1. Manažérske zhrnutie

 

Agentúra, ktorá sa zaoberá výskumom realizovala svoj výskum zameraný na vytvorenie auta budúcnosti. Prieskumu sa zúčastnilo 52 respondentov, ktorí odpovedali na otázky uvedené v dotazníku. Veľká väčšina z opýtaných vlastní vodičský preukaz a podľa finančných možností by si vedeli predstaviť nový model auta. Podľa ich predstáv by malo byť auto športového typu, v plnej výbave, malé a bezpečné. Skôr by sa malo zamerať na nižšiu až strednú triedu. Podľa ďaľších výsledkov výskumu, ktorý bol zameraný hlavne na skupinu mladých ľudí vyplýva, že sú to prevažne ľudia vo vekovej skupine okolo 25 rokov, sú mladí a vzdelaní, ak majú možnosti chcú si splniť svoje sny. Za nový automobil by si vedeli predstaviť sumu do 16 500 eur, ktoré by určite malo spĺňať ich kritéria. Za najdôležitejšiu vlastnosť auta pokladajú bezpečnosť, potom je na rade dizajn a cena automobilu.

 

Dúfam, že tento výskum pomôže automobilovej spoločnosti pri realizácii kvalitneho produktu, ktorý bude mať vysokú predávanosť a jeho marketingová komunikácia bude efektívna a kreatívna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah

 

1. Manažérske zhrnutie                                                                                          2

2. Obsah                                                                                                                   3

3. Účel prieskumu                                                                                                    4

4. Metodika prieskumu                                                                                           4

5. Výsledky prieskumu                                                                                           5

- základné údaje o respondentoch                                                                               5

- frekvenčné tabuľky                                                                                                  7

- krížové tabuľky                                                                                                       12

6. Diskusia                                                                                                               13          

7. Závery a odporúčania                                                                                          13

8. Prílohy                                                                                                                  14

- vzor dotazníka použitého pri prieskume                                                                    14

- výpočet veľkosti vzorky                                                                                           16

- frekvenčné tabuľky                                                                                                  17

- všetky vyplnené dotazníky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Účel  prieskumu

 

Účelom tohto prieskumu bolo zistiť na vybranej vzorke respondentov či by si kúpili imidžové auto, keby spĺňalo určité kritéria, aké by malo mať vlastnosti, ako by malo vyzerať, koľko by malo stáť atď. Výsledky tohto prieskumu by mali objasniť čí by bol záujem o takýto typ auta.

 

 

 

4. Metodika priekumu

 

Prieskum prebiehal na vzorke 60 respondentov, z ktorých spolupracovalo 52. Výsledky som získala metódou dopytovania na základe dotazníka, ktorý mal vopred stanovenú štruktúru a obsah. Dotazník mal 15 otázok. Prieskum sa realizoval na vzorke mladých ľudí a vyhodnocoval sa pomocou programu Statgraphics.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Výsledky prieskumu

 

Základné údaje

Prieskum som urobila na vzorke 52 respondentov. Podmienka bola ohraničenie veku, týkala sa mladých ľudí od 18 do 30 rokov. Z 52 respondentov tvorili väčšinu ženy a to až 35. Priemerná veková skupina sa dotýkala hranice do 25 rokov. Až 27 respondentov bolo študentov na vysokej škole a druhú najrožšírenejšiu skupinu tvorili ľudia vysokoškolsky vzdelaní. Najväčšiu skupinu tvorili respondenti zamestnaní v bankovníctve a reklame.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frekvenčné tabuľky

1. Vodičský preukaz:

Pri zisťovaní o stave vlastníctva vodičských preukazov, som narazila na jednoznačný a predpokladaný výsledok. Až 88% opýtaných vlastní vodičský preukaz, a 12% si ho plánuje v blízkej budúcnosti urobiť.

 

2. Záujmy:

Keďže väčšina z opýtaných boli mladý ľudia, tak sú to ľudia, ktorí majú mnoho koníčkov a svoj čas si krátia prevažne športom, hudbou, tancom, cestovaním a inými špecifickými koníčkami.