Úvod

 

 

Ochorenia a úrazy sprevádzajú ľudstvo od začiatku jeho vývoja, ale s technickým pokrokom a zmenou spôsobu života má úrazovosť stúpajúcu tendenciu. Každoročne  pribúdajú obete unáhleného spôsobu života, ktorý je orientovaný na dosiahnutie úspechu a snahy presadiť sa. To všetko vedie k nepozornosti a nedoceneniu vlastnej osoby v súvislosti s ochranou zdravia. Povinnosťou

každého z nás je zodpovedný prístup k vlastnému zdraviu i k zdraviu iných. Napriek neustálym snahám o zvyšovanie povedomia zo strany spoločnosti v oblasti poskytovania základnej prvej pomoci, nie sú vedomosti laickej verejnosti na požadovanej úrovni. Hovorí o tom fakt často nekvalitne poskytnutej prvej pomoci pri nehodách a nešťastiach. Preventívne opatrenia, dobre organizovaná a správne poskytnutá prvá  pomoc určuje ďalší osud postihnutého.

 

 

      

                   Materiál a metodika

 

Opýtaných  žiakov dvoch stredných škôl (Strednej zdravotníckej školy a Strednej priemyselnej školy strojníckej) som sa pokúsila zistiť úroveň vedomostí o poskytovaní základnej prvej pomoci. Respondentmi boli žiaci druhých ročníkov Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) v odbore zdravotnícky asistent a Strednej priemyselnej školy strojníckej (SPŠS) v odbore doprava v počte 100 (50 chlapcov a dievčat z každej školy) vo veku 16 - 17 rokov.

Cieľom výskumu bolo:

1.     zistiť úroveň vedomostí o poskytovaní prvej pomoci u žiakov 2. ročníka na Strednej zdravotníckej škole

  1. zistiť úroveň vedomostí o poskytovaní prvej pomoci u žiakov 2. ročníka na                                                              Strednej priemyselnej škole  strojníckej.

 

                                Hypotézy

 

1. Predpokladám, že rozsah vedomostí o poskytovaní prvej pomoci bude vyšší u žiakov strednej zdravotníckej školy, než u žiakov strednej priemyselnej školy strojníckej.

2. Predpokladám, že žiaci strednej zdravotníckej školy budú presnejší v odpovediach týkajúcich sa kardiopulmonálnej resuscitácie, než žiaci strednej priemyselnej školy strojníckej.

3. Predpokladáme, že záujem o rozšírenie vedomostí o poskytovaní prvej pomoci bude vyšší u žiakov strednej priemyselnej školy strojníckej, ako u žiakov strednej zdravotníckej školy.

Pri spracovaní som použila obsahovú analýzu školských dokumentov, urobila som besedu so žiakmi a vedomosti sme zisťovali dotazníkovou metódou.

V učebných osnovách a časovo – tematických plánoch som sa zamerala na zistenie podielu vyučovania prvej pomoci v jednotlivých učebných predmetoch.

Besedu som urobila na školách počas vyučovania a podobným spôsobom som

dotazníkmi zisťovala vedomosti žiakov. Položky v dotazníku boli zamerané na zistenie rozsahu úrovne vedomostí o poskytovaní prvej pomoci.

 

 

 

                               Výsledky

 

Pri analýze školských dokumentov som zistila, že na Strednej strojníckej škole sa v odbore doprava v žiadnom teoretickom ani odbornom vyučovacom predmete nenachádzajú prvky vyučovania prvej pomoci. Na Strednej zdravotníckej škole sa vyučuje odborný  predmet Prvá pomoc v druhom ročníku dve vyučovacie hodiny týždenne v celkovom počte 68 vyučovacích.

Prvky poskytovania prvej pomoci sú v rôznom rozsahu aplikované aj v iných teoretických i praktických odborných predmetoch, napr. Základy ošetrovania

a asistencie, Praktické cvičenia, Základy klinických cvičení.

Žiaci oboch škôl mali podobné názory ohľadom informovanosti o základoch prvej pomoci. Väčšina sa zhodla na potrebe získania dostatočného množstva kvalitných informácii o poskytnutí prvej pomoci pri jednotlivých stavoch, pri ktorých je možné zachrániť život človeka.  Návratnosť dotazníkov bola 100%. Výskumu sa zúčastnilo 100 respondentov.

SZŠ bola zastúpená päťdesiatimi žiakmi, z ktorých bolo 42 dievčat a 8 chlapcov. Žiakov zo SPŠS bol rovnaký počet, z päťdesiatich respondentov bolo 5 dievčat a 45 chlapcov. Úroveň vedomostí a zistené skutočnosti prezentujem v nasledujúcich tabuľkách.

 

 

 

 

 

Tab. 1 Odpovede na otázku:

Navštevovali ste niekedy kurz prvej pomoci?

 

Možnosti

SZŠ

SPŠS

SZŠ+SPŠS

 

No

%

No

%

No

%

Áno

8

16

7

14

15

15

Nie

42

84

43

86

85

85

spolu

50

100

50

100

100

100

 

Z celého počtu respondentov kurz prvej pomoci navštevovalo len 15%. Medzi vzdelávacími inštitúciami nášho výskumu je v návštevnosti veľmi malý rozdiel – len 2% z opýtaných. 

 

Tab. 2 Odpovede na otázku: Odkiaľ získavate

informácie o spôsobe poskytovania prvej pomoci?

 

                                                                               

 

         Možnosti

SZŠ

SPŠS

SZŠ+SPŠS

No

%

No

%

No

%

Zo odbornej literatúry samoštúdium

15

30

6

12

21

21

Na odborných prednáškach

11

22

4

8

15

15

Od zdravotníckych pracovníkov

25

50

5

10

30

30

Z médií, novín a literatúry

19

38

36

72

45

45

Doma

7

14

14

28

21

21

Iné (dopíšte)

17

34

7

14

24

24

Nemám žiadne informácie

1

2

4

8

5

5

 

Najväčší rozdiel medzi odpoveďami žiakov jednotlivých škôl bol v získavaní informácií od zdravotníckych pracovníkov. Ako iný zdroj respondenti najčastejšie

uvádzali učiteľov, školu, branné cvičenia.

 

 

Tab. 3 Odpovede na otázku: Poznáte bezplatné

telefónne číslo rýchlej zdravotníckej pomoci?

 

 

Možnosti

SZŠ

SPŠS

SZŠ+SPŠS

No

%

No

%

No

%

150

3

6

1

2

4

4

155

42

84

36

72

78

78

158

0

0

0

0

0

0

112

38

76

38

76

76

76

neviem

0

0

1

2

1

1

 

V tejto položke bolo možné označiť dve správne odpovede. Rozdiely v znalostiach čísel na privolanie RZP boli v oboch skupinách minimálne. 78% zo 100 opýtaných poznalo číslo 155 a 76% číslo 112. 6% žiakov SZŠ označilo číslo 150 (hasiči).