2. Aké typy manažérov poznáme, podľa organizačnej úrovne ?

www.anti skola.eu

Existujú rôzni a manažéri, ktorí sa môžu klasifikovať podľa viacerých hľadísk. Prvoradým hľadiskom členenia manažérov v organizáciách je úroveň (stupeň)  manažmentu, na ktorej pôsobia. Podľa toho sa najčastejšie rozoznávajú tieto skupiny

 

Ø      vrcholový manažéri

 

Ø      manažéri strednej úrovne

 

Ø      prvostupňový manažéri

 

 

Vrcholoví manažéri tvoria relatívne malú časť vedúcich v organizácii. V podnikoch k nim patria predovšetkým členovia predstavenstva, prezident ,viceprezident a pod.. Vrcholový manažment je sprostredkovateľom medzi organizáciou a obklopujúcou ju komunitou[1]. Oficiálne reprezentuje organizáciu navonok. Vrcholový manažment ovláda strednú úroveň riadenia organizácie. Z tohto postavenia mu vyplýva právomoc stanovovať ciele organizácie, jej celkovú stratégiu a politiku. Povolanie vrcholového manažéra je zložité a menlivé.

 

Manažéri strednej úrovne sú veľmi rôznorodou skupinou. Patria sem manažéri vnútropodnikových útvarov ( závodov, divízí..), ale aj vedúcich rôznych odborných útvarov (výskumu, vývoja...). Zodpovedajú za implementáciu plánov a politiky vypracovaných vrcholovým manažmentom. Dozerajú na aktivity manažérov prvého stupňa a koordinujú ich.  

 

 

Prvostupňoví  /línioví/ manažéri dozerajú na výkonných pracovníkov a koordinujú ich činnosť. Do tejto skupiny patria pracovné zaradenia, ako sú napr. majster, vedúci útvaru. V porovnaní s vrcholovými  a strednými manažérmi strávia veľkú časť svojho času dozeraním na prácu svojich podriadených.[2]

 

Úroveň manažmentu

Typ organizácie

Výrobný podnik

Vzdelávacia inštitúcia

Vládna inštitúcia

Vrcholoví manažéri

(strategická úroveň)

Výkonný riaditeľ

Rektor

Predseda

Manažéri strednej úrovne

(technická úroveň)

Vedúci úseku

Dekan

Riaditeľ odboru

Prvostupňoví manažéri

(operačná úroveň)

Vedúci dielne majster

Vedúci katedry

Vedúci oddelenia

 

Názorné zobrazenie manažérov na rôznych organizačných úrovniach v troch typoch[3]

2.1 Podľa poslania a postavenia poznáme typy manažérov:

  1. Manažér generalista – má komplexnú právomoc a zodpovednosť za organizáciu, alebo    za jej organizačnú jednotku ( závod, prevádzku a podobne)
  2. Manažér špecialista  zodpovedá za špecializovanú oblasť (napr. financie, marketing)

3. Aké základné zručnosti potrebuje manažér?

Manažérske zručnosti, ktoré  si vyžadujú efektívne riadenie, je možné rozdeliť do troch základných druhov:

Koncepčné zručnosti – schopnosť riadiť celú organizáciu ako systém, ktorý je treba usmerňovať tak, aby boli dosahované  jeho strategické ciele..[4]1 Títo manažéri musia poznať všetky podstatné aktivity organizácie a dokázať ich užitočne koordinovať.   Koncepčné zručnosti sú potrebné pre vrcholový manažment.

Ľudské zručnosti – schopnosť spolupracovať, chápať a efektívne komunikovať a motivovať ostatných  pracovníkov.  Tieto zručnosti založené na spolupráci vedúceho s podriadenými, nadriadenými a manažérmi rovnakej úrovne. Ľudské zručnosti sú dominantné pri strednom stupni manažérov, ale  sú dôležité aj pre ostatné stupne manažérov.

Technické zručnosti – schopnosti využívať postupy, znalosti a techniky v teoretických a praktických disciplínách, využívať špecializovaných pracovníkov. Manažér musí mať špecifické zručnosti  technického rázu rovnaké,  ako majú ľudia, ktorých  riadi. Je to preto, aby dokázal zabezpečovať vykonávanie  práce.

Každý manažér potrebuje využívať spolu všetky  zručnosti. Ich relatívny význam a podiel sa odvíja od úrovne, na ktorej manažér  pracuje.

 

 [1]  Sedlák, M.: Manažment. Bratislava,  Iura Edition 2001, str. 331.

 

[2] Sedlák, M.: Manažment. Bratislava,  Iura Edition 2001, str. 332.

[3]  Donnelly, J.H., Jr. - Gibson, J.L. – Ivancevich, J.M.: Managenet. Praha,  Grada 1997, str.74.  

[4] Donnelly, J.H., Jr. - Gibson, J.L. – Ivancevich, J.M.: Managenet. Praha,  Grada 1997, str.75.