Pojem hodnota je najčastejšie uplatňovaný ako ekonomická kategória, súvisiaca s ohodnocovaním a oceňovaním tovarov, služieb alebo majetku.

www.anti skola.eu

Dôvody, ktoré vedú k oceňovaniu firiem

 

·        kúpa a predaj firmy

·        akvizície a fúzie

·        prevod spoločnosti na  iného majiteľa

·        vstup nových spoločníkov do spoločnosti

·        ukončenie účasti spoločníkov v spoločnosti

·        prenájom podniku alebo jeho časti

·        zmena právnej formy podniku

·        vstup spoločnosti na burzu a pod.

 

Čo je to oceňovanie firmy?

 

Oceňovanie firmy znamená kvantifikáciu hodnoty firmy v danom časovom okamihu, ktoré zahrňuje ocenenie hmotnej  i nehmotnej časti hodnoty.

 

       Nehmotná časť hodnoty firmy zahrňuje:

 

a)      hodnotu podnikového prostredia:

·        hodnotu trhu,

·        hodnotu odvetvia,

·        hodnotu regiónu.

b)      Vnútorná nehmotná časť zahrňuje:

·        doterajšiu históriu a vývoj firmy,

·        obchodné meno,

·        postavenie na trhu,

·        imidž,

·        logo

·        distribučné siete a zmluvné vzťahy,

·        duševné vlastníctvo

·        informačnú základňu

·        kvalitu manažmentu

·        ľudský potenciál

·        podnikovú kultúru

·        faktory životného prostredia

·        technologické a iné know-how,

·        stratégia firmy

·        strategické operácie a projekty, a pod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základne prístupy k vymedzeniu hodnoty firmy:

 

a)      Účtovná hodnota firmy (book value)

 

Vychádza z účtovnej hodnoty majetku firmy vykazovanej v aktívach finančnej bilancie. Celková účtovná hodnota je vyjadrená v zostatkovej hodnote majetku, t.j. v nadobúdacej hodnoty znížené o kumulované odpisy , t.j. oprávky majetku.

Netto účtovná hodnota firmy je vyjadruje redukciu celkovej účtovnej hodnoty o cudzie zdroje vyjadrené vo finančnej bilancii, t.j. o záväzky, úvery a ostatné pasíva. Predstavuje v podstate vlastné imanie firmy.

 

Nevýhody:

·        investičný majetok sa neoceňuje reprodukčnými cenami,

·        pri oceňovaní sa nezohľadňuje pôsobenie faktora času, čo spôsobuje napríklad, že pohľadávky a záväzky sú oceňovaní v ich nominálnej hodnote

·        do ocenenie nie sú zahrnutý nehmotný majetok, ktorý nie je zahrnutý od aktív finančnej bilnancie

·        hodnota firmy nezohľadňuje jej výnosový potenciál a perspektívy ďalšieho vývoja.

 

b)      Substančná hodnota firmy

 

Substančná hodnota firmy predstavuje čiastky, ktoré by museli byť vynaložené, ak by chceli zriadiť firmu s rovnakou výkonnosťou, ako je hodnotená firma. Postup zisťovania substančnej hodnoty je podobný ako v prípade účtovnej hodnoty, s rozdielom, že:

-         hmotný investičný majetok sa oceňuje v reprodukčných (t.j. nie v pôvodných obstarávacích) cenách,

-         pri ocenení záväzkov a pohľadávok sa berie do úvahy i faktor času,

-         do substančnej hodnoty sa zahrňuje i hodnota nehmotných aktív (goodwill firmy).

 

c)      Likvidačná hodnota firmy

 

Likvidačná hodnota predstavuje čiastku, ktoré vyplynie z predaja jednotlivých častí majetku, vrátene rozdielu medzi pohľadávkami a záväzkami so zohľadnením uvažovaných nákladov na likvidáciu v požadovanom termíne. Výpočet vychádza z predpokladu, že činnosť firmy bude zastavená a jej majetok bude po častiach rozpredaný.

Likvidačná hodnota vyjadruje tržby získané z predaja majetku, znížené o náklady súvisiace s predajom majetku. Vyjadruje spravidla najnižšiu hodnotu firmy. 

 

d)      Objektívna trhová hodnota firmy

 

Je hodnota, ktorú rešpektujú (resp. jej výška je prijateľná) obe zúčastnené strany (kupujúci i predávajúci) v prípade, ak by došlo k zmene vlastníckych vzťahov bez tlaku na niektorú zo zúčastnených strán.

 

e)      Hodnota potenciálu prosperity firmy – výnosová hodnota

 

Vychádza z predpokladov budúceho vývoja  firmy a predpokladov vývoja jej budúcich výnosov. Budúce výnosy sa stávajú hlavným princípom moderného oceňovania firiem. Podľa tohto prístupu kupujúci kúpou firmy kupuje predovšetkým jej budúce výnosy.  Doterajšie výnosy alebo hodnota položiek aktív ho zaujíma iba do tej miery, do akej umožňujú zdôvodniť budúce výnosy.

Predpoklady budúceho vývoja sú okrem hmotných aktív do veľkej miery odvodzované od nehmotných faktorov (goodwillu), akými sú:

·        ľudský potenciál firmy,

·        vlastníctvo patentov, licencií a know-how

·        meno a imidž firmy, postavenie na trhu a pod.

 

f)       Investičná hodnota firmy

 

Predstavuje hodnotu z pohľadu špecifického investora alebo kupujúceho. Pričom vychádza z racionálnych predpokladov:

-         za normálnych okolností kupujúci alebo investor investuje do firmy, ktorej súčasná hodnota predpokladaných výnosov bude minimálne vo výške kúpnej ceny firmy.

-         a naopak, predávajúci za normálnych okolností nepredá firmu za cenu ktorá bude nižšia ako súčasná hodnota očakávaných výnosov.

 

www.anti skola.eu