Poslanie Poštového regulačného úradu

 

Smernica č. 97/67/EC Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 15. decembra 1997 v znení Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/39/EC z 10. júna 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/EC z hľadiska ďalšej liberalizácie trhu poštových služieb spoločenstva, článok 22 stanovuje, že každý členský štát určí jeden alebo viaceré národné riadiace orgány pre odvetvie poštových služieb, ktoré sú právne oddelené a prevádzkovo nezávislé od prevádzkovateľov poštových služieb. Toto odporučenie smernice bolo zapracované do národnej legislatívy - zákona č. 507/2002 o poštových službách v platnom znení (ďalej len „zákon ").

Poštový regulačný úrad bol zriadený zákonom k 1. januáru 2002 ako orgán štátnej správy so sídlom v Žiline na vykonávanie štátnej regulácie poštových služieb s celorepublikovou pôsobnosťou.

Úlohu zriaďovateľa Poštového regulačného úradu plní Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR - zriaďovacia listina číslo 2155/M-2001.

Poštový regulačný úrad vykonáva činnosti podľa zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov, technických pred­pisov, technických noriem, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti pošty.

Poslaním úradu je vykonávanie činností pri regulácii poštových služieb podľa zákona:

 

 

1. Povoľovanie poštových činností:

·         vypracovanie a vyhlásenie všeobecného povolenia na poskytovanie poštových služieb,

·         registrácia poštových podnikov,

·         udeľovanie poštovej licencie na poskytovanie univerzálnej služby,

·         určovanie rozsahu univerzálnej služby a kvalitatívnych požiadaviek na jej poskytovanie.

 

2. Regulácia prevádzkovania verejnej poštovej siete:

·         kvalitatívne požiadavky na verejnú poštovú sieť,

·         prístup do verejnej poštovej siete,

·         schvaľovanie poštových podmienok na poskytovanie univerzálnej služby,

·         regulácia poskytovania univerzálnej  poštovej  služby a vykonávania poštového platobného styku,

·         rozhodovanie o podmienkach vyberania a distribúcie poštových zásielok v čase mimoriadnych udalostí,

·         prijímanie opatrení v univerzálnej službe na plnenie základných potrieb obyvateľstva a na rozvoj v súlade s vývojom prostredia a potrebami verejnosti.

 

3. Pôsobnosť v oblasti cien a financovania univerzálnej služby:

·    ustanovenie podmienok pre reguláciu cien univerzálnej služby a poštového platobného styku,

·    rozhodovanie vo  veciach  regulácie cien  univerzálnej služby a služieb poštového platobného styku,

·    určovanie rozsahu cenovej evidencie,

·    určovanie zásad pre evidenciu nákladov a výnosov univerzálnej služby a financovania univerzálnej        služby,

·    zabezpečenie informačného systému pre potreby vyhodnocovania vývoja cien, regulácie cien, cenovej kontroly a konania vo veciach porušenia cenovej disciplíny.

 

 

4. Štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb:

 

§  kontrola   plnenia   podmienok  poskytovania   poštových služieb podľa zákona a všeobecného povolenia a kontrola neporušovania poštovej výhrady,

§  kontrola poskytovania univerzálnej služby,

§  cenová kontrola týkajúca sa poštových sadzieb za poskytovanie univerzálnej služby,

§  kontrola neprípustného prerozdeľovania nákladov a výnosov,

§  kontrola systému oddeleného účtovníctva,

§  nariaďovanie odstránenia zistených nedostatkov a upustenia od činnosti, ktorá je v rozpore so zákonom a vydanými povoleniami,

§  dohľad nad harmonizáciou technických noriem v oblasti pošty,

§  vykonávanie štatistického zisťovania o poštových službách poskytovaných poštovými podnikmi,

§  ukladanie  pokút  za  správne delikty  a  prejednávanie priestupkov.

 

5.      Medzinárodné vzťahy:

§  zastupovanie SR v Európskom výbore pre poštovú reguláciu (CERP),

§  notifikačný orgán v oblasti štátnej regulácie poštových služieb voči orgánom EÚ, členských štátov EÚ a členom Európskeho združenia voľného obchodu,

§  zabezpečovanie plnenia regulačných povinností vyplývajú­cich z medzinárodných dohôd a legislatívy EÚ.

