1. Hodnotenie výkonnosti podnikového controlingu  

U controllingu, ako u podnikovej činnosti, ktorá prispieva iba nepriamo k tvorbe hodnoty podniku, je veľmi dôležitá diskusia o výkonnosti a obsahovej správnosti realizovaných úloh. To potvrdzujú aj stále sa objavujúce  sa pochybnosti o tom, či kontrolóri hodnotia svoje procesy a produkty rovnako kriticky, ako to vyžadujú od iných podnikových činností. Hodnotia české a slovenské spoločnosti svoje controllingové procesy? Akými spôsobmi je možné hodnotiť efektivitu a hospodárnosť controllingových výkonov?  Ako spolu súvisí controlling a meranie  výkonnosti? Dá sa vôbec kvantifikovať príspevok controllingu k rastu  hodnoty spoločnosti?Na tieto zásadné otázky boli hľadané odpovede pomocou prieskumu v českých a slovenských spoločnostiach. Prieskum bol realizovaný pomocou kvantitatívnych i kvalitatívnych metód, a to hlavne dotazníkovým šetrením a čiastočne štruktúrovaným rozhovorom.

Pre účely prieskumu bola využitá databáza spoločnosti Controller-Institut, Contrast Consulting Praha. Táto databáza bola zvolená zámerne vzhľadom k charakteru riešeného problému a úzko vyhranenému dotazníkovému šetreniu, ktorý predpokladal existenciu controllingového oddelenia v skúmaných spoločnostiach, či táto databáze zaručuje. Adresáti výskumu boli vedúci controllingových útvarov týchto spoločností. Celkovo bolo oslovené 748 spoločností (652 českých a 96 slovenských spoločností).

Nosnú časť dotazníkov tvorili otázky zamerané konkrétne na hodnotenie výkonnosti podnikového controllingu. Cieľom bolo zistiť či klasické systémy hodnotenia výkonnosti podnikových procesov používajú podniky aj k hodnoteniu výkonnosti controllingu, aké sú bariéry merania výkonnosti controllingových procesov, aká je časová a finančná náročnosť controllingových procesov v skúmaných spoločnostiach, ktoré ukazovatele pre hodnotenie controllingových procesov spoločnosti používajú a ako sú previazané s dokumentmi súvisiacimi so systémami managementu akosti, kto sú zákazníci controllingu v zmieňovaných spoločnostiach a ako by sa dal kvantifikovať príspevok controllingu k rastu hodnoty spoločnosti.

Dotazník bol odoslaný 748 spoločnostiam. Späť sa vrátilo 59 vyplnených dotazníkov. Pre ďalšie účely kvantitatívneho šetrenia boli relevantné údaje z 56 dotazníkov. Návratnosť dotazníkového šetrenia teda činila necelých 8 %. Všeobecne je možné túto návratnosť označiť za veľmi nízku. Je však potrebné zohľadniť úzke zameranie dotazníkov a "citlivosť" skúmaných údajov. Ak by ch porovnal túto návratnosť s podobnými výskumami v oblasti controllingu v ČR či Nemecku a Rakúsku, začne sa dosiahnutá návratnosť ukazovať v trochu inom svetle. Controller - Institut udáva u podobných výskumov návratnosť maximálne 10 %. Eschenbach (2004, str. 158 - 159) uvádza návratnosti u prevedených výskumov v oblasti controllingu v germanofonných krajinách v rokoch 1976 - 1993. Návratnosť sa pohybovala  od 7 % do 47 %. Tieto výskumy však boli oveľa viacej  obecné.

Je potrebné opäť zdôrazniť, že sa jednalo o pomerne náročnú a citlivú oblasť, v ktorej podľa dostupných informácií nebol doteraz v ČR a SR takýto výskum realizovaný.

V rámci matematicko-štatistického spracovania bolo využité triedenie prvého stupňa - popisná štatistika, kde boli vypočítané základné ukazovatele pre daný súbor, pre účely práce konkrétne absolútne a relatívne početnosti vybraných znakov. Pri štatistickom vyhodnocovaní bolo prihliadané k veľkosti skúmaných spoločností (1 - mikropodnik, 2 - malý podnik, 3 - stredný podnik, 4 - veľký podnik). Pre jednoduchšie pochopenie prezentovaných výsledkov je nutné dodať, že u niektorých otázok bolo možné zvoliť viac variant odpovedí (otázky č. 2, 3, 4, 9, 11, a 12) a ďalej, že pokiaľ  spoločnosti odpovedali na otázku č. 3 kladne, tak nemuseli odpovedať na otázky č. 4 a 5.