Prevádzka na spracovanie hydiny sa rozdeľuje na 2 časti:

- špinavá časť  - príjem živej hydiny

                           navesovanie hydiny

                           porážka hydiny

                           vykrvovanie

                           šklbanie hydiny

- čistá časť      -  pitvanie hydiny

                           vychladzovanie

                           balenie hydiny alebo prechod do mäsovýroby      

ZNEHYBNENIE ZVIERAT PRED OMRÁČENÍM, PORAZENÍM ALEBO UTRATENÍM

1. Zvieratá musia byť znehybnené vhodným spôsobom tak, aby sme ich ušetrili akejkoľvek bolesti, utrpenia, rozrušenia, poranenia alebo pomliaždenín, ktorým sa dá vyhnúť.

Avšak v prípade rituálneho utratenia hovädzieho dobytka je povinné znehybnenie s použitím mechanickej metódy s cieľom vyhnúť sa akejkoľvek bolesti, utrpeniu alebo rozrušeniu a akýmkoľvek poraneniam alebo pomliaždeninám zvierat.

2. Nohy zvierat nesmú byť spútané a zvieratá sa nesmú pred omráčením alebo utratením zavesiť. Hydina a králiky však môžu byť zavesené s cieľom porážky, za predpokladu, že boli prijaté vhodné opatrenia, ktoré zabezpečia, že vo chvíli omráčenia sú v dostatočne uvoľnenom stave, aby mohlo byť omráčenie vykonané účinne a rýchlym spôsobom.

A navyše, držanie zvieraťa v znehybňovacom systéme sa za žiadnych okolností nesmie pokladať za zavesenie.

3. Zvieratá, ktoré sú omračované alebo utrácané mechanickými alebo elektrickými prostriedkami, ktoré sa prikladajú k hlave, musia byť uvedené do takej polohy, aby sa zariadenie dalo aplikovať a obsluhovať ľahko, presne a primerane dlho. Príslušný úrad však môže v prípade nepárnokopytníkov a dobytka schváliť použitie vhodných prostriedkov na obmedzenie pohybov hlavy.

4. Elektrické omračovacie zariadenie sa nesmie použiť ako prostriedok krotenia alebo znehybňovania, alebo poháňania zvierat.

www.anti skola.eu