 

Ako je z predchádzajúcej časti zrejmé, Poštový regulačný úrad na jednej strane reguluje podnikanie na poštovom trhu, a teda pôsobí ako regulačná autorita garantujúca naplnenie politiky liberalizácie a najmä rovnosti podmienok podnikania pre všetky podnikateľské subjekty v danej oblasti. Na strane druhej definuje nevyhnutné požiadavky na poskytovateľa univerzálnej poštovej služby - držiteľa poštovej licencie, ktoré musí plniť vo vzťahu k širokej verejnosti.

 Zároveň Poštový regulačný úrad dohliada na plnenie podmienok podnikania na poštovom trhu, ale aj na plnenie záväzkov poskytovateľov poštových služieb voči iným podnikateľským subjektom a najmä voči obyvateľstvu a širokej verejnosti. Pri neplnení záväzkov a podmienok poskytovania poštových služieb má právo žiadať odstránenie nedostatkov, prípadne ukladať pokuty za správne delikty. Týmto spôsobom zároveň obhajuje záujmy užívateľov poštových služieb.

 

 

Strednodobý výhľad Poštového regulačného úradu

 

Poštový regulačný úrad bude presadzovať nový regulačný rámec EÚ zameraný na ďalší rozvoj hospodárskej súťaže pri rešpektovaní sociálneho a ekonomického významu poštových služieb, na prijateľnosť cien pre spotrebiteľa, kvalitu, rozvoj a výber služieb, transparentnosť, právnu istotu pre všetkých  poskytovateľov poštových služieb s akcentom na univerzálnu službu. Regulačný rámec upravuje reguláciu jednotným spôsobom pre všetkých účastníkov na trhu a obmedzuje bariéry brániace vstupu na národný trh.

V najbližšej budúcnosti by mal Poštový regulačný úrad plniť úlohy svojho poslania pri regulácii poštových služieb tak, aby bola zabezpečená kvalitná univerzálna služba, aby podporoval aktivity smerujúce k postupnej liberalizácii trhu poštových služieb, umožneniu vstupu do verejnej poštovej siete a podpore opatrení na vytváranie jednotného vnútorného trhu poštových služieb.

Jednou z dôležitých úloh Poštového regulačného úradu je aktualizácia stratégie úradu v oblasti regulácie poštových služieb vzhľadom na odporúčania Smernice č. 97/67/EC Európskeho parlamentu a Rady z 15. decembra 1997 v znení Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/39/EC z 10. júna 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/EC.

 Smernice predpokladajú postupné znižovanie výhrady (t.j. poštových služieb vyhradených len pre poskytovateľa univerzálnej služby - Slovenskú poštu, a.s.), v prvom kroku k 1.1.2006 na 50 g a úplnú liberalizáciu zrušením výhrady v krajinách EÚ k 1.1.2009 a zároveň úpravy legislatívy tak, aby bol umožnený prístup do verejnej poštovej siete iným poštovým operátorom.

S účinnosťou zákona o poštových službách, t.j. od 1. januára 2002 sa obmedzil monopol Slovenskej pošty, š.p. na poskytovanie poštových služieb a formálne sa legitimizovalo pôsobenie súkromných podnikov na trhu poštových služieb. Základnou úlohou Poštového regulačného úradu je regulovať trh poštových služieb tak, aby bolo zabezpečené poskytovanie kvalitnej, zákaznícky orientovanej univerzálnej služby prostredníctvom verejnej poštovej siete pri postupnom znižovaní rozsahu poštovej výhrady. V súlade s novelizáciou zákona o poštových službách k termínu vstupu SR do Európskej únie došlo od 1. 5. 2004 k zníženiu poštovej výhrady podľa zásad určených Smernicou č. 97/67/EC Európskeho parlamentu a Rady, k zmene rozsahu univerzálnej poštovej služby a k zásadným zmenám v zabezpečení vykonávania poštového platobného styku.

Dôležitou úlohou Poštového regulačného úradu bude pokračovať v riešení dostupnosti verejnej poštovej siete a upresňovanie a zdokonaľovanie špecifikácie kvalitatívnych požiadaviek a parametrov na hustotu a dostupnosť prístupových miest vo verejnej poštovej sieti formou kvalitatívnych noriem a stanovenia výnimiek z univerzálnej služby.

