Úvod

 

Úlohou seminárnej práce je didakticky analyzovať učivo a uskutočniť prípravu učiteľa na prednášku danej témy s maximálnym ohľadom na doterajšie vedomosti žiaka a so zameraním sa na motiváciu žiakov s cieľom zabezpečiť najvyššiu možnú efektivitu času venovanému výkladu učiva.

 

Teoretická časť

 

Didaktická analýza učiva predstavuje myšlienkovú činnosť učiteľa, ktorá mu umožňuje z pedagogického hľadiska preniknúť do učebnej látky. Je to transformácia vedného systému do didaktického systému. Pre učiteľa znamená takú prípravu, v ktorej dominujúcu úlohu zohráva obsah preberaného učiva.

 

Didaktická analýza učiva spočíva v:

 

Didaktická analýza učiva znamená: