14000 definovaný jednotne.  Napr. v norme ISO 14031 jeho definícia znie: Environmentálny  profil tvoria merateľné výsledky systému environmentálneho  manažmentu organizácie vo väzbe na kontrolu ich  environmentálnych aspektov, ktoré sú založené na  environmentálnej politike, cieľoch a cieľových hodnotách  organizácie. U tých organizáciách, ktoré nemajú zavedené EMS, definuje  sa environmentálny profil ako výsledok ich riadenia vzhľadom  k environmentálnym aspektom. [4]

 

Definícia EPE: Hodnotenie  environmentálneho profilu je proces, plánovaný a realizovaný  pomocou vhodných environmentálnych indikátorov, ktoré umožňujú  merať, analyzovať a určiť environmentálny profil vzhľadom  k predpísaným kritériám. [4]

 

Hodnotenie environmentálneho správania je manažérskym nástrojom navrhnutým s cieľom trvalo poskytovať spoľahlivé a overiteľné informácie manažmentu ohľadne environmentálneho správania organizácie a snahy o jeho zlepšenie. Požiadavky a pokyny na výber indikátorov, zber a analýzu údajov, vyhodnocovanie získaných informácií voči kritériám environmentálneho správania, podávanie správ zainteresovaným stranám, komunikáciu, pravidelné revízie a zdokonaľovanie procesu poskytuje organizáciám norma STN EN ISO 14031. Naviac poskytuje množstvo príkladov indikátorov a spolu s jej doplňujúcim dokumentom TNI ISO/TR 14032 aj príklady ich aplikácie v reálnych organizáciách. Proces EPE nie je certifikovateľný a môžu ho využiť organizácie so zavedeným systémom environmentálneho manažérstva, ako aj bez neho. [5]