1 Vzdelávanie a rozvoj ľudí vo firme

 

 

Hlavným nástrojom rozvoja zamestnancov v zmysle zdokonaľovania, rozširovania, prehlbovania alebo zmeny štruktúry a obsahu ich spôsobilostí, a tým vlastne prispieva k vyššej výkonnosti zamestnancov aj firmy ako celku, je podnikové vzdelávanie. Existujú zhruba 3 vývojové stupne alebo prístupy k vzdelávaniu zamestnancov.

 

- organizovanie jednotlivých vzdelávacích akcií1, ktoré reagujú na momentálne potreby jednotlivcov alebo firmy, vedú k odstráneniu rozdielov medzi aktuálnou a požadovanou kvalifikáciou. Pre svoju nesystematickosť nemôžu mať ani skutočný vzdelávací či rozvojový efekt.

 

- systematický prístup1, ktorý spája firemnú a personálnu stratégiu so systémom podnikového vzdelávania ako jeden zo systému personálnej práce. Vzdelávanie je z hľadiska tohto prístupu systematickým procesom, v ktorom okrem zmien v štruktúre vedomostí dochádza k zmenám v pracovnom správaní.

 

- koncepcia učiacej sa organizácie1, ktorá je komplexným modelom rozvoja zamestnancov v rámci organizácie. Zamestnanci sa učia priebežne, hlavne z každodenných skúseností. Učenie prebieha rýchlejšie ako zmeny vynútené prostredím.

 

                           1.1 Dôvody neustáleho vzdelávania

 

 

1. V čoraz kratšom čase je potrebné uskutočňovať technické a ekonomické zmeny, čo si vyžaduje čoraz väčšie nároky, na schopnosť podnikov i zamestnancov realizovať ich.

2. Rastúce pracovné náklady a klesajúca ponuka špecialistov núti podniky k optimalizácii ich kvalifikačnej štruktúry.

3 . Samotní zamestnanci očakávajú od vzdelávacích programov firiem uspokojenie svojich schopností preberať nové úlohy.

 

      Mnohé organizácie získajú a udržujú svoj náskok pred ostatnými konkurentmi z odboru vďaka kvalitnejšiemu personálu. Pri koncipovaní svojej filozofie rozvoja personálu vychádzajú z presvedčenia, že každému človeku je vrodená prakticky neobmedzená schopnosť učiť sa a proces učenia prebieha predovšetkým v reálnej praxi: na pracovisku, v kontakte so zákazníkom, s kolegami alebo vedúcim zamestnancom. Zmyslom učenia je ovplyvniť prípadne zmeniť postoje zamestnancov k inováciám a dosiahnuť toho, aby využitím nových myšlienok zamestnancov dospel k pozitívnym výsledkom, ktoré mu prinesú radosť a uspokojenie z úspešnej práce.(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Firemná stratégia a kultúra

                                                        podporujúca vzdelávanie

 

 


                                                       Ľudská stratégia a stratégia

                                                        podnikového vzdelávania

 

 


                                                            Vzdelávacia politika

 

 


                                                         Organizácia vzdelávania

 

 

                                                           Identifikácia vzdelávacích                     vzdelávací cyklus

                                                                      potrieb

 

 

 


Hodnotenie efektivity                                     Monitoring                                   Plán vzdelávania

(účinnosti) vzdelávania

 

 

 


                                                      Realizácia vzdelávacích akcií

 

Obrázok 1 Schéma komponentov systému podnikového vzdelávania a väzieb medzi nimi1