1. DEFINÍCIA OBCHODNO-PODNIKATEĽSKÝCH SLUŽIEB

 

 

 

Do oblasti nehnuteľností, prenájmu, obchodných činností a ostatných služieb patria podnikateľské subjekty, ktoré sa  v prevažnej miere zaoberajú poskytovaním platených služieb podnikom a obyvateľstvu, najmä v oblasti nehnuteľností, prenájmu strojov a zariadení bez obsluhy, počítačových a súvisiacich činností, iných obchodných služieb ( daňové, právne a účtovné poradenstvo, architektonické a inžinierske služby vrátane projektovania, technické testovanie a analýzy, činnosti reklamy, sprostredkovanie a nábor pracovnej sily, pátracie a ochranné služby, priemyselné čistenie a rôzne obchodné služby), vzdelávania dospelých, nakladania s odpadom, rekreačných, kultúrnych a športových činností a iných verejných a osobných služieb (pranie a chemické čistenie, kadernícke a kozmetické činnosti, pohrebné služby, činnosti týkajúce sa telesnej pohody a ostatné služby prevažne osobného charakteru).

 

Do údajov za nehnuteľnosti, prenájom, obchodné činnosti a ostatné služby sa započítavajú údaje za právnické osoby a za fyzické osoby.

 

Tržby za vlastné výkony a tovar za nehnuteľnosti, prenájom, obchodné činnosti a ostatné služby sa sledujú bez dane z pridanej hodnoty. Druhové členenie tržieb vychádza zo Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností. Do počtu podnikov sú zahrnuté len právnické osoby.

 

Tržby za vlastné výkony a tovar za nehnuteľnosti, prenájom, obchodné činnosti a ostatné služby vyjadrujú hodnotu tržieb z predaja vlastných výrobkov, služieb a obchodného tovaru, realizovanú v sledovanom období a určenú pre tuzemských aj zahraničných odberateľov. Zahrňuje tržby podniku zo všetkých jeho podnikateľských činností.

 

 

 

 

 

1.1   Základné ukazovatele za vybrané trhové služby za rok 2007 podľa okeč a krajov - Bratislava

            

 

Rok 2005

 

 

 

 

 

Počet

Tržby za

Priemerný ev.

Priemerná

 

vykaz.

vlastné výkony

počet

mesačná

Triediace hľadisko

jednotiek

a tovar

zamestnancov

mzda

 

 

bez DPH

vo fyz.

 

 

 

v tis. Sk

osobách

v Sk

a

b

2

5

7

 

 

 

 

 

Čin.v obl.nehnuteľností

52

2 426 594

1 474

23 622

Prenájom strojov

11

1 469 194

350

35 912

Počítačové činnosti

61

14 654 612

5 195

56 841

Iné obchodné služby

288

23 350 030

19 438

25 130

Školstvo

10

84 647

239

19 487

Odstr.odp.vôd,odpadov

11

946 685

733

20 684

Rekr,kultúr,šport.čin.

42

15 931 519

5 128

19 573

Ostatné služby

8

353 454

679

14 763

 

 

 

 

 

  Bratislava spolu

483

59 216 735

33 235

28 926

 

 

 

 

 

    SR spolu

1 194

100 777 156

71 521

21 883

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2006

 

 

 

 

 

Počet

Tržby za

Priemerný ev.

Priemerná

 

vykaz.

vlastné výkony

počet

mesačná

Triediace hľadisko

jednotiek

a tovar

zamestnancov

mzda

 

 

bez DPH

vo fyz.

 

 

 

v tis. Sk

osobách

v Sk

a

b

2

5

7

 

 

 

 

 

Čin.v obl.nehnuteľností

50

3 300 454

1 387

26 693

Prenájom strojov

11

1 760 199

347

35 312

Počítačové činnosti

62

19 114 487

6 518

61 036

Iné obchodné služby

259

32 955 401

22 982

27 378

Školstvo

6

108 362

346

15 522

Odstr.odp.vôd,odpadov

10

1 098 268

789

21 917

Rekr,kultúr,šport.čin.

35

17 800 423

4 996

20 736

Ostatné služby

11

360 221

609

16 245

 

 

 

 

 

  Bratislava spolu

444

76 497 815

37 975

31 929

 

 

 

 

 

    SR spolu

1 083

120 266 861

75 066

24 547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2007

 

 

 

 

 

Počet

Tržby za

Priemerný ev.

Priemerná

 

vykaz.

vlastné výkony

počet

mesačná

Triediace hľadisko

jednotiek

a tovar

zamestnancov

mzda

 

 

bez DPH

vo fyz.

 

 

 

v tis. Sk

osobách

v Sk

a

b

2

5

7

 

 

 

 

 

Čin.v obl.nehnuteľností

50

3 645 682

1 808

29 210

Prenájom strojov

16

2 311 479

470

35 535

Počítačové činnosti

65

22 632 231

7 191

64 770

Iné obchodné služby

237

30 183 649

24 266

30 662

Školstvo

6

161 831

242

21 481

Odstr.odp.vôd,odpadov

10

1 270 884

771

22 707

Rekr,kultúr,šport.čin.

31

27 465 490

5 860

35 919

Ostatné služby

8

422 887

614

17 559

 

 

 

 

 

  Bratislava spolu

423

88 094 133

41 221

36 953

 

 

 

 

 

    SR spolu

1 024

135 292 807

81 818

27 411

Zdroj: Štatistická ročenka