Pre dnešnú dobu je typický rýchly pokrok a neustála obmena zaostalejšieho moderným. Sú však veci, ktoré nikdy nestarnú a ani roky neuberajú nič z ich aktuálnosti. Tento pocit som mala aj po prečítaní Informatória školy materskej, diela „učiteľa národov“ – Jána Amosa Komenského. Jeho myšlienky sú cenné pre akúkoľvek dobu a ich hodnota plynutím času neklesá, ale naopak rastie.

Ján Amos Komenský sa v spomenutom diele venuje výchove detí od narodenia do šiesteho roka života, kedy sú deti podľa neho zrelé nastúpiť do školy. Napriek svojmu názvu sa kniha zaoberá prevažne výchovou detí v rodine, čo však nijako neznižuje význam autorových myšlienok. Dielo poskytuje cenné rady rady rodičom, aktuálne aj pre dnešnú dobu, mňa osobne však najviac zaujali Komenského názory na pripravenosť detí nastúpiť do školy. Očakávala som totiž, že vzhľadom na odlišnosti terajšej spoločnosti, vyplývajúce z úplne rozdielnych pomerov v dnešnej dobe oproti dobe, v ktorej Komenský žil, budú požiadavky na vedomosti, zručnosti a schopnosti detí pred nástupom povinnej školskej dochádzky odlišné.    www.anti skola.eu

Dnes sa za školskú zrelosť pokladá pripravenosť rôznych duševných funkcií  a zručností, umožňujúcich dieťaťu s úspechom si osvojovať školské vedomosti a zručnosti v 1. triede. Aby dieťa v škole prospievalo a vyhlo sa pocitu neúspechu, musí pred nástupom do školy spĺňať niekoľko kritérií. Za všeobecné kritérium sa považuje vek – optimálny vek dieťaťa, ktoré má nastúpiť do školy je 6 rokov. S týmto kritériom sa stotožňoval už Komenský, navyše v Informatóriu školy materskej píše, že pokiaľ je dieťa vyspelejšie, zvláda nároky na školu ešte pred dovŕšením šiesteho roku, prípadne pokiaľ dieťa v niektorých oblastiach zaostáva, je vhodné, aby sa rodičia s učiteľom poradili o skoršom, respektíve neskoršom nástupe do 1.triedy.

 Jedným z kritérií školskej zrelosti je aj telesná vyspelosť, kde sa posudzuje telesná výška a hmotnosť, ale aj zrelosť nervových dráh. Požiadavky na telesnú stránku sa objavujú aj u Komenského, ktorý hovorí, že dieťa, ktoré má nastúpiť do školy, musí byť zdravé, silné a odolné.

Pri posudzovaní školskej zrelosti sa okrem veku a telesnej vyspelosti posudzuje najmä kognitívna, emocionálna a sociálna zrelosť, pričom osobitne si odborníci všímajú najmä reč, hrubú a jemnú motoriku, orientáciu v čase a priestore, matematické schopnosti či vôľovú vyspelosť. Poznáme požiadavky na konkrétne činnosti, ktoré by mal budúci prvák bez väčších problémov zvládať, i konkrétne predstavy, ako by sa mal žiak prvého ročníka správať. Ján Amos Komenský popisuje takmer identické požiadavky, len miestami rozdielne interpretované. Podľa neho rodičia či učitelia v materskej škole majú deti predovšetkým naučiť mravnosti a cvičiť ich v cnostiach, akými sú miernosť, poriadnosť, poslušnosť, úslužnosť, pravdovravnosť, spravodlivosť, dobrotivosť, pracovitosť, trpezlivosť, ochota a zdvorilosť. Pokiaľ ide o kognitívnu stránku osobnosti, Komenský hovorí o nárokoch na dieťa v určitých oblastiach. Deti, ktoré nastupujú do školy, musia mať podľa Komenského do šiesteho roku života základné znalosti z oblasti prírodných vecí, z oblasti ľudského konania a z oblasti jazyka.