ZÁKLADNÉ  POJMY

 

      Slovo  hra  a jeho odvodeniny sa oddávna veľmi často používa vo všetkých jazykoch (das Spiel, igra, game, le jeu...). Predovšetkým označuje činnosť pre zábavu, ale aj druh športu, úsek športovej hry, divadelný kus, činnosť herca, prednes na hudobnom nástroji a i. Z etymologického hľadiska má slovo hra  indoeurópsky pôvod. V slovanských jazykoch znamená oddávna živý, zábavný pohyb, skákanie. A. Bernolák pokladal hru za zábavu, drámu, vzrušenie.

      V telesnej výchove sa uplatňujú najmä hry s pohybom – pohybové hry.

Ferdinand Mazal chápe pohybovú hru ako zámernú, uvedomelo organizovanú pohybovú aktivitu dvoch a viac ľudí, v priestore a čase, s dopredu dobrovoľne dohodnutými a bezpodmienečne dodržovanými pravidlami. Hra má účelný a súvislý uzavretý dej. Je charakterizovaná napätím, radosťou, veselosťou, vysokou motiváciou k činnosti, uplatnením známych zručností, pohodou a častou súťaživosťou.

Na presnejšie určenie druhu, resp. zacielenia hier sa vytvorili tradičné názvy, ako drobné, malé, telocvičné, detské, tvorivé, napodobnivérolové hry. Pre menej rušné hry sa používajú názvy ako málopohybové, pokojné, didaktické hry.

      Pre pohybové hry s veľmi presnými pravidlami, náročnými na techniku, hraciu plochu, herné konštrukcie a herné náčinie sa zaviedol názov športové hry. Každá športová hra predstavuje samostatný šport: futbal, ľadový hokej, basketbal, hádzaná, volejbal, tenis, stolný tenis, kolky, golf, pozemný hokej a desiatky iných.

 

 

FUNKCIA   POHYBOVÝCH  HIER

 

      Výchova hrami sa začína už v detských rokoch a vrcholí v športových hrách mládeže a dospelých. Deti sa vo svojich hrách naučia žiť v kolektíve, konať čestne, s veľkým vôľovým úsilím, premyslene, s dávkou fantázie a zápalu. Naučia sa dodržiavať pravidlá a osvoja si mnohé pohybové návyky, ktoré sú potom užitočné v živote a pri neskoršom športovaní. V školách je pohybová hra najpríťažlivejším prostriedkom hodín TV. Rušná pohybová hra sa uplatní na ktorejkoľvek hodine TV na rozohriatie organizmu. Pokojná pohybová hra zasa môže dobre skoncentrovať pozornosť cvičiacich v záverečnej časti hodiny. Niekedy treba cvičiacich len rozveseliť, rozptýliť, citovo zaangažovať.  Inokedy treba vyvolať väčšiu aktivitu, bojovnosť. Možnosti využitia pohybových hier presahujú rámec detských hier či organizovaného telovýchovného procesu v škole i mimo školy. V rekreačných táboroch  je veľa možností na uplatnenie pohybových hier v rannom rozcvičení, v organizovanej TV, pri plaveckom či vodáckom výcviku, pri vychádzkach, orientačných cvičeniach, rozličných táborových súťažiach alebo pri táborovom ohni. Osobitné miesto v týchto zariadeniach majú terénne a branné hry. Pohybové hry sa dajú účelne využiť v zimných pobytoch na horách pri lyžiarskom výcviku, sánkovaní, korčuľovaní. Prispôsobovanie bežných hier osobitnému prostrediu vyžaduje patričné bezpečnostné opatrenia, výber vhodného inventára a prispôsobenie pravidiel.

 

 

SYSTEMATIKA  A  KLASIFIKÁCIA  POHYBOVÝCH  HIER

 

      V pohybových hrách je účelná systematika predpokladom prehľadu, pohotového výberu a využitia vhodnej hry. Názory na členenie pohybových hier sa vyvíjali v súvislosti s ich používaním. Niekedy sa hry delili podľa veku hráča, inokedy zas podľa prostredia hry, podľa herného náčinia, podľa pedagogického zamerania, podľa rozvíjania pohybovej schopnosti, no veľmi často aj podľa zmiešaných kritérií.

 

      • KOMENSKÝ, 1651 pri triedení vychádzal z charakteru triedy               

      • ROVNÝ-ZDENEK, 1982v systematike vychádzajú z rozhodujúcej činnosti, ktorá pohybovú hru charakterizuje

      • ZAPLETAL, 1985-1988, IVOVIC-ZARKOVIC, 1977 za rozhodujúce kritérium delenia považuje prostredie, v ktorom sa pohybová hra hrá

      • TRZESNIOVSKI, 1966,  ZDENEK, 1968,  KREIDLER, 1986,  LOSCHER, 1988,  COBLER-DOBLEROVÁ, 1993,  ARGAJ, 1994 pri triedení pohybových hier vychádzajú z ich zamerania na rozvoj pohybových schopností

      • ZDENEK,1968,  IVOVIC-ZARKOVIC, 1977,  ARGAJ, 1994 pri triedení vychádzajú zo zamerania pohybových hier na niektoré športové hry

      • BERDYCHOVÁ, 1978,  MAZAL, 1991 triedia hry podľa potreby školskej telesnej výchovy

 

DOBRÝ (1982) uvádza nasledovné členenie pohybových hier:

      ▪ spevácke hry

      ▪ bežecké hry

      ▪ loptové hry

      ▪ silovo-rýchlostné hry

      ▪ hry na cvičenie zmyslov

      ▪ malé hry vo vode

      ▪ malé hry na ľade a snehu

      ▪ terénne hry

      ▪ domáce hry

 

MAZAL (1991) uvádza nasledovné delenie pohybových hier:

      ▪ pohybové hry vhodné do úvodnej časti hodiny – vedú k zahriatiu organizmu, neobsahujú     zložité pohyby a nemusíme sa pred nimi rozcvičiť

      ▪ pohybové hry vhodné do hlavnej časti hodiny  - zaraďujeme sem hry, ktoré majú súvislosť s obsahom hlavnej časti hodiny

      ▪ pohybové hry vhodné do záverečnej časti hodiny – zaraďujeme sem hry, ktoré majú   ukľudňujúci charakter, žiaci sú pri nich v kľude alebo sa pohybujú len v malej miere  

        podľa využitia cvičebného času:

              ▫ pohybové hry s vysokou intenzitou zaťaženia

              ▫ pohybové hry s vyšším využitím aktívneho cvičebného času

              ▫ pohybové hry s primeraným a nižším časovým výkladom

              ▫ pohybové hry s veľkým stratovým časom

        podľa prostredia a pomôcok potrebných na ich realizáciu:

              ▫ pohybové hry vhodné do telocvične

              ▫ pohybové hry bez pomôcok

        podľa dĺžky trvania a pravidiel:

              ▫ pohybové hry s neobmedzenou dĺžkou trvania

              ▫ pohybové hry s jasnými, ľahko realizovateľnými pravidlami

        podľa zamerania:

              ▫ pohybové hry loptového charakteru

              ▫ pohybové hry úpolového charakteru

              ▫ pohybové hry na rozvoj rýchlosti

              ▫ pohybové hry na rozvoj poradových cvikov

        podľa aktivity žiakov a stupňa ich pripravenosti:

              ▫ pohybové hry so zapojením žiakov počas celej hry

              ▫ pohybové hry, ktoré sa odporúča zaradiť až po zvládnutí všetkých činností, ktoré sú       ku hre potrebné  

              ▫ pohybové hry s vysokou aktivitou žiakov

 

UČEBNÉ OSNOVY (1995) uvádzajú takúto klasifikáciu a triedenie pohybových hier:

      ▪ pohybové hry pre úvodnú časť hodiny

      ▪ pohybové hry pre hlavnú časť hodiny so zameraním na:

              ▫ rozvoj rýchlostných schopností

              ▫ rozvoj obratnostných schopností

              ▫ rozvoj silových schopností

              ▫ rozvoj vytrvalostných schopností

              ▫ osvojovanie a zdokonaľovanie elementárnych prvkov športových hier, atletiky, gymnastiky, plávania, lyžovania, korčuľovania

              ▫ jednoduché úpolové hry

              hudobno – tanečné hry

      ▪ pohybové hry na ukľudnenie organizmu v záverečnej časti vyučovacej hodiny

 

ARGAJ (1994) delí hry:

      ▪ z pohľadu prevládajúcej pohybovej schopnosti, ktorú pohybová hra rozvíja  ich delí

              ▫ pohybové hry na rozvoj rýchlostných schopností

              ▫ pohybové hry na rozvoj obratnostných schopností

              ▫ pohybové hry na rozvoj silových schopností

              ▫ pohybové hry na rozvoj vytrvalostných schopností

      ▪ podľa zamerania na konkrétny druh športu na:

              ▫ pohybové hry so zameraním na basketbal

              ▫ pohybové hry so zameraním na volejbal

              ▫ pohybové hry so zameraním na futbal

              ▫ pohybové hry so zameraním na hádzanú

              ▫ pohybové hry so zameraním na tenis

              ▫ pohybové hry so zameraním na lyžovanie

              ▫ pohybové hry so zameraním na plávanie

              ▫ pohybové hry so zameraním na atletiku a pod.

ZÁSADY  ORGANIZÁCIE  POHYBOVÝCH  HIER

 

VÝBER  HRY

      Hlavným východiskom pri voľbe hry je pohybový obsah hry, pohybová činnosť, ktorú si budú deti osvojovať (napr. chôdzu, beh, skok, lezenie, hádzanie), ktorú pohybovú schopnosť si budú najviac rozvíjať (rýchlosť, silu, vytrvalosť alebo pohybovú koordináciu).

 

    ▪ hra má byť svojim obsahom, intenzitou alebo zložitosťou primeraná pohybovej vyspelosti detí

    ▪ prihliadame  na vek detí

    ▪ rešpektujeme záujmy a záľuby detí

    ▪ výber hry musí byť v súlade s herným prostredím

    ▪ prihliadame na ročné obdobie

ZAPLETAL (1985-88) určil základy organizácie hier, ktoré by mali pomôcť učiteľovi telesnej výchovy. Uvádza tieto zásady:

    ▪ majte stále po ruke zásobník hier pre každú príležitosť

    ▪ vyberte správnu hru pre správny čas a vhodné prostredie

    ▪ vysvetlite jasne a zrozumiteľne pravidlá

    ▪ spravodlivo rozdeľujte úlohy vyplývajúce z charakteru hry (učiteľ nesmie mať svojich obľúbencov, nakoľko by stratil dôveru ostatných žiakov)

    ▪ pri súťaživých hrách majú byť sily na oboch stranách vyrovnané

    ▪ ukončite hru v najlepšom

    ▪ po hre je dôležité uskutočniť vyhodnotenie

    ▪ nedajte sa odradiť prvým neúspechom

    ▪ nebojte sa opakovať známe a overené hry