2.4 Podnikateľské podnikové ciele, hospodárske výsledky, personálna a finančná politika, marketingové ciele podniku 

           Hlavným cieľom každého podniku cestovného ruchu (CR) to je aj Hotel Leonor je optimálne uspokojovať potreby trhu, to znamená uspokojiť cieľové skupiny zákazníkov. Dôležité je dosahovať optimálne výnosy so svojej hospodárskej činnosti a tak uspokojovať záujmy podniku. Jedným z najdôležitejších cieľov je uspokojiť svojich zamestnancov – ich potreby, pretože len spokojný zamestnanec je schopný ponúkať služby hotela klientom tak, aby ich prilákal a aj presvedčil o správnosti výberu. Pre úspešnosť podniku  je potrebné, aby si podnik stanovil tri základné ciele. Sú to externé ciele, ktoré sa realizujú prevzatím výsledkov činnosti na trhu za predpokladu rešpektovania ostatných podmienok vonkajšieho prostredia (právneho, ekologického, politického, sociálneho, technologického), ciele podniku s cieľovou funkciou optimalizovať výsledok hospodárenia (napr. vysoká rentabilita kapitálu) a nakoniec ciele v rámci podniku s cieľovou funkciou optimalizovať spokojnosť svojich zamestnancov.
V Hoteli Leonor je krátkodobým cieľom dosiahnuť zvýšenie svadobných slávností a dostať do povedomia poskytované služby potenciálnym zákazníkom, tým pádom zabezpečuje potreby pre vlastných zamestnancov a tak aj celého podniku. Dlhodobým cieľom Hotela Leonor je dosiahnutie dlhodobej prosperity a zdrojom úspechu na trhu predovšetkým dobrý

kvalitný produkt, kvalifikovaní a motivovaní pracovníci, ktorí sa snažia vyhovieť a pomôcť zákazníkom, čo najlepšie pri výbere produktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

-6-

3. Marketingová analýza

 

Marketingová analýza je potrebná pre vytvorenie správnej marketingovej stratégie.

Aby marketingová stratégia pomohla k rozvoju podniku, musia byť v nej rozanalyzované mnohé faktory. K prehľadnej analýze podniku Hotel Leonor nám pomôže S.WO.T. analýza, ktorá je zostavená v S.W.O.T matici. Pomôže nám spoznať konkrétnu situáciu hotela v jednotlivých oblastiach

 

3.1 Poloha podniku

 

S-silné stránky

-nachádza sa blízko hraničného priechodu

-nachádza sa v prostredí s veľmi pestrými prírodnými podmienkami( rieky Váh, Dunaj, Malý Dunaj)

-vzd. Bratislava, Viedeň, Budapešť, Győr cca. 100 km

W-slabé stránky

- vysoká konkurencia v okolitých väčších mestách ( Komárno, Nové Zámky, Šaľa)

-skoro žiadne podmienky na šport v meste Kolárovo

 

O-príležitosti a možnosti

- umožňuje turistom milujúcu prírodu pozrieť si rôzne prírodné krásy

- hotel by mal byť viac propagovaný na hraničnom priechode a taktiež aj v iných väčších mestách napr. Bilboardy poukazujúce na jedinečné služby

- v blízkosti hotela by mohlo byť vybudované športové centrum

T- riziká a hrozby

- v zimných mesiacoch menej turistov

- väčšie náklady na účinnú propagáciu hotela napr. už na spomýnaných hraniciach alebo okolitých mestách

 

 

 

 

3.6 Oblasť financovania

 

S-silné stránky

- veľká časť financií sa investuje do personálneho zabezpečenia a propagácie

- návratnosť investícií sa za posledný rok zvýšil až a ½, čo je oproti minuloročnej stratovosti veľmi priaznivé

W-slabé stránky

-splácanie pôžičky

O-príležitosti a možnosti

- pri ďalších zvýšeniach zisku v nasledujúcich rokoch by sa mohlo investovať do ďalšej výstavby hotela a to napr. na vybudovanie športového centra, čo by znamenalo zvýšenie klientely o ďalšiu cieľovú skupinu

T- riziká a hrozby

-  v oblasti financovania znamená najväčšie riziko momentálna celosvetová finančná kríza, ktorá by mohla spôsobiť zníženie zákazníkov a to by mohlo v ďalšom hospodárskom období spôsobiť stratovosť podniku

 

 

-7-

3.2 Oblasť produkcie

 

S-silné stránky

- hotel ponúka zorganizovanie svadobného obradu priamo v hotely, čo je jedinečné na celom Slovensku nie len v okolí

- hotel ponúka hosťom hotela možnosť oddychu priamo v hotelovom relaxačnom centre

- využívanie moderného hotelového softvéru Hores

W-slabé stránky

- hotel a jeho okolie neponúka takmer žiadne možnosti na športovanie

- hotel nemá vlastný nočný bar s možnosťou zábavy aj v nočných hodinách

O-príležitosti a možnosti

- hotel priláka svojou jedinečnou službou mnohých záujemcov, a zorganizovanie každého jedného svadobného obradu je zvýšenie dennej tržby aj o desať násobok

- využívaním softvéru Hores majú zamestnanci zabezpečenú zjednodušenú, kvalifikovanú prácu

T- riziká a hrozby

- propagácia hotela v rôznych médiách je finančne veľmi náročná, ale veľmi dôležitá aby sa dostali do povedomia ponúkané služby

- veľmi náročný je výber správneho média, aby bola účinná propagácia a správne zapôsobila na cieľovú skupinu