MALÁ PRIVÁTIZACIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A JEJ DOPAD    NA VEREJNÚ SPRÁVU

 

 

Privatizácia predstavuje jeden z dôležitejších procesov na ceste ekonomickej transformácie. V práci si  stručne rozanalyzujeme proces malej privatizácie a jeho priebeh. V úvode  však začneme snahou o zachytenie samotného zmyslu a potreby privatizácie, kde sa snažíme o určenie miesta a dôležitosti tohto procesu v rámci ekonomickej transformácie.

 

Zmysel a potreba privatizácie

 

 Po páde komunistického režimu a zmene politickej situácie V Československu sa po roku 1989 dostala do popredia otázka transformácie národného hospodárstva, ako najdôležitejší krok smerom k vyspelým krajinám západnej Európy. Transformácia predstavuje vo svojej podstate komplexnú sociálno – ekonomickú zmenu centrálne riadenej ekonomiky z pred roku 1989 na ekonomiku trhového typu. Základnými systémovými prvkami takéhoto trhového systému sú:

-slobodná tvorba cien na všetkých trhoch

-existenčná závislosť podniku na krytí nákladov svojho podnikania z tržieb za predaný  tovar  a poskytnuté tržby

-právna úprava pravidiel hry medzi všetkými ekonomickými subjektami vymedzuje ich  presné postavenie ako aj vzájomné interakcie

 

Transformácia je teda „ procesom premeny centrálne plánovaného mechanizmu riadenia na trhový mechanizmus a nerovnovážnej, a z hľadiska medzinárodnej konkurencieschopnosti zaostávajúcej, štrukturálne deformovanej ekonomiky na ekonomiku rovnovážnu a konkurecieschopnú, s priaznivým štrukturálnym profilom, využívajúcu komparatívne výhody z medzinárodnej deľby práce, zameranú na kvalitatívny vzostup životnej úrovne a zlepšenia životného prostredia.“ (Prof. Ing. Pavol Vincúr, Csc., Hospodárska politika Slovenskej republiky v tranformačnom procese, str. 378).

Model ako sa má transformácia ekonomiky uskutočniť v podstate neexistuje, nakoľko išlo o proces, ktorý nebol doteraz vo svete realizovaný. V podstate sa tento proces môže rozčleniť do troch základných fáz. Prvá fáza predstavuje analýzu východiskového stavu, formuláciu problémov a pokus o odhalenie nerovnováhy ekonomiky. Druhá fáza predstavuje formulovanie cieľa, výber nástrojov a metód realizácie transformácie. Tretia fáza predstavuje samotnú realizáciu definovaných nástrojov. Týmito nástrojmi, ktoré definuje a realizuje štát sú jednak privatizácia, liberalizácia cien, liberalizácia vonkajších ekonomických vzťahov, ako aj sociálna a daňová reforma. Všetky nástroje možno na ceste transformácie národných ekonomík považovať za rovnako dôležité.

Privatizácia predstavuje jeden z dôležitých nástrojov systémových zmien. Ide o prechod vlastníctva majetku, ktorý bol v období komunistického vládnutia v rukách štátu, do rúk súkromných vlastníkov. Premena vlastníckych vzťahov znamená z hľadiska svojej podstaty zmenu ekonomického systému, a preto predstavuje základný predpoklad pre vznik a rozvoj trhových vzťahov. Základná premisa, z ktorej vychádza privatizácia spočíva v rozlíšení vlastníctva štátu ako vlastníka a individuálneho subjektu ako vlastníka.

Môžeme teda povedať, že účelom privatizácie je demonopolizácia štátneho vlastníctva a vytvorenie silného sektora súkromných podnikateľských subjektov za účelom poskytnutia novej dynamiky národnému hospodárstvu a to pomocou domácich ale najmä zahraničných zdrojov.