1.  DEFINOVANIE PROJEKTU

 

Predmet projektu:                  Rekonštrukcia Základnej školy Juskova Voľa

 

Typ projektu:                         investičný projekt

 

Účel projektu:                        zleenie celkového stavu budovy Základnej školy v Juskovej Voli  za účelom podpory celoživotného vzdelávania.

 

Časové ohraničenie:             termín je stanovený zvonku poskytovateľom grantu

 

Finančná pomoc:                  Európsky fond regionálneho rozvoja ( ERDF)

                                               Ministerstvo školstva SR

                                               Obec Juskova Voľa

 

Predpokladaná dĺžka            

realizácie projektu:               10 mesiacov

 

Predpokladaný termín          01. 04 .2008

začatia rekonštrukcie:

 

Predpokladaný termín          01. 03 .2009

ukončenia rekonštrukcie:

 

Názov programu v                 operačný program základná infraštruktúra  

rámci ktorého je projekt        budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry

podporovaný:

 

Hierarchia projektu:             Zadávateľ projektu je obec Juskova Voľa . Za projekt je zodpovedný projektový manažér a projektový tím , ktorý tvoria stavebný vedúci a majstri. Hlavným dozorom projektu je starosta obce Ing. Juraj Dinda.