1.  logoAnalýza podniku    

        Charakteristika podniku

Korene akciovej spoločnosti Tatrasvit vo Svite siahajú do roku 1934, keď pri zrode firmy stál slávny podnikateľ Tomáš Baťa. V roku 1939 sa začalo s výrobou pleteného pančuchového tovaru. V roku 1940 firma zakúpila veľkopriestorové pletiarske stroje a začalo sa s výrobou pletenej bielizne. O rok neskôr začali sa vyrábať kvalitné mužské pulóvre, jersejové šaty, sukne a dámske kostými. V roku 1945 bol podnik znárodnený a zaregistrovaný pod názvom Baťa. O štyri roky neskôr vznikol nový samostatný podnik Tatrasvit. Počas nasledujúcich rokov sa otvorili nové pobočky na Slovensku a v roku 1963 bol otvorený nový závod v Spišskej Starej Vsi. V roku 1990 sa od Tatrasvitu odčlenili všetky závody s výnimkou prevádzky v Spišskej Starej Vsi.

Tatrasvit, a. s. v Spišskej Starej Vsi vznikol v prvej vlne kupónovej privatizácie zo štátneho podniku Tatrasvit. V poslednom čase šil pre západné firmy.

Firma Zamatex s.r.o. Spišská Stará Ves vznikla 1. 10. 1996 zapísaním do Obchodného registra Okresným súdom v Prešove, keď došlo k zmene právneho subjektu Tatrasvit, a. s., Svit na Zamatex, s. r. o., Spišská Stará Vesna základe zmluvy o prechode práv a povinnosti.  Sídli na ulici SNP č. 98 v Spišskej Starej Vsi.

Firma sa aj naďalej zameriava na textilnú výrobu. Väčšiu časť svojej produkcie orientuje na zahraničný trh. Najviac vyváža do Rakúska a Maďarska.

V ďalšom období by firma chcela rozšíriť svoju výrobu aj z vlastných polotovarov nielen pre zahraničie, ale aj pre slovenský trh. Firma má len vlastné zdroje financovania.

Firma sa zameriava na textilnú výrobu. Predmetom podnikania je:

·          výroba pletených materiálov, 

·         výroba pleteného tovaru, 

·         výroba pleteného ošatenia a odevov,

·         výroba bielizne, pančúch, 

·         výroba iných textilných výrobkov.

V súčasnosti zamestnáva firma 142 zamestnancov, z toho 110 úkolových pracovníkov, 19 režijných a 13 THP. Je jednou z firiem, ktorá zamestnáva obyvateľov v oblasti Zamaguria.

Spoločníkmi spoločnosti sú Ing. Štefan Ladižinský a Stanislav Škantár.

        Organizačná štruktúra

Popis činnosti:

Sekretariát generálneho riaditeľa -  vedenie administratívnej agendy kancelárie riaditeľa, vybavovanie korešpondencie a písomnej agendy, organizácia návštev...

Úsek ekonomiky a financovania:

- odbor plánovania a analýz – proces plánovania, koordinácia plánov, analýzy hospodárnosti, osobitné analýzy

- odbor metodiky a účtovníctva – pravidlá a nástroje ekonomického riadenia, systémová analýza, spracovanie dát, účtovná evidencia

- oddelenie financovania – finančné prognózovanie, finančné plánovanie, vnútropodniková banka

Úsek riadenia ľudských zdrojov:

- odbor organizácie a riadenia – plánovanie, koncepcia a koordinácia riadenia, projekcia a organizácia riadenia, klasifikácia pracovných činností

- odbor personálnej práce – riadenie personálnej politiky, starostlivosť o zamestnancov

- oddelenie BOZP – riadenie bezpečnosti práce, kontrola dodržiavania predpisov BOZP

Úsek pre výrobu a techniku

- odbor výroby a techniky – plánovanie výroby a služieb, inšpekcia výroby a služieb, vyhodnocovanie výsledkov výkonných stredísk

1.3 Finančné výkazy

K hlavným finančným výkazom, ktoré firma musí vyhotoviť patria:

- výkaz ziskov a strát (príloha č. 1)

- súvaha (príloha č. 2)

- iné – napr. inventarizácia (príloha č. 3), odvedená výroba (príloha č. 4)

Rok

HV

2004

1 383 000

2005

494 000

 

        Analýza dodávateľov

K hlavným subjektom, s ktorými firma pri svojej činnosti prichádza do styku patria firmy AJFA, s. r. o., Bratislava, EKOS spol. s r. o., Stará Ľubovňa, T-Mobile Bratislava, a. s. Bratislava, FAST PLUS, s. r. o., CHEDOS spol. s r. o., Svit, Tenex Servis, s. r. o., Banská Bystrica, Wurth s. r. o., Bratislava, ...

Títo dodávatelia dodávajú textilný materiál, ale aj pomocný materiál, ako napr. elektrickú energiu, vodu, plyn,....

        Analýza odberateľov

Hlavným odberateľom, ktorý odkupuje väčšinu produkcie firmy je Vorarlberger Wirkwarenfabrik Gebruder Wolff z Rakúska.

K slovenským odberateľom patria:

- Fortuna, Tvrdošín,

- GOLA TEXTIL Slovensko, s. r. o., Brezovica nad Topľou,

- Modatex spol. s r. o., Svit,

- MTK PLUS, s. r. o., Bánovce nad Bebravou,

- ndh MARKET, s. r. o., Spišská Nová Ves,