TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBY SUČIASTKY

Zadanie:      Vypracujte technologický postup výroby zadanej súčiastky. Vyrábanej v počte 5000/rok.

 

Osnova:

 

1.    Návrh polotovaru pre výrobu danej súčiastky a stanoviť jeho potrebné množstvo.

2.    Návrh technologických ustavovacích a meracích základní.

3.    Návrh sledu technologických operácií vrátane dokončovacích operácií. 

4.    Vypracovanie návrhu prídavkov na obrábanie.

5.    Pre jednotlivé úseky priradenie rezných nástrojov a parametrov rezných podmienok k jednotlivým operáciám.

6.    Navrhnúť potrebné druhy obrábacích strojov.

7.    Výpočet strojového času a stanovenie normového kusového času

8.    Návrh prípravkov a štandard. Meradiel pre všetky operácie tech. postupu

9.    Spracovať navrhnutý tech. postup do príslušného tlačiva.

10. Výkres zadanej súčiastky.

 

Zadaná súčiastka:

 

 

 

1.Návrh polotovaru pre výrobu danej súčiastky a stanoviť jeho potrebné množstvo.

 

1.1   Určenie materiálu a polotovaru na výrobu danej súčiastky:

 

 

Pri určovaní vychádzam z tvaru súčiastky a jej rozmerov.

Navrhujem materiál 12040

Navrhujem: Tyč šesťhrannú legované akostné ocele triedy 12 – 16  STN 42 6530

 

Materiál: 12 040

Chemické zloženie: C 0,32 až0,39%           Mn max.0,5% - 0,8%   Si max 0,15% - 0,34%  P max. 0,045%   Cr 0,4%  Ni 0,4%   S 0,045%

Mechanické vlastnosti: Re = 300 MPa         Rm = 550MPa

Obrobiteľnosť:               Sústruženie      - 14b

                                   Vrtanie             - 14b

                                    Rezanie závitu - 14b

 

1.2 Stanovenie rozmerov polotovaru:

 

       Prídavok na priemer:

-         Pre polotovar platia rozmery podľa normy  vychádzajúce z jeho tvaru, keďže volím šesťhran.

Rozmery pre šeťhran 32x36, a = 32                              a – veľkosť otvoru kľúča

      

       Prídavok na dĺžku:

       Lp = L +  Pl                                                                    Pl – prídavok na dĺžku

       Lp = 65 + 4 = 69mm

 

 

Počet kusov polotovarov

 

N = 5000

 

Materiál bude rovno delený z polotovaru na dĺžku Lp = 69mm

 

 

2.Návrh technologických ustavovacích a meracích základni

 

1-       Technologická ustavovacia základňa

2-       Meracia základňa na meranie dĺžok

3-       Meracia základňa na meranie priemerov

 

 

 

 

 

3. Návrh sledu technologických operácií vrátane dokončovacích operácií

 

1.Výber materiálu a polotovaru

2. Upnutie materiálu

3. Zarovnanie čela

4. Sústrženie valcovej plochy na ø 30 dĺžky 20mm

-         hrubovanie

-         na čisto

5. Sústruženie valcovej plochy na ø 22 na dĺžku 17mm

-     hrubovanie

-         na čisto

6. Sústruženie zápichu tvaru F 3x3

7. Sústruženie skosenia 2x45°

8.  Rezanie závitu M22 na dĺžke 17mm

9.  Otočenie a upnutie súčiastky

10. Sústruženie valcovej plochy na ø 28 po dĺžke 20mm

            -     hrubovanie

            -     na čisto

11. Sústružiť skosenie 2x45˚

12. Sústruženie zápichu tvaru F 3x3

13. Rezanie závitu M28 na dĺžke 17

14. Vŕtať strediaci otvor ø 4 dĺžky 4mm

15. Vŕtať priechodzú dieru ø 8

16. Sústruženie vnútornej diery ø17

17. Vystruhovanie vnútornej diery ø18

 

4.Návrh prídavkov na obrábanie

 

1.Zarovnanie čela – celkoví prídavok 2mm

-         hrubovanie 1,5mm(ap=1,5mm)

-         na čisto 0,5mm(ap=0.5)

2.Sustruženie valcovej plochy zo 6HR 32 na ø30 na dĺžke 20mm – celkoví pridavok 1mm

-         hrubovanie 0,5mm(ap=0,5mm)

-         na čisto 0,5mm(ap=0,5mm)

3.Sustruženie valcovej plochy z ø30 na ø22 na dľžke 17mm – celkoví prídavok 8mm

-         hrubovanie 3mm(ap=3mm)

-         na čisto 1mm(ap=1mm)

4.Sústruženie zápichu tvaru F 3x3 – prídavok 3mm

5.Sústružiť skosnie 2x45° - prídavok 2mm

6.Sústruženie valcovej plochy z 6HR ø32 na ø28 na dĺžke 20mm – celkoví prídavok 4mm

            -     hrubovanie 1,5mm(ap=1,5mm)

            -     na čisto 0,5mm(ap=0,5mm)

7.Sústružiť skosenie 2x45° - prídavok 2mm

8.Sústruženie zápichu tvaru F 3x3 – prídavok 3 mm

9.Sústruženie vnútornej diery ø17  – prídavok 3mm

10.Vysustružovanie vnútronej diery ø18 – prídavok 3 mm