I. Budovanie základov socializmu na Slovensku

 

            Socializmus je politickou a ekonomickou teóriou obhajujúca spoločné vlastníctvo výrobných prostriedkov, kontrolu celej výroby, distribúcie a výmeny ako spravodlivý spôsob účasti na národnom bohatstve.

            Je  ideológiou, ktorého stúpenci sa dnes usilujú o postupnú premenu spoločnosti tak, aby bola založená na zásadách sociálnej spravodlivosti, rovnosti a slobody. Reformná cesta k socializmu, ako cieľová predstava spoločnosti, musí byť zlúčiteľná s demokratickým politickým systémom. Treba vedieť aj to, že charakteristika socializmu nie je jednoduchá. Dôvodom je to, že predstavitelia sa nezhodujú v zásadných princípoch. Východiskom socialistickej ideológie je kritika kapitalistického ekonomického systému.

 

 

1.1 Medzinárodné podmienky výstavby socializmu v Československu

 

         V rokoch 1948-1950 sa pomer síl vo svete stále menil na prospech socializmu. Začala sa upevňovať svetová socialistická sústava, ktorá sa stala významným faktorom medzinárodnej mierovej politiky. Postupný a veľmi zložitý vývin štátov smerom k socializmu utváral politické predpoklady pre medzinárodné vzťahy nového typu.

            Vznikom svetovej socialistickej sústavy sa skončilo obdobie, keď vo svete existoval jediný socialistický štát, zmenil sa pomer síl vo svete na prospech socializmu. Svetová sústava bola oslabená zostrením rozporov medzi monopolistickou buržoáziou na jednej strane a robotníckou triedou na druhej strane.

            Napätá a komplikovaná medzinárodná situácia v rokoch 1948-1950 neobyčajne sťažila výstavbu základov socializmu v ľudovodemokratických krajinách. Antikomunistická politika vyvolala vojenský konflikt, organizovali hospodársky nátlak a vydieranie i zasahovanie do vnútorných záležitostí jednotlivých krajín.

           

            Československo riešilo náročné úlohy budovania základov socializmu v úzkej spolupráci s ďalšími krajinami. Orientovalo sa predovšetkým na rozvoj všestrannej politickej, hospodárskej  a kultúrnej spolupráce so Sovietskym zväzom, ktorá mala mimoriadny význam pre rozvoj jeho národného hospodárstva a pre upevnenie bezpečnosti štátu.

            Zahraničná politika Československa naďalej smerovala k upevneniu mieru vo svete a k všestrannej spolupráci s krajinami socializmu. „Táto politická spolupráca spočíva na totožnosti záujmov všetkých národov budujúcich socializmus, na rozdiel od rozporov a protichodných záujmov štátov kapitalistických“.

            Napriek zložitým podmienkam bolo medzinárodné povstanie Československa na začiatku socialistickej výstavby vcelku priaznivé. Zmenil sa pomer síl na prospech socializmu. Kapitalistická sústava bola oslabená. Sformovala sa svetová socialistická sústava na čele so Sovietskym zväzom, v rámci ktorej sa utvárali nové medzinárodné vzťahy. Československo bolo súčasťou svetovej socialistickej sústavy, čo mu umožňovalo budovať socializmus bez medzinárodnej izolácie. Spojenectvo so Sovietskym zväzom paralyzovalo nebezpečenstvo zahraničnej intervencie. Nepriaznivým javom v medzinárodnej situácii bola vzrastajúca agresivita svetového imperializmu pod vedením vládnucich kruhov USA. Začala sa éra studenej vojny, sprevádzaná horúčkovitým zbrojením, vytváraním agresívnych blokov, hospodárskou diskrimináciou zo strany kapitalistických krajín, politickým a ideologickým bojom.