Úlohou Poštového regulačného úradu v technickej normalizácii v oblasti poštových služieb je zabezpečiť stanovenie kvalitatívnych noriem pre univerzálnu poštovú službu, vykonávanie merania kvality pomocou nezávislého orgánu a za normalizovaných podmienok, ďalej podporovať harmonizáciu noriem a zabezpečiť, aby poskytovateľ univerzálnej poštovej služby používal európske normy v oblasti poštových služieb primerane v záujme užívateľov a stanoviť výnimky z noriem kvality.

V oblasti ekonomickej regulácie bude potrebné zabezpečiť  u  poskytovateľa  univerzálnej služby  vedenie oddeleného účtovníctva  v  súlade   so   Smernicou č.    97/67/EC   Európskeho  parlamentu  a  Rady z 15. decembra 1997 v znení Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/39/EC z 10. júna 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/EC.

V   oblasti  štátneho  dohľadu  sa  zintenzívnia  kontrolné činnosti zamerané hlavne na kvalitu a úroveň poskytovanej univerzálnej služby v intenciách meniacich sa podmienok a potrieb verejnosti.

Jednou z trvalých úloh je zabezpečiť vyhodnocovanie a zverejňovanie vybavovania sťažností a petícií podľa zákona č. 152/1998 Z. z.

V  medzinárodnej oblasti na zasadnutiach CERP bude Poštový regulačný úrad presadzovať národné záujmy a riešenia zodpovedajúce situácii na poštovom trhu v SR.

V budúcnosti bude musieť Poštový regulačný úrad aktuálne reagovať na zmeny legislatívy a odporúčaní EÚ v oblasti poštových služieb, vplyv znižovania poštovej výhrady na financovanie kvalitnej univerzálnej služby a na podmienky tvorby konkurenčného prostredia na trhu poštových služieb.

Poštový regulačný úrad bude podporovať priamu spoluprácu pri riešení záujmov užívateľov, poskytovateľov poštových služieb a Poštového regulačného úradu, s cieľom zosúladiť postoje k otázkam na regulovanú oblasť poštových služieb.

V  strednodobom horizonte v súvislosti s postupnou liberalizáciou trhu možno očakávať posilnenie oblasti dohľadu a vybavovania sťažností a bude potrebné riešiť dopady legisla­tívnych zmien súvisiacich s liberalizáciou trhu.

 

 

Činnosti Poštového regulačného úradu

 

V súlade s poslaním Poštového regulačného úradu jeho základnou činnosťou je štátna regulácia poštových služieb, štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb a zabezpečovanie medzinárodných vzťahov v oblasti poštových služieb na úrovni regulačných orgánov.

 

Oblasť štátnej regulácie poštových služieb

 

Štátna regulácia je:

a)      utváranie podmienok na vznik a udržiavanie konkurenč­ného prostredia na trhu poštových služieb,

b)      určovanie všeobecných pravidiel poskytovania poštových služieb, ktoré nie sú súčasťou poštovej výhrady,

c)      ukladanie povinnosti poskytovať univerzálnu službu a určo­vanie požiadaviek na prevádzku verejnej poštovej siete,

d)     regulácia   poskytovania   univerzálnej   poštovej   služby a vykonávania poštového platobného styku,

e)      regulácia poštových sadzieb za poskytovanie univerzálnej služby a poštového platobného styku.

 

Pôsobnosť Poštového regulačného úradu v roku 2005 bola charakteristická v tom, že pôsobili na trhu poštových služieb regulačné rozhodnutia aktualizované v súlade so zákonom v roku 2004 (všeobecné povolenie na poskytovanie poštových služieb k 1.5.2004, registrácia poštových podnikov, poštová licencia vydaná rozhodnutím č. 1248/001/2004 zo dňa 17.8.2004, rozhodnutia o cenách univerzálnej služby) vydané a vyhlásené Poštovým úradom v roku 2002.

 

 

Rozhodnutie podľa zákona č. 507/2001 Z.z.

