0 ÚVOD

 

Na prieskume odmeňovania, ktorý mapoval zmeny od júla 1999 do júna 2000, sa zúčastnilo 80 spoločností. Z celkového počtu malo zahraničných majiteľov 59 firiem, zvyšok patril slovenským vlastníkom. Sektor informačných technológií bol zastúpený 19 spoločnosťami, sektor rýchloobrátkového tovaru 16 a farmaceutický sektor 12 firmami. Celkove sa analyzovalo vyše deväťtisíc pracovných pozícií. Zahraničné spoločnosti platia podľa prieskumu v priemere o 12 percent viac, ako je stred trhu. Spoločnosti s domácimi majiteľmi sú 21 percent pod úrovňou stredu. V Bratislave je základná mzda v priemere o 24 percent nad stredom trhu. Západné a stredné Slovensko sa pohybujú okolo stredu trhu. Na opačnom konci je oblasť východného Slovenska, kde je základná mzda v priemere o 18 percent pod hodnotou charakterizujúcou stred trhu. Základná mzda môže byť vhodným motivačným nástrojom. Veľkosť pohyblivej zložky nemusí byť rozhodujúca na dosahovanie lepších výsledkov firmy. Výsledky spoločnosti ovplyvňujú rozhodovanie o úprave základnej mzdy, a teda dôležité je správne nastavenie základnej mzdy. Vzhľadom na existujúcu legislatívu v oblasti odmeňovania a daní ako hlavný motivačný faktor na Slovensku stále dominuje peňažný príjem. Postupne sa začínajú presadzovať aj nepeňažné formy odmeňovania, ktoré by mali tvoriť súčasť motivačného systému.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plat je odmena za prácu, ktorá zohľadňuje jej fyzickú, či duševnú náročnosť, potrebné vzdelanie, či odbornú prípravu a prax.

 

Mzda  - cena práce, odmena za vykonanú prácu

n    predstavuje spotrebu živej práce

n    výška závisí od množstva a kvality práce

n    výška závisí od dopytu a ponuky

 

1 Funkcie mzdy

 

1.   ekonomická

a)   národohospodárska = makroekonomická - mzda je inflačný faktor. Preto sa musí sledovať vzťah medzi rastom produktivity práce a rastom miezd. Produktivita práce by mala rásť rýchlejšie ako mzdy. Tým sa zabezpečuje  tovarovo-peňažná rovnováha. Štát zasahuje do mzdovej oblasti len v organizáciách, ktoré riadi (rozpočtové, príspevkové) = štátna regulácia miezd

b)  podnikovohospodárska = mikroekonomická

I.    nákladová - mzdové náklady - znižovanie

II.  motivačná = stimulačná - podnecuje pracovníkov k vyššiemu výkonu

2.   sociálna - zabezpečiť pracovníkom určitú životnú úroveň

 

Forma mzdy

n    peňažná

n    naturálna

n    kombinovaná

 

1.1   Formy miezd

 

1.   základné

a)   časová mzda = počet odpracovaných hodín * mzdová tarifa (používa sa tam, kde sa práca nedá normovať, teda stanoviť výkon sa 1 hodinu)

 

 

b)  úkolová mzda

n    stanovenie výkonovej normy (výkonová norma času 20 min/ks, výkonová norma množstva 3 ks/h)

n    počet vyrobených kusov

n    mzdová tarifa

        Sadzba za 1 ks = mzdová tarifa / výkonová norma množstva

        Sadzba za 1 ks = mzdová tarifa / 60 * výkonová norma času

        Úkolová mzda = sadzba za 1 ks * počet vyrobených ks

c)   podielová mzda - pracovníci odmeňovaný % z dosiahnutých tržieb, nevyskytuje sa v čistých prípadoch, ale v kombinácii s časovou alebo úkolovou mzdou

 

2.   doplnkové

a)   prémie - vyplácajú sa za splnenie prémiového ukazovateľa, ich vyplácanie upravuje prémiový poriadok (počet výrobkov, kvalita, úspora pohonných hmôt, plnenie plánu)

b)  odmeny - vyplácané za mimoriadne pracovné výsledky

c)   príplatky ku mzde - za rôzne činnosti (práca vo sviatok, nadčasy, sťažené pracovné podmienky, práca vo výškach, za poludňajšie a nočné zmeny, ...)

d)  náhrada mzdy - dovolenky, prestoje

e)   podiely na hospodárskom výsledku = 13. plat - ak podnik dobre hospodári, vypláca podiel na zisku

 

1.2 Štruktúra mzdy

 

    základná mzda

+   prémie, odmeny, osobné ohodnotenie

+   príplatky, náhrady

+   podiely na hospodárskom výsledku

 


     hrubá mzda

-  12 % do fondov

-  daň z príjmov

  

         čistá mzda

     -   preddavok

    -   zrážky

    +  rodinné prídavky

    +  dávky nemocenského poistenia

 

2 Pojem motivácia

Je odvode od latinského slova „movare“, čo znamehýbať sa, pohybovať sa. Pojem motivácie sa viaže na aktiváciu, t.j. na vyvolávanie aktivity človeka, na organizovanie jeho organizmu, ale zároveň na usmerňovanie vyvíjaných aktivít určitým smerom, na určitý cieľ. Ide pritompsychickúfyzickú aktiváciu. Motivácia je teda proces pôsobenia medzi subjektami manažmentu, v ktorom subjekty s vlastníckymi alebo vyššími manažérskymi právomocami vplývajú na spolupracovníkovcieľom dosahovať čo najvyššiu výkonnosť aleboúmyslom dosiahnuť stanoveciele. Motivačný profil každého pracovníka je rozdielny. Človek je naviac motivovaný vtedy, ak vonkajšie a vnútorné motívyrovnováhe. Cieľom motivácie zamestnancov je v prvom rade dosiahnutie trvale vysokej úrovne ich výkonu. Dobre motivovaní ľudia, ľudia s jasne definovanými cieľmi, ktorí podnikajú kroky, od ktorých očakávajú, že pove k dosiahnutiu týchto cieľov. Väčšina ľudí však potrebuje byť motivovaná z vonka.