1 PROFIL SPOLOČNOSTI

 

            Spoločnosť GARUBIJA, s.r.o. vznikla  v septembri 1993 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu v Trnave so základným imaním vo výške 5 000 000 Sk. Základné imanie bolo splatené v plnej výške. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia, ktorí konajú samostatne v mene spoločnosti, pričom za konateľov boli vymenovaní dvaja zo štyroch spoločníkov.

 

            V roku 1993 odkúpili spoločníci hotelový komplex v Starom Smokovci za účelom poskytovania ubytovacích služieb a rozvíjania turistiky na Slovensku. Zo začiatku spoločnosť poskytovala iba základné ubytovacie služby a prevádzkovala pohostinné činnosti. Postupne prešiel hotelový komplex rôznymi rekonštrukciami, čím sa zvýšila kvalita a sortiment poskytovaných služieb.

 

            V súčasnosti spoločnosť GARUBIJA, s.r.o. vykonáva činnosti v súlade s nasledovným rozsahom predmetu činností:

-         ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností,

-         prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu,

-         masérske služby,

-         zmenárne,

-         organizovanie kurzov, seminárov, školení, vzdelávacích, spoločenských , kultúrnych a športových podujatí,

-         požičovňa športových potrieb,

-         prenájom motorových vozidiel,

-         pranie a žehlenie bielizne,

-         manikúra, pedikúra, kozmetické služby,

-         poskytovanie dátových služieb – internetová čitáreň,

-         prevádzkovanie parkoviska.

 

            Hotelový komplex GARUBIJA sa nachádza v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 1 010 m. Hotel je situovaný do krásneho prírodného a vysokohorského prostredia s ideálnymi podmienkami na turistiku a lyžovanie. Kombináciou nadmorskej výšky so slnečným žiarením a čerstvého vzduchu má pobyt v hoteli aj pozitívny vplyv na zdravie človeka.

 

            So 120 izbami, veľkou jedálňou, wellness centrom, športovými priestormi a kongresovou sálou je hotel GARUBIJA ideálnym miestom pre pracovné stretnutia, firemné podujatia i aktívny oddych. V súčasnosti ako jeden z najväčších hotelových kongresových centier na Slovensku spoločnosť poskytuje konferenčný servis s kompletným technickým a servisným vybavením pre všetky druhy podujatí až do 400 účastníkov. Preto rozvoj kongresovej turistiky sa stáva jednou z priorít spoločnosti. 

 

            Pre lepšiu dostupnosť k zákazníkovi otvorila spoločnosť v roku 2005 obchodnú kanceláriu v Trnave, kde poskytuje zákazníkom potrebné informácie o poskytovaných službách a tiež si zriadila internetovú stránku, na ktorej sú dostupné všetky informácie ohľadom poskytovaných služieb a cien za služby.

 

1.1 Hlavné ekonomické ukazovatele

 

            Z prehľadu hospodárskeho vývoja spoločnosti, ktorý je uvedený v tab.1 je vidieť, že spoločnosť od svojho začiatku racionálne a efektívne hospodári a postupne sa stále rozvíja.

 

Tab.1 Hospodársky vývoj spoločnosti

Rok

Obrat v tis. Sk

Tržby v tis. Sk

1993

115 780

1 256

1994

102 670

3 084

1995

154 890

3 218

1996

162 980

4 248

1997

170 340

4 064

1998

182 660

5 746

1999

170 980

5 898

2000

150 340

6 028

2001

179 940

3 485

2002

162 790

6 554

2003

150 970

6 958

2004

180 240

7 056

2005

181 740

7 122

2006

210 640

9 055

2007

264 370

12 104

            Hodnota majetku a cudzích zdrojov je uvedená v tab.2 vo vybraných ekonomických ukazovateľov k 31.12.2007.

Tab.2 Vybrané ekonomické ukazovatele

STRANA AKTÍV v tis. Sk

STRANA PASÍV v tis. Sk

A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie

0

A. Vlastné imanie

30 305

B. Neobežný majetok

73 556

A.I. Základné imanie

5 000

B.I. Dlhodobý nehmotný majetok

418

A.II. Kapitálové fondy

0

B.II. Dlhodobý hmotný majetok

73 085

A.III. Fondy zo zisku

2 538

B.III. Dlhodobý finančný majetok

53

A.IV. Výsledok hosp. minulých rokov

7 521

C. Obežný majetok

8 126

A.V Výsledok hosp. za účtovné obdobie

15 246

C.I. Zásoby

526

B. Záväzky

51 334

C.II. Dlhodobé pohľadávky

24

B.I. Rezervy

3 597

C.III. Krátkodobé pohľadávky

218

B.II. Dlhodobé záväzky

3 300

C.IV. Finančné účty

7 358

B.III. Krátkodobé záväzky

9 437

D. Časové rozlíšenie

78

B.IV. Bankové úvery

35 000

 

 

C. Časové rozlíšenie

121

AKTÍVA SPOLU

81 760

PASÍVA SPOLU

81 760

 

            Percentuálne vyjadrenie hlavných zložiek aktív a pasív je zobrazené na obr.1.

Obr.1 Percentuálne vyjadrenie hlavných zložiek aktív a pasív