Obsah

 

Abstrakt.................................. ..............................................................................................3

Úvod....................................................................................................................................  4

1 História reklamy...............................................................................................................  5

2 Charakteristika reklamy a jej prostriedky.........................................................................    6

            2.1 Definícia reklamy...............................................................................................   6

            2.2 Všeobecný model reklamy.................................................................................   6         2.3 Reklamné prostriedky........................................................................................                                     8

                  2.3.1 Triedenie reklamných prostriedkov..........................................................     8                     2.3.2 Členenie reklamných prostriedkov............................................................                                             9

3 Úlohy a etické zásady reklamy.........................................................................................    9

            3.1 Úlohy reklamy....................................................................................................  9

            3.2 Etické zásady reklamy......................................................................................  10

4 Funkcie a ciele reklamy..................................................................................................    12

            4.1 Funkcie reklamy...............................................................................................  12

            4.2 Ciele reklamy  ...................................................................................................12

            4.3 Cieľová skupina  ...............................................................................................14

5 Meranie účinnosti a efektívnosti reklamy      .......................................................................14

6 Záver...... ..........................................................................................................................15

   Zoznam použitej literatúry..............................................................................................    17

   Príloha A: Reklamná pyramída    .......................................................................................18

   Príloha B: Výdavky na reklamu za rok 2006 a 2007     ......................................................19        

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod

 

          V mojej semestrálnej práci sa venujem reklame a jej cieľom. Napriek všetkým protiargumentom voči reklame, vnímam reklamu ako najsilnejší a najviditeľnejší nástroj marketingovej komunikácie.                                                                                                                               

            V úvode sa chcem venovať reklame z historického hadiska. Uvediem je definície, ktorých je nespočetné množstvo. Pokúsim sa vytýčiť hlavné ciele reklamy, spomeniem aj rozpočet na reklamu a stručne popíšem cieľovú skupinu reklamy.                                                                     Reklama je zložitý jav a pôsobí spolu s ostatnými zložkami komunikačného mixu.  Je obtiažne merať efektívnosť reklamy a abstrahovať pritom od ostatných faktorov pôsobiacich na vývoj ekonomických výsledkov firmy. Do úvahy je nutné vziať i fakt, že reklama sa vyvíja v časeefekt reklamy býva opozde. V neposlednom rade, samozrejme, je nutné vziať do úvahy i problém selektívnej pozornosti spotrebiteľov a selektívneho skreslenia pri vnímaní reklamy.                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 HISTÓRIA REKLAMY

 

            Vznik reklamy je spojený so vznikom tovaru a obchodu. O reklame do roku 1450 sú známe len fragmenty. Dovtedy sa využívali najmä tri skupiny výrazových prostriedkov reklamy: tovar a jeho rôzne znaky, ktoré poznali už Feničania, vyvolávači a obchodné známky.

            Existencia vyvolávačov je dokázaná v stredoveku, keď tvorili   osobitné cechy a aj

sa špecializovali. Vyvolávači upútavali na seba pozornosť zvoncom, bubnom, údermi palicou na hrniec.

            Kardinálny zlom vo vývoji reklamy priniesol so sebou vynález tlače (Guttenber 1450). Tlač rozšírila súbor výrazových prostriedkov reklamy. V rôznych štátoch sa v rôznom čase objavujú inzeráty, plagáty zamerané na ponuku kávy , čokolády, čaju. Stánky, krámy sa začínajú špecializovať, predaj tovaru sa sústreďuje do určitých častí obcí, bohaté krámy dávajú obciam krajší vzhľad. Výraznejšie sa prejavujú aj neduhy reklamy.

            Začiatkom 19. storočia sa reklama začína oddeľovať od obchodu a možno pozorovať jej relatívne samostatný vývoj. Vznikajú prvé reklamné agentúry (vo V. Británii v roku  1800, v USA 1840, v ČSR 1927). Reklame sa začínajú venovať špecialisti. Ťažisko reklamy sa zo zvukovej „videoreklamy“ v jej počiatočných formách, presúva na vonkajšie reklamné prostriedky, ktoré nie sú bezprostredne viazané na miesto predaja, pretože tieto lepšie a rýchlejšie pomáhali splniť reklamné ciele.

            V 20. storočí sa reklama začleňuje do komplexu marketingových aktivít. Študujú ju študenti na univerzitách a iných typoch škôl, zaoberajú sa ňou tisícky reklamných kancelárií, agentúr, podnikov, reklama sa teší počítačovej podpore.

Vývoj v tomto období môžeme rozdeliť do niekoľkých etáp,

           - „éra predajcov“     - predajcov tlačených médií

                                 - 1920 Pitsburg, Pennsylvánia - prvé rádiové spojenie

                                           - 1941 prvá televízia

                                           - 1955 prvá farebná televízia

- „éra produktu“        - 50-e roky, dôraz na produkt a jeho vlastnosti

         - „éra image              - 60-e roky, budovanie štýlu, osobností, luxusu, úspechu

                   - prechod od reklamy čŕt produktu k reklame image

                   - tzv. štýl JA TIEŽ !

- „éra pozicioningu“- reklama predstavuje silnú stránku konkurencie

                                          - napr. Volkswagen (malé auto)

 

           -„éra JA“                 - demarketing - znižuje náklady, strategický nástroj reklamy

                                           - sebarealizácia, úspora energie, boj proti fajčeniu

          -„éra 90-e roky“       - úsilie po kvalite a hlavne hodnote, technológie menia životný štýl