1.      Základné informácie

Názov podniku:                                   Drevona


Právna forma:                                      spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Sídlo spoločnosti:                                Štvrť kpt. Nálepku 751/1, 066 01 Prešov, SR

 

IČO:                                                   67 876 98

 

IČ DPH:                                             SK2020463489

 

     Spoločnosť Drevona s.r.o. vznikla 16.10.2007 so sídlom v Prešove. Je to slovenská spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a distribúciou kuchynských liniek, ktorá chce pôsobiť na celom území Slovenskej republiky a postupným prenikaním na zahraničný trh.

 

2.      Predmet podnikania

Predmetom podnikania spoločnosti Drevona s.r.o.  je výroba kuchynských liniek podľa najnovších módnych trendov a ich následná distribúcia konečnému zákazníkovi, odberateľovi.

 

     3. Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra firmy má charakter skôr širokej a nízkej, čo vedie k veľmi blízkej komunikácii so zamestnancami. Avšak každý úsek má svojho zodpovedného vedúceho, na ktorého sa môže obrátiť. Nie je veľkou firmou takže sa snažíme komunikovať so všetkými zamestnancami priamo aby nevznikali bariéry a dojem nadradenosti a netolerancie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Počet zamestnancov:

Počet zamestnancov k 31.12.2008 bol 80. Z uvedeného počtu je 22 (28%) žien a 58 (72%) mužov. Počet podľa veku zamestnancov je v nasledovných: 21-30 r. sedem zamestnancov, 31-40 r. dvadsaťšesť zamestnancov, 41-50 r. štyridsaťjeden  zamestnancov, 51-60r. šesť zamestnancov. Priemerný vek zamestnancov je 35 rokov.

 

4.      Objem produkcie

Pôsobeným obchodného oddelenia by mala firma dosiahnuť v roku 2009 plánovaný objem predaja vo výške cca 1 200 000 €.

 

Štruktúra produktu

Štruktúru produktov tvoria všetky produkty ktoré spoločnosť ponúka svojím zákazníkom. Tvoria ho rôzne produkty:

-         Výroba kuchynských liniek podľa najnovších módnych trendov

-         Zabezpečenie distribúcie do značkových predajní a do predajní autorizovaných partnerov

-         zabezpečenie po predajných procesov spojených s predajom tovaru

Drevona, s. r. o. distribuuje produkty zo svojho portfólia prostredníctvom vlastných nákladných vozidiel.

 

5.      Vízia

Firma by v budúcnosti chcela znížiť podiel cudzieho kapitálu, nezaťažovať firmu ďalšími úvermi, všetky aktivity kryť z vlastného imania a zo zisku spoločnosti. Chceme získať popredné postavenie na trhu a rozšíriť pobočky na celom území SR. Súčasný trend sa stále viac zameriava na kvalitné výrobky, ktoré je nutné vyrábať na moderných zariadeniach. Hlavným zámerom a poslaním firmy Drevona, s. r. o. je teda v čo najväčšej miere uspokojovať dopyt na trhu, ponúkať zákazníkom výrobky vysokej kvality a zaistiť im rovnako kvalitný servis a opravy.

 

     Chceme sa dostať na popredné miesta nielen v slovenskom rebríčku výrobcov kuchynských liniek, ale i na prvé miesto v povedomí širokej verejnosti, že naša značka je značkou kvality. Našou prioritou je patriť medzi firmy s vysokým štandardom, kvalitou, spoľahlivosťou a profesionalitou pri udržiavaní stálych, ale i získavaní nových zákazníkov. Chceme získať podporu zo strany našich zamestnancov i zákazníkov, čo by viedlo ku dlhoročným spokojným a spoľahlivým vzťahom. Spokojný zákazník, je pre firmu dôležitý a každý nespokojný ešte dôležitejší, pretože vedie k odstraňovaniu nedostatkov. Naším krédom je linka pre každého.


     Od zamestnancov ako základu spoločnosti očakávame pružné, flexibilné a inovačné myšlienky i vykonávanie svojich povinností s maximálnym nasadením a profesionalitou. Podmienkou je vyučenie alebo preukázanie praxe v odbore. Náš vzťah staviame na dôvere, s ktorou prichádza úprimnosť a chuť vyjadrovať myšlienky. Samozrejmé je patričné finančné ohodnotenie, možnosti rozvoja svojich zručností. Našou snahou je taktiež vytvárať príjemné pracovné a sociálne prostredie. Snahou je správať sa k zamestnancom ako ku zákazníkom.

 

     Zákazníci sú zdrojom tržieb a úspor pri získavaní nových zákazníkov, preto naše vzťahy k nim staviame na vernosti, čo vedie k obojstrannej spokojnosti. Naša spoločnosť je v konečnom dôsledku zisková. Snažíme sa zákazníkom vychádzať v ústrety, čo sa týka ich požiadaviek na naše výrobky. Našou cieľovou skupinou má byť stredná vrstva obyvateľstva, a to hlavne mladí ľudia, ktorí chcú mať moderne zariadenú kuchyňu, ktorá by plne uspokojovala ich potreby na moderný spôsob života. Avšak nechceme zabudnúť aj na zákazníkov v strednom veku, ktorí si chcú zmodernizovať svoju starú kuchyňu.

www.anti skola.eu

     6.  Misia

Cieľom spoločnosti je vytvoriť sieť predajní, ktorá bude ponúkať najkomplexnejšie informácie o produkte a služby súvisiace s naším sortimentom, zmodernizovať výrobné zaradenia, ktoré zefektívnia výrobný proces a zmodernizovať vozový park nákladných vozidiel. Prioritou spoločnosti je vytvorenie internetovej stránky a zabezpečiť aktuálnosť ponúkaných tovarov a informácií. Prepojenia siete s autorizovanými predajcami, ktorých ciele úzko súvisia s cieľom spoločnosti Drevona. Najdôležitejšou úlohou spoločnosti je preraziť na trh, zvýrazniť sa na trhu a získať veľké množstvo spokojných zákazníkov. Zvyšovanie pozície na trhu je podporované marketingovou stratégiou, ktorá je súčasťou podnikateľského plánu.

 

 

 

Obr.1  Schéma analyticko-návrhovej etapy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


produkt

trh

Kuchynské linky

Distribúcia produktu

Poradenská činnosť

Informačná

činnosť

Mladí do 30 rokov

 

 

 

 

Ľudia v stredom veku

 

 

 

 

Predajcovia