Austrália – krajina protinožcov

Úvod

            Austrália je štát s rozlohou 7 682 300 na 1 km2 s počtom obyvateľov 20 949 000. Hustota obyvateľov na 1 km2 potom predstavuje iba 2,69. Peňažnou jednotkou Austrálie je austrálsky dolár. Priemerný plat austrálskeho občana je asi zhruba AUD $ 58 984 ročne.

 

200601261026_01

Štátne zriadenie

            Austrália je konštitučnou monarchiou s parlamentným systémom vlády. Hlavou štátu je kráľovná Alžbeta II .. Vyššie uvedené spoločenstvo sa geograficky aj politicky skladá zo šiestich štátov a dvoch teritórií, pričom každý z nich má svoju nezávislú krajinskú vládu. Zastrešenie celku potom zabezpečuje federálna vláda spolu so svojim ministerským predsedom. Individuálne územia spoločenstva s ich hlavnými mestami:

 

 

            Federálny parlament sa skladá z dvoch komôr, volených na základe všeobecného volebného práva. Je tu senát a poslanecká snemovňa, pričom predsedu vlády menuje generálny guvernér, ktorý je zástupcom britskej kráľovnej.


Vízová povinnosť:

Všetci cudzinci sú povinní si pri cestovaní do Austrálie zaobstarať víza. Výnimku tvoria len obyvatelia Nového Zélandu, ktorí sú od tejto povinnosti ušetřeni. Avšak aj oni po príchode do Austrálie dostane osobitnú formu víza.

1) Turistické víza:

• vydáva sa na dobu určitú,

• trojmesačné víza sú zadarmo, šesťmesačné za 35 AUD,

• maximálny povolený pobyt je 12 mesiacov.

2) Pracovné víza:

 • zamestnanie na bežné cestovné vízum je prísne zakázané,

 • pracovať možno iba spomínaných 12 mesiacov.
Základné charakteristiky daňového systému

            Austrálsky daňový systém je založený na systéme progresívnych daní. Oficiálny vládny fiškálny rok začína 1. júla a končí 30. júna. Typické pre Austrálsky daňový systém je, že príspevky na sociálne poistenie nie sú príjmom štátneho rozpočtu.


História daňového práva

            V roku 1805 je zavedené prvé dovozné clo. O 10 rokov neskôr je uvalená daň z tabaku a alkoholu a pridaná hodnota na zahraničné tovar 5%. Rok 1851 je potom spojený so zavedením dane z dedičstva v Novom Južnom Wals, rok 1877 so zavedením pozemkovej dane v Viktoria a rok 1880 so zavedením prvej australskej dane z príjmov v Tasmánii. Od roku 1907 bola zavedená daň z príjmov vo všetkých štátoch Austrálskeho spoločenstva. Rok 1914 je rokom zlomovým. Od tohto dátumu už prijíma opatrenia v oblasti daňovej problematiky Austrálske spoločenstvo ako celok. V tomto roku zavádza daň dedičskou ao rok neskôr daň z príjmov právnických a fyzických osôb. V roku 1930 je uvalená predajná daň vo výške 2,5%. Ďalšími novo zavedenými daňami sú daň zo zlata v roku 1939 a vojnová daň (daň zo mzdy, darovaciu daň) v roku 1941. V roku 1952 je potom zrušená pozemková daň. O 20 rokov neskôr vznikol Austrálsky daňový úrad ako kontrolný úrad. V roku 1979 dochádza k zrušeniu dane z darovania a dedičské. Rok 1984 je spojený so zavedením poplatkov na zdravotné poistenie. Vznik dane z kapitálových ziskov a vedľajšie mzdové dane sa datuje k roku 1986 a GST k roku 2000, kedy prebehla jedna z väčších daňových reforiem.


Daňová reforma 2000-2001

            Najdôležitejším bodom tejto daňovej reformy bolo zavedenie GST (obdoba dane z pridanej hodnoty európskeho typu). Došlo tiež k zníženiu dane z príjmov právnických osôb a to vo dvoch etapách, z 36% na 30%. Zrýchlené odpisy základných prostriedkov boli nahradené lineárnymi. Maximálna úroveň dane z kapitálových ziskov bola znížená o polovicu, a to zo 48,5% na 24,25%. Posledným dôležitým prvkom tejto reformy bolo zvýšenie príjmového základu pre jednotlivé hodnoty pri dani z príjmov fyzických osôb.


Dane z príjmov

            Dane z príjmov sú v Austrálii ukladané na federálnej úrovni a ide o najdôležitejší zdroj príjmov na tejto úrovni.


Daň z príjmov fyzických osôb

            V problematike dane z príjmov fyzických osôb rozlišujeme dva okruhy osôb. Prvým sú takzvané "rezidenti na daňové účely" a druhým tzv "nerezidenti na daňové účely". Hranicu pre zaradenie osoby medzi "rezidenta na daňové účely" tvoria dĺžka pobytu. Tá musí byť viac ako 6 mesiacov.

V Austrálii funguje americký spôsob vyplňovania a odovzdávania daňového priznania, čiže si obe činnosti zabezpečuje sám občan. Oproti Slovensku tu existuje len málo výnimiek a nezdaniteľných položiek či zliav na dani.


Rezident na daňové účely

Jeho povinnosťou je zdaňovať príjmy plynúce zo zdrojov na území Austrálie tak aj mimo neho.
Prvých $ 6 000 je oslobodené od dane z príjmov.