ROZBOR PRACOVNÝCH OPERÁCIÍ PRI MONTÁŽI JEDNOTLIVÝCH PRVKOV

 

-Konštrukčný systém – montovaný skelet

- konštrukčná výška

-počet polí

-počet podlaží

-výška objektu

- zastavaná plocha

- vzdialenosť výrobne prefabrikátov od skládky

 

Zemné práce, základové konštrukcie, vrchná stavba

 

1, Základové trámy

 

Na stupeň pätky sa uloží do malty základový trám. Vyhotovia  sa zvarové spoje, medzi  trámami resp. s výstužným košom na nároží a zvary spojov vystavajucich výstuží zo základových pätiek.

 

2, Montáž stĺpov

 

Stĺpy sú zo statického hľadiska riešené ako votknuté do základových pätiek, osadené do kolmických dutín. Osadzovanie, klinovanie a betonáž sú rýchle a pomerne jednoduché. Pri voľbe technického postupu osadenia sa zvážilo dvojité zachytenie momentov od votknutia spodnej časti základu.

Postup montáže:

- Dno pätiek sa zkontroluje niveláciou, prípadne sa opraví dobetonovaním

- Pätky sa osovo zamerajú a ich osi sa vyznačia na hornej ploche pätiek.

- Plocha pätky sa vyčistí, povrchy sa navlhčia a rovnomerne sa nanesie cementová malta plastickej konzistencie s normovou pevnosťou  

- stĺp sa pripevní na záves žeriavu

- kliny musia presahovať nad okraj okraj pätky min. 10 cm aby sa mohli po zatvrdnutí betónovej zálievky odstrániť

- keď je stĺp s klinmy dostatočne vyrovnaný odopne sa od závesu

- po osadení celého radu stĺpov sa za pomoci klinov a rektifikačných článkov dosiahne zhodnosti osí stĺpov pätiek a zároveň sa kontroluje či stĺpy stoja vo vertikálnej polohe v oboch smeroch

- škáry v základových pätkách sa zalejú betónom o hrúbke ktorú určuje norma

- po zatvrdnutí zálievky sa odstránia kliny a otvory po nich sa zalejú cementovou maltou

 

3, Montáž prievlakov

 

Prievlaky sa montujú na pozdĺžnu výšku stĺpov, ktorá prechádza montážnymi otvormi. Medzi prievlaky sa osadia rámové vložky, ktoré zo statického hľadiska s prievlakom vytvárajú kĺbové spojenie

 

Postup montáže:

 

- pred začatím montáže sa vykonajú čistiace a vyrovnávacie práce

- na plochu stĺpov sa nanesie cementová malta

- prievlak sa upevní na záves žeriavu.

- potom  sa pomaly spúšťa za súčasného usmerňovania pomocnými lanami, ktoré obsluhujú 2 montážnici tak , že montážnymi otvormi v drieku prievlaku prebieha pozdĺžna výstuž stĺpu

-záves sa uvoľní až po osadení prievlaku

- výstuž musí prečnievať min. 10 cm nad hranicami prievlaku a k nej sa za pomoci oceľových príložiek kútovým zvarom privarí výstuž stĺpa nasledujúceho poschodia

 

 

 

 

- celý spoj sa vyčistí, navlhčí a zainjektuje plastickou maltou pevnosti min 2,5 kN / m2

 

4,Montáž schodísk

 

Schodiskové ramená sú uložené v úrovni stropov na schodiskové podesty a na medziposchodí na medzipodesty, ktoré sú opreté o schodiskové bloky

 

Postup montáže:

 

- v úrovni prízemia sa schodiskové panely ukladajú do prefa základových pásov.

-uloží sa do nich spodný schodiskový panel a nivelačným zariadením sa zkontroluje poloha

-pri vertikálnej manipulácii sa laná žeriavu kotvia do transportných ok

- na nainjektovaný spoj sa do cementu vložka ukladá a kotví k spodnému bloku nasledujúceho poschodia

- schodiskové ramená sa upínajú v čelách a ukladajú sa do podesty a medzipodesty

- prevádza sa zvarovanie k podest

- ako zálievka slúži cementová malta

 

5, Montáž stropných panelov

 

Stropné panely sa montujú po úplnom dokončení zvislých nosných konštrukcií daného poschodia

 

Postup montáže:

 

- vodováhou alebo nivelačným prístrojom sa kontroluje poloha

- zistené výškové rozdiely sa vyznačia do výkresu skladby a podľa nich sa volí hrúbka cem. ložka

- hrúbka sa určuje od najvyššie položeného miesta

- vlastná montáž sa začne pripevnením stropného panela na závesné laná žeriavu

- panel sa zdvihne a presunie na cem. lôžko , povrch hrán sa očistí a navlhčí

- potom sa nanesie vrstva cementovej malty prípadne sa   položia na tenké podložky

- počet podložiek sa určuje podľa výškového merania s ohľadom na dodržanie potrebnej hrúbky škáry

- do nich sa vkladá výstuž , ktorá má zaručiť spolupôsobenie  zmonolitnenie celej stropnej

- na spodnom okraji stropu sa väčšie škáry zadebnia doskou, navlhčia a zalejú betónom triedy podľa normy

 

6, Montáž stužidiel

 

7, Montáž strešných panelov

 

- na úrovni najvyššieho poschodia tvorí strešnú konštrukciu. Tvorí zároveň nosnú časť strešného plášťa

 

Postup montáže:

 

- najprv sa zkontroluje vodorovnosť horných hrán zvislých nosných konštrukcií pomocou nivelačného prístroja alebo vodováhou

- zistené výškové rozdiely sa vyznačia do výkresu skladby a podľa nich sa volí hrúbka cem. ložka

- hrúbka sa určuj od najvyššie položeného miesta tak, aby bola hrúbka cem. malty min. 1 cm

- vlastná montáž sa začne pripevnením stropného panela na závesné laná žeriavu

- panel sa zdvihne a presunie na cem. lôžko , povrch hrán sa očistí a navlhčí

- potom sa nanesie vrstva cem. malty prípadne sa   položia na tenké oceľové plechy, podložky

- počet podložiek sa určuje podľa výškového merania s ohľadom na dodržanie potrebnej hrúbky škáry

 

 

 

 

 

 

- pri osadení stropných prefabrikátov ostávajú škáry medzi čelami a blokmi panelov

 - do nich sa vkladá výstuž , ktorá má zaručiť spolupôsobenia  zmonolitnenie celej stropnej konštrukcie a má pôsobiť ako klieština

- na spodnom okraji stropu sa väčšie škáry zadebnia doskou, navlhčia a zalejú betónom triedy C 20 / 25