1.      Zhrnutie projektu

 

Plánujem založiť pizzeriu v meste Lučenec, ktorá bude vyrábať pravú taliansku pizzu. Podnik plánujem umiestniť v centre mesta ako z dôvodu väčšej dostupnosti, tak aj z dôvodu marketingového. V podniku chcem vytvoriť príjemné a útulné prostredie s priateľskou obsluhou, vhodné pre obyčajné posedenie s priateľmi či menšie oslavy a pod.

Kľúčovým predpokladom úspechu bude v tom, že podnik bude vykonávať donášku pizzi, bude produkovať malú pizzu za euro ktorú bude donášať do škôl a bufetov a bude mať pravého talianskeho šéfkuchára aby zaistil autentickosť vyrábaných produktov.

Cieľmi podniku bude dlhodobé dosahovanie zisku a dosiahnutie stabilnej pozície na trhu. Našim zákazníkom môže byť mladý človek, ktorému náš výrobok chutí a nepotrebuje k tomu ani dostatočné prostriedky ku kúpe, pretože v ponuke bude aj pizza za 1 €. Náš zákazník môže byť aj starší človek, ktorí je už finančne nezávislí a nemá čas na robenie si obeda alebo večere.

Posledným bodom je požadovaná suma finančných prostriedkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Opis podniku

V projekte je vypracovaný podnikateľský zámer pre vytvorenie nového podnikateľského subjektu.

 

2.1      Identifikačné údaje

 

o   Bc. Michal Kučera

o   Ul. Jiráskova č.22

o   Lučenec 984 01

o   zodpovedný vedúci: Peter Chrobák

 

2.2      Poslanie a vízia podniku

 

Poslaním podniku by malo byť uspokojenie zákazníkov voči kvalitnej a hlavne pravej talianskej pizze a tým priniesť kus tejto kultúry aj do nášho regiónu. Ďalším produktom eurovej pizze je možné osloviť aj tých, ktorý nemajú príjem ale najmä mladých ľudí a deti. Zákazníci tiež môžu oceniť posedenie si v priateľskej a útulnej atmosfére.

Vytvorenie kvalitného pracovného prostredia a priateľskej atmosféry tiež ocenia aj zamestnanci a bude im poskytnutá možnosť naučiť sa niečo od talianskeho šéfkuchára.

Víziou je vytvorenie podniku s pozitívnym imidžom, ktorá priťahuje stále viac a viac zákazníkov.

2.3      Ciele podniku

 

Cieľom podniku bude vytvorenie stabilnej pozície na trhu a to pomocou stratégie diferenciácie. Podnik sa bude diferencovať poskytovanými službami a produktmi. Tak isto by malo byť cieľom zvyšovanie podielu na trhu a to súvisí s predošlým cieľom a tomu by mala napomáhať poloha podniku v centre mesta a propagácia. Ďalším cieľom je neustále zlepšovanie kvality služieb pomocou kvalitného personálu. Kvalitu personálu bude zabezpečovať odborné príjmanie zamestnancov, kvalitné pracovné prostredie a možnosť vzdelávania. Posledným cieľom bude dlhodobé dosahovanie zisku.

Všetky tieto ciele úzko súvisia a pre ich zabezpečenie bude potrebné dodržať všetky kroky podnikateľského plánu k čomu budú napomáhať aj kvalitný zamestnanci.

 

2.4      Organizačná štruktúra podniku

 

2.5      Štruktúra zamestnancov

 

majiteľ:

- riadenie firmy, vypracovanie stratégie firmy

- financovanie firmy

- vedenie účtovníctva

- zabezpečovanie kontaktov so zákazníkmi

-  zabezpečovanie marketingových aktivít

-  zásobovanie zariadenia (suroviny)

-  výplata miezd

 

Zodpovedný vedúc:

- riadenie podniku

- zabezpečovanie rozsahu a kvality služieb

- zabezpečenie plnenia finančného a obchodného plánu

- kontrola personálu

- motivovanie zamestnancov

- výber a príjem nových pracovníkov, ale takisto aj rozviazanie pracovného pomeru

- schvaľovanie, zmena a zľavy z cien