Počet vydaných rozhodnutí v roku 2005

Registrácia

5

Zmena registrácie

3

Ceny vnútroštátneho poštového styku

5

Ceny medzinárodného poštového styku

2

Uloženie pokuty

1

 

 

 

V roku 2005 podali žiadosť a následne boli zaregistrované poštové podniky:

 

Lindbergh & Dachser a.s. Bratislava                                  4.4.2005

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. Zvolen   29.4.2005

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. Bratislava              15.6.2005

Prvá doručovacia s.r.o. Bratislava                                       21.7.2005

Aramex CZ s.r.o. Bratislava                                                7.11.2005

 

 

V roku 2005 bola po ohlásení vykonaná zmena registrácie poštových podnikov:

 

DHL International Slovakia s.r.o.                                         1.1.2005

ČSAD Invest Slovakia s.r.o. Bratislava                            29.3.2005

 

V roku 2005 bola zrušená registrácia poštového podniku:

Železničná spoločnosť a.s.                                                    7.3.2005

M&G Spedition, s.r.o Bratislava                                       14.9.2004

Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica                              1.10.2004

 

 

 

Od roku 2003 Poštový regulačný úrad registruje celkom 18 poštových podnikov, ktoré poskytujú poštové služby v súlade so všeobecným povolením.

 

Číslo registrácie

Názov podniku

Sídlo

1

UPS Slovak parcel service s.r.o.

Bratislava

2

IN TIME s.r.o.

Bratislava

3

DHL Expres Slovakia s.r.o.

Bratislava

4

Slovenská pošta a.s.

Banská Bystrica

5

TNT Expess Worldwide s.r.o.

Bratislava

6

Inspekta Slovakia s.r.o.

Bratislava

7

TEN Expres Slovakia s.r.o.

Banská Bystrica

8

NDŽ s.r.o.

Žilina

9

M&G Spedition Bratislava s.r.o.

Bratislava

10

M&G Expres Spedition s.r.o.

Bratislava

11

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Bratislava

12

ČSAD Invest Logistics s.r.o.

Bratislava

13

ReMax Courier Service s.r.o.

Bratislava

14

Lindbergh & Dachser a.s.

Bratislava

15

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Zvolen

16

Železničná spoločnosť Slovensko a.s.

Bratislava

17

Prvá doručovacia s.r.o.

Bratislava

18

Aramex CZ s.r.o.

Bratislava

 

 

 

 

Poštový regulačný úrad určil v poštovej licencii kvalitatívne požiadavky na poskytovanie univerzálnej služby. Poskytovateľ univerzálnej služby - Slovenská pošta, a.s. realizuje v rámci svojich rozvojových projektov racionalizáciu poštovej siete rušením neefektívnych pôšt a hlavne náhradou neefektívnych pôšt tzv. Poštou partner a motorizáciou doručovania.

 

 

V roku 2005 predložil poskytovateľ univerzálnej služby celkom 34 podaní na racionalizáciu poštovej siete - návrhov zmien kontaktných a prístupových miest verejnej poštovej siete. Poštový regulačný úrad ich prerokoval, posúdil a odsúhlasil 32 návrhov a zamietol 2 návrhy. V roku 2005 sa realizovalo 16 pilotných projektov motorizované pošty a dodávacie centrá.

 

 

Návrh na racionalizáciu poštovej siete

Počet

Prerokované návrhy  

34

Odsúhlasené návrhy

32

Zriadenie pošty

5

Zrušenie pošty

11

Zrušenie pošty a zriadenie pošty Partner

0

Rekonštrukcia pošty

3

Zrušenie pošty Partner

0

Zmena charakteru pošty na podávaciu

9

Zmena charakteru pošty na dodávaciu

0

Zmena poštového obvodu

4

Zamietnuté návrhy

2

 

 

Poštový regulačný úrad prerokoval a schválil 2 návrhy Slovenskej pošty, a.s. na zmeny a doplnky poštových podmienok, ktorých obsahom sú:

 

Ø  zmeny vyplývajúce zo zákona č. 15/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 507/2001 Z.z. o poštových službách,

Ø  zmeny vyplývajúce zo zrušenia poštových poukážok C a D,

Ø  zavedenie novej služby „telefonické avízo",

Ø  úprava podmienok doručovania poštových zásielok,

Ø  bližšie upresnenie podmienok poskytovania poštových služieb, základné pojmy,

Ø  zmeny súvisiace s premenovaním VAKUP a TUP.