1. ÚVOD

 

Predmetom mojej práce je vypracovanie projektu na vstup slovenskej firmy na zahraničný trh. Fiktívna firma FEALOPI s r.o. s pôsobiskom v Nitre sa zaoberá výrobov domácich elektrospotrebičov (chladničky, mrazničky).

 

                      2. PROBLEMATIKA (teoretická časť)

 

Medzinárodný obchod – výsledkom medzinárodnej deľby práce. Dnes už prakticky každá krajina sveta závisí od medzinárodnej deľby práce, čo sa prejavuje v špecializácii a kooperácii výroby. Tieto ekonomické vzťahy vyúsťujú do ekonomickej interdependencie, ktorej podstatou je vzájomná závislosť štátov od ekonomickej spolupráce

Medzinárodný obchod je súhrn vzťahov spojených s výmenou tovaru medzi národnými ekonomickými celkami. Medzinárodný obchod je súčasť svetového obchodu a jedna zo základných foriem internacionalizácie výroby.

 

Vývoz alebo export – činnosť, ktorej cieľom je predaj statkov (tovarov alebo služieb a podobne) do zahraničia.

Export zohráva významnú úlohu v ekonomike každého štátu. Vláda Slovenskej republiky podporuje export, pretože to má stimulujúci účinok na rast ekonomiky, zvyšovanie životného štandardu a tvorbu pracovných príležitostí

 

Priamy export - predávať priamo zákazníkovi t.j. odbúrať medzičlánky, zvyšovať zisky a ponúkať tovar za nižšie ceny je príťažlivé., vyžaduje lepšiu orientáciu na trhu, lepšia kontrola činností.

 

Nepriamy exportpredaj v zahraničí doma vyrobených tovarov, prostredníctvom prostredkovateľa; výhodný najmä pre začínajúce  malé a stredné podniky, ktoré nedisponujú dobre vybaveným exportným oddelením.

 

Distribúcia - pohyb tovaru od výrobcu k spotrebiteľovi, všeobecne sa vymedzuje distribúcia ako činnosť, t.j. každá oblasť hospodárstva, ktorá sa zaoberá obehom tovaru.

 

Priama distribúcia - výrobca dodáva priamo konečným spotrebiteľom bez medzičlánkov. Priama distribúciu znamená priamy predaj tovaru výrobcom konečnému spotrebiteľovi, bez zapojenia sprostredkovateľov, t.j. nultý stupeň distribučného kanála.

 

Nepriama distribúcia - skladá sa z výrobcu, konečného spotrebiteľa a medzičlánku, ktorý sa podieľa na činnostiach spojených s priblížením produktu a jeho vlastníctva ku konečnému spotrebiteľovi. Nepriamu distribúciu znamená, že výrobca zapojí do realizácie svojich produktov jedného alebo viacerých sprostredkovateľov. Pretože výrobca i konečný spotrebiteľ pôsobia aktívne, stavajú sa súčasťou marketingovej cesty.

 

Medzinárodné podnikanie – podnikateľské aktivity, ktoré prekračujú priestor národnej ekonomiky .

 

Obchodná bilancia - výsledkom vývozu a dovozu tovarov z krajiny. Vyjadruje hodnotový vzťah medzi celkovým vývozom a dovozom tovarov za určité obdobie (rok) bez ohľadu na termíny úhrad

 

Prekážky vstupu – obchodné praktiky, ktoré sťažujú novým firmám vstup na zahraničný trh.

 

Licencia  listina udeľujúca povolenie, oprávnenie; dokument, ktorým sa poskytuje iným osobám alebo štátom právo na realizáciu a využitie technickej dokumentácie alebo patentových vynálezov; osobitné povolenie štátnych orgánov na dovoz alebo vývoz zahraničného tovaru.

 

Franchizing – spôsob licenčnej spolupráce, kde poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi právo na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb a spolu s tým mu dáva k dispozícii know-how, stroje, uskutočňuje zaškolenie a podobne.

 

Tarifa – sadzba poplatkov v medzinárodnom marketingu, daň štátu z tovaru vstupujúceho do krajiny.

 

Clo  – povinná peňažná platba vyberaná pri prechode tovaru cez colnú hranicu (na základe príslušných právnych predpisov daného štátu a/alebo medzištátnych zmlúv) v osobitnom konaní príslušnými štátnymi orgánmi. Vo väčšine prípadov sa týka dovozu (dovozné clo), existuje ale aj clo uvaľované na vývoz (vývozné clo) či na tranzit (tranzitné clo).

 

Vývozné subvencie – prostriedky, poskytované štátom s cieľom podporiť rast ekonomickej výkonnosti.

 

Joint venture – jedna z foriem prieniku – spoločný podnik, pri ktorom zahraničná firma

E – obchod – elektronické obchodovanie, aktivita, využívajúca určitú formu elektronickej komunikácie.

 

Dumpingcena, ktorá je výrazne nižšia ako hladina cien na trhu v štáte a nepokrýva ani náklady. Je tvorená za účelom likvidácie konkurencie alebo za účelom prežitia na trhu, alebo za účelom etablovania sa na trhu.

Dumping je jednou z foriem nekalej súťaže.

Z typologického hľadiska možno vyčleniť tri druhy dumpingu:

1. sporadický dumping: je to sporadický, dočasný predaj výrobkov za dumpingovú cenu vo výnimočných situáciách, napríklad pri hlbokom prepade dopytu na domácom trhu, účelom je v prvom rade minimalizácia strát.

2. lúpežný dumping: cieľom je ovládnutie nejakého trhu, po jeho ovládnutí alebo aspoň po etablovaní sa na trhu, sa ceny stabilizujú na primeranej úrovni, ak sa podarilo zlikvidovať konkurenciu, často na vyššej, než bola pôvodná cena.

3. stály dumping: predaj tovaru na zahraničnom trhu za nižšiu cenu, než na domácom trhu, používa sa, ak domáci dopyt je oveľa vyšší, než zahraničný, respektíve, ak na domácom trhu má výrobca monopolné postavenie, kým na zahraničnom je podrobený konkurenčenj súťaži.