1.     METODICKO-DIDAKTICKÁ PRÍPRAVA NA VYUČOVACIU JEDNOTKU

TÉMA:   HISTÓRIA  TURCA

Dôvod výberu témy:

        Chcem, aby si dnešné deti, mládež obohatili svoje vedomosti o skutočnom vývoji života na Zemi, aby sa pozastavili nad skutočnými hodnotami života (láska, porozumenie, tolerancia...), aby si ten svoj krásny život bez vojen a utrpenia úmyselne a sami neničili (skorý vstup do dospelosti – sex, alkohol, drogy...)  a aby som témou zaujala ich pozornosť, nadradila som voľné rozprávanie zo skutočného života nad memorovanie učiva a poučiek z učebníc.  Oboznámim študentov s veľkým množstvom informácií, ktoré v učebniciach nenájdu. Budem sa usilovať poskytnúť tejto mladej generácii najdôležitejšie doteraz dostupné informácie – priblížiť im život a prácu ich predkov, ukázať život v minulosti, inšpirovať ich, aby si svoje poznávanie o svojej minulosti ďalej prehlbovali.   

 

Ročník: základná, stredná škola

 

Edukačné ciele:

● afektívne ciele – žiaci dokážu, budú schopní:

                           • kooperovať a pracovať v tíme

                           • motivovať sa k učeniu a sebavzdelávaniu

                           • rozvíjať seba a podnecovať rozvoj iných

                           • vyjadrovať vlastné názory a počúvať názory iných

  kognitívne ciele – žiaci dokážu, budú schopní:

                           • samostatne myslieť, rozhodovať sa a konať

                           • orientovať sa v problémoch, vedieť problémy tvorivo riešiť

                           • zdôvodniť dôležitosť, charakterizovať vývoj života na Zemi, históriu      

                             blízkeho okolia

                           • aplikovať informácie z učebníc, odbornej literatúry

                           • používať výpočtovú techniku, aplikovať informácie z internetu

 

Edukačné prostriedky:  literatúra zaoberajúca sa danou témou, časopisy, média, internet, fotografie, filmy

 

Edukačné metódy: • diskusia, rozhovor, prezentácie

                                • autodidaktické metódy (práca s literatúrou, počítačom, videom-TV)

 

Metodická stavba vyučovacej jednotky:

 

  1. Preverenie vedomosti, resp. riešenia úloh z predchádzajúcej hodiny: 

      -    otázky – odpovede

                  -    hodnotenie úspešnosti žiakov

 

  1. Predstavenie novej témy:

-         motivácia: zaujímavá otázka, problém, situácia zo života v súvislosti s učivom

 

      3.  Práca s témou:

-         vzájomná diskusia, slobodné vyjadrovanie, ak majú žiaci pripravené informácie, referáty, pracujeme s nimi, ak nie, použijem     vlastnú prípravu

 

  1. Domáca úloha – výtvarné spracovanie akéhokoľvek obdobia histórie a kultúry Turca