2.1. NÁZOV PODNIKU

Názov podniku je Lustroj s.r.o

Sídlo:  Partizánska 15

 985 11 Halič

 

2.2. ZAMERANIE PODNIKU

Výroba je orientovaná predovšetkým strojárskym smerom, a to na výrobu interiérových krbov, krbových kachlí. Výrobný proces je sústredený v jednej hale. Celkový počet zamestnancov je 62, z toho 48 výrobných, 4 nevýrobných, 10 technicko-hospodárskych pracovníkov a 1 pomocný a obsluhujúci personál. Druhy profesií sú: zvárač, brusič, pieskovač, lakovník, zámočník, údržbár a pracovník mechanického opracovania. Súčasťou technologického procesu uvedenej výroby je príprava materiálu, zváranie podzostáv a zostáv krbových kachlí a ich povrchová úprava. Výrobky sa vyvážajú do Dánska a Nemecka.

 

2.3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

Organizačná štruktúra zahŕňa všetky spôsoby usporiadania, ktoré umožňujú rozdelenie rôznych činnosti medzi jej členov a koordináciu ich snáh. Zreteľnými aspektmi organizačnej štruktúry sú zoskupenia útvarov alebo úsekov a hierarchie nadriadenosti a podriadenosti vzťahov. Oboje sú zachytené v organizačnej schéme. Organizačná štruktúra je nasledovná:

Spoločnosť je rozčlenená do 7 útvarov, a síce:

  • Technické oddelenie
  • Technická kontrola
  • Materiálovo-technické zásobovanie
  • Zvarovňa krbov
  • Ekonomicko-personálne oddelenie
  • Marketing
  • Údržba

Organizačná štruktúra spoločnosti Lustroj s.r.o. je uvedená v prílohe 1.

3. POPIS VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ V SPOLOČNOSTI

            tejto časti opisujem činnosti spoločnosti Lustroj s.r.o. účtovníctvo, marketing, odbyt  financie, výrobu a technológiuktorými som sa mala možnosť bližšie stretnúť.

 

3.1. ÚČTOVNÍCTVO

Vnútropodnikovú smernicu pre vedenie účtovníctva vydávame v zmysle zákona o účtovníctve a postupov účtovania za účelom:

·        stanovenia postupov pri vyhotovovaní, spracovaní a účtovaní účtovných dokladov

·        stanovenia všeobecných zásad o účtovaní

·        stanovenia obehu účtovných dokladov

·        stanovenia zodpovedných osôb

Na vedenie účtovníctva sa používajú prostriedky výpočtovej techniky a účtovný software. Pri vedení účtovníctva sa riadime účtovnými predpismi a účtovným rozvrhom a týmito zásadami:

·        účtovným obdobím je kalendárny rok

·        účtovné prípady sa účtujú v tom období, v ktorom vznikli

·        náklady a výnosy sa účtujú v tom období, v ktorom vznikli, bez ohľadu na ich úhradu

·        výdavky a príjmy sa účtujú, keď dôjde k ich úhrade

·        náklady a výnosy sa časovo rozlišujú

·        účtovníctvo sa zostavuje v štátnom jazyku a v peňažných jednotkách slovenskej meny

·        majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítajú kurzom NBS

·        spoločnosť účtuje tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach spoločnosti

·        v celom účtovnom období je nevyhnutné dodržať rovnaké účtovné zásady a účtovné metódy

·        hospodársky výsledok sa člení podľa toho z akej činnosti vznikol:

-         z hospodárskej činnosti

-         z finančnej činnosti

-         mimoriadnej činnosti

·        daň z príjmov právnickej osoby je súčasťou nákladov

·        o hospodárskom výsledku sa účtuje na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločníkov

Účtovné doklady vyhotovuje pracovník, zodpovedný za vznik účtovného prípadu a za zaúčtovanie účtovného prípadu. Pred zaúčtovaním musí byť doklad schválený konateľom spoločnosti. Účtovné doklady musia byť označené svojim názvom a účtovným obdobím, ktorého sa týkajú, a usporiadané tak, aby boli kompletné.

            V súlade s § 12 zákona o účtovníctve sa v podmienkach našej firmy účtuje:

·           v denníku, v ktorom sú zápisy usporiadané chronologicky za sebou

v hlavnej knihe, v ktorej sú účtovné zápisy usporiadané podľa účtovných prípadov na syntetické účty a analytické účty majetku, záväzkov, nákladov a výnosov

Keďže účtovníctvo som sa učila na strednej škole, môžem povedať, že moje teoretické poznatky sa zhodujú s praxou. Väčšinu teoretickej časti ako  daň z príjmov, hospodársky výsledok, náklady a výnosy,… som mala možnosť porovnať  s poznatkami, ktoré som nadobudla v predmete Podnikovo-hospodárska náuka I.,II., ktorý sa vyučoval na vysokej škole v 3. a 4. semestri.

 

            Harmonogram spracovania a obehu účtovných dokladov je nasledovný:

a)      dodávateľské faktúry – evidujeme v knihe došlých faktúr. Označia sa interným číslom. Priložíme k ním likvidačný list, ktorý podpíše zodpovedný pracovník, overí vecnú a formálnu správnosť faktúry a odovzdá ju na zaúčtovanie.

b)      Odberateľské faktúry – vystavenie faktúr vykonáva pracovník, ktorý ich odovzdá alebo zašle zákazníkom. Faktúry sú opatrené podpisovým záznamom a razítkom spoločnosti. Zaúčtujeme ich priamo cez software do účtovného denníka.

c)      Pokladničné doklady – príjmové a výdavkové pokladničné doklady vystavuje pokladník na základe prvotných dokladov, zodpovedá za ich formálnu správnosť a odovzdá ich pred ich výplatou na schválenie konateľovi spoločnosti.

d)      Bankové doklady – prevodné príkazy na úhradu záväzkov vystavujeme prostredníctvom elektronického bankovníctva. Oprávnenie disponovať prostriedkami na bankových účtoch má konateľ spoločnosti. Bankové výpisy sa naúčtujú exportom do účtovníctva.

e)      Mzdové doklady – výpočet miezd realizuje mzdová účtovníčka, ktorá vyhotovuje mzdové   

      listy a výplatné listiny v zmysle §39 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zne

      neskorších predpisov.