1.      POHYB

 

      V prírode sa pohyb vyskytuje ako dôsledok pôsobenia fyzikálnych síl na hmotné objekty bez ohľadu na účel pohybu.

      Pohyb živej bytosti je základným prejavom života. Je to aktívny proces prebiehajúci podľa fyzikálnych zákonov a riadený zámerom sledujúcim nejaký cieľ.

 

[František Véle, Kineziológie pro klinickou praxi, s.11]

 

1.1 Vzťah pohybu k funkcii CNS

 

Riadenie s CNS v kooperácii s intelektom a psychikou (pohybový prejav idiota s prejavom herca).

Existuje vzťah medzi rozvojom intelektu a rozvojom jemnej motoriky.

Rozvoj techniky (strojov) → zníženie fyzickej práce → strata fyzickej zdatnosti (škola, predmety 10 : 1 telesná výchova).

Neprirodzené podceňovanie telesnej kultúry a uprednostňovanie intelektuálnej kultúry vedie k postupnému zhoršovaniu zdatnosti.

 

POHYB → rýchly, pomalý

-         Základný prvok pohybu → motorická jednotka je základným funkčným a štruktúrnym prvkom motoriky. Komplex svalových vlákien ovládaných jednou motorickou bunkou nachádzajúcich sa vo viacerých svaloch.

-         CNS riadi pohyb na podklade spracovania aferentnej signalizácie z vonkajšieho, ale aj vnútorného prostredia. Je závislí na senzorických podnetoch.

-         Kontrola na základe spätne väzby.

-         Pre úspešný pohybový vzorec musí byť možnosť porovnať pôvodný pohybový zámer s odchýlkami, následnou reakciou s dosiahnutím pôvodného zámeru.

-         Prenesená informácia môže byť skreslená. Prenos sa deje a je zaisťovaný viacerými cestami.

-         Počet senzitívnych dráh prevyšuje počet motorických.

-         CNS prevádza priebežnú korekciu. Čím je pohyb pomalší, tým je korekcia väčšia a pohyb presnejší.

-         motorické jednotky môžu byť malé alebo veľké. Čím je väčšia, tým hrubší pohyb vykonáva. Malé majú len niekoľko 10 – siatok vlákien.

 

 

1.2 TYPY POHYBOV:

 

A.     Rotačný

a)     Axilárna rotácia

-         ak sa pohybovaná časť pohybuje okolo vlastnej osi

-         uhol medzi dlhou osou tela a pohybovanou časťo tela sa nemení (extrarotácia, intrarotácia, supinácia, pronácia)

-         ak sa pohybovaná časť otáča okolo inej osi a spomínaný uhol sa mení → angulárna rotácia (flexia, extenzia)

 

 

B.    Translačný

-         je posuvný pohyb po priamke, pohyb lineárny. Podľa toho ako sa pohybuje jeden povrch voči druhému rozlyšujeme 3 typy:

 

a)              Pri VALIVOM pohybe

-         naliehajú body rozmiestnené v určitých vzdialenostiach na obvode (femur) 15 - 20°

 

b)     ČAPOVÝ pohyb

-         vzniká vtedy ak sa rovnako vzdialené body postupne dotýkajú toho istého bodu podložky

 

c)      KĹZAVÝ pohyb

-         pohybuje sa jeden rovný plošný povrch po druhom v dvoch na seba kolmých smeroch (intervertebrálny kĺb)

 

[PhDr. Marta Hamráková, prednáška]

www.anti skola.eu

C.    Pasívny

D.    Aktívny

E.     Voľný