1.      NÁZOV PROJEKTU

 

Stimulácia pracovnej sily formou intenzívnej prípravy UoZ  prostredníctvom edukačno-motivačných techník vzdelávania  a prípravy pre trh práce

 

2.      CIEĽ PROJEKTU

 

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom inovatívnych edukačno-poradenských a podporných metód odstrániť nerovnosti a diskriminácie pri vstupe cieľových skupín na trh práce v cieľových regiónoch projektu.

Hlavný cieľ je možné dosiahnuť vhodne zvolenou kombináciou adaptačno-vzdelávacích aktivít, individualizovaných služieb zamestnanosti  a vzdelávacieho programu rozvoja zručností v efektívnom logickom a časovom slede, zvolenom vzhľadom na špecifické cieľové skupiny – ženy po MD, vracajúce sa na trh práce, absolventov, UoZ so ZPS a UoZ nad 45 rokov. Poradenské a vzdelávacie aktivity, zamerané na budovanie rovnosti príležitosti sú v základe determinované snahou aplikovať metódy v regionálnom meradle, čo umožní lepšie definovať výsledky projektu a následne ich aplikovať  do praxe v širšom horizonte.

 

3.      MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU

 

Región – Západné a Stredné Slovensko

Vyšší územný celok - Trenčiansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj

 

4.      PREDPOKLADANÁ DĹŽKA TRVANIA REALIZÁCIE PROJEKTU

 

Predpokladaný začiatok realizácie projektu                 -          1.7.2009

Predpokladaná dĺžka realizácie projektu                      -          21 mesiacov

Predpokladané ukončenie projektu                             -          31.3.2011

 

 

 

 

5.      Cieľové skupiny, ktoré budú mať z projektu prospech

 

Uchádzači o zamestnanie

Rizikové skupiny UoZ /absolventi, ženy po materskej dovolenke, UoZ nad 45 rokov, UoZ so ZPS/

120 frekventantov  /6 skupín frekventantov vzdelávania a prípravy / - 20 účastníkov v každej skupine

 

6.      účel projektu

 

Potreby cieľových regiónov korešpondujú v prvom rade s poslednými trendmi ich vývoja a rozvoja.  Obmedzenia sú dané predovšetkým socio-priestorovými danosťami regiónu a situáciou na regionálnom a lokálnom trhu práce.

Problémy v oblasti lokálneho rozvoja sú determinované celkovým charakterom regiónu, jeho sociálno-ekonomickými, infraštruktúrnymi a ďalšími vývojovými charakteristikami. Medzi hlavné problémy regiónu patria podmienky prílevu nových investícií, špecifické možnosti rozvoja ľudských zdrojov a stále nevyriešené možnosti dobudovania a zleenia infraštruktúry.

Koncepcia projektu reflektuje stanovený sociálny problém a jeho vplyv na cieľové skupiny hlavným a špecifickými cieľmi a zároveň štruktúrou projektu.

Reflektovanie aktuálnych vzdelávacích potrieb je problémom nielen v regionálnom, ale aj v celoštátnom meradle. Problémom rozvoja ľudských zdrojov v miere, ktorá je požadovaná rýchlym tempom rozvoja trhu práce  v európskych podmienkach, sa zaoberajú viaceeurópske projekty a štúdie. 

Preto navrhovaný projekt v sebe kumuluje možnosti diagnostikovania, navrhnutia aj overenia možného riešenia problému v regionálnom meradle a zároveň verifikovať multiplikačné efekty pre celoštátny, príp. nadregionálny postup rieše  určeného problému v odlišných vstupných podmienkach.

Cieľové skupiny boli vyberané v závislosti od stanovených cieľov projektu tak, aby umožnili komplexne overiť metodiku vzdelávacieho projektu na širšej vzorke frekventantov /viacerých rizikových skupinách/. Všetky postupy a techniky sú transformované do oprávnených aktivít projektu.

Odhadovaný vplyv na cieľové skupiny v regionálnom meradle je možné sledovať v nasledujúcich rovinách:

a/Kvantifikovateľnosť výsledkov riešenia je možná prostredníctvom sledovaných ukazovateľov v regionálnom meradle. Sledovať možno ukazovatele objektívneho vplyvu –napr. štatistické ukazovatele zamestnanosti absolventov vzdelávacích aktivít,.

b/ Kvalifikované výsledky je možné sledovať prostredníctvom feedbacku zo strany účastníkov vzdelávacích aktivít aj respondentov v rámci školského systému. Jedným z dôležitých aspektov bude aj hodnotenie pripravenosti účastníkov pre aktuálne potreby trhu práce /hodnotenie zo strany budúcich zamestnávateľov a konzultantov/.

c/ Nepriame výsledky projektu sú sledovateľné v širšom regionálnom meradle. Uskutočnenie vzdelávacích aktivít v sledovanom rozsahu umožní rozvoj ľudských zdrojov  a zlepšovanie kvality ľudského potenciálu v dlhodobom meradle a vo viacerých rovinách spoločenského života.