ZADANIE

 

Navrhnite technologický postup výroby výlisku podľa zadaného výkresu pre sériu   80 000 ks.

 

ZADANIE MÁ OBSAHOVAŤ

 

A.    Technická správa

Ø      Technologický postup výroby výlisku

Ø      Previesť riešenie následných konštrukčných a technologických parametrov

ü      Nástrihové plány s ohľadom na využitie materiálu

ü      Výpočet šírky a vzdialenosti medzi vodiacimi lištami  

ü      Celková spotreba materiálu

ü      Výpočet strižnej sily a práce

ü      Výpočet stieracej sily a práce

ü      Výpočet sily a práce na pretlačenie výstrižkov alebo odpadu strižnicou

ü      Výpočet strižnej vôle

ü      Výpočet ťažiska pôsobiacich síl

Ø      voľba a kontrola tvárniaceho stroja

Ø      Predbežný návrh a kontrola tvárniaceho nástroja

Ø      Nakresliť konštrukčnú schému tvárniaceho nástroja

Ø      Použitá literatúra

 

B.    Výkresová dokumentácia

Ø      výrobný výkres výlisku

Ø      konštrukčná schéma tvárniaceho nástroja – zostavný výkres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.   TECHNICKA SPRÁVA

 

 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBY VÝLISKU

 

 

p. č.

názov operácie

náčrt operácie

pracovisko

stroj

nástroj

poznámka

 

 

1.

 

 

dierovanie

 

 

 

 

 

 

 

dielňa

výstredníkový lis

LENR 20

 

postupový strižný nástroj

 

 

 

2.

 

 

vystrihovanie

 

 

 

 

 

 

 

dielňa

výstredníkový lis

LENR 20

 

postupový strižný nástroj

 

 

 

3.

 

 

prebrúsenie nástroja

 

 

 

 

 

 

 

dielňa

 

magnetická

brúska

 

 

brúsny kotúč

 

po 5000 kusoch

 

 

4.

 

pokračovanie strihania

 

 

 

 

 

 

 

dielňa

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

výstupná kontrola

 

 

 

 

 

 

 

sklad

 

 

posuvné meradlo

náhodne po 100-2000 kusoch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIEŠENIE KONŠTRUKČNÝCH A TECHNOLOGICKÝCH PARAMETROV

 

 

a)     Nástrihový plán

 

Pre danú súčiastku volím usporiadanie výstrižkov podľa metódy usporiadania nástrihového plánu výstrižkov pravouhlých tvarov.

Materiálom výstrižku je podľa zadania nízkouhlíková konštrukčná oceľ 10 370.

 

 

VARIANT A

 

Strihaným polotovarom je tabuľa plechu, ktorá  je podľa katalógu výrobcu pre hrúbku materiálu plechu 0,7 mm dodávaná v rozmeroch 1000 * 2000 * 0,7.

Podľa [1] sú hodnoty koeficientov vybrané z tab. 8.2 nasledujúce:

e = 1,5 mm ; f = 1,8 mm volené pre šírku plechu B = 15 ¸ 50 mm s hrúbkou 0,7 mm.

Určenie minimálnej  šírky plechu:

 

Bmin = D + 2f = 23 mm + 2*1,8 mm = 26,6 mm

 

Určenie vzdialenosti medzi lištami:

                                                                                             kde z = 0,3 mm je vôľa medzi lištami

A = Bmin + DB + z = 26,6+0,5+ 0,3 =27,4 mm                         DB = 0,5 mm je jednostranná

                                                                                                   záporná odchýlka šírky pásu

Pre daný polotovar, tabuľa plechu a0 * s * l – 0,7 * 1000 * 2000 platí:

 

1a)   počet pásov z jednej tabule plechu:

 

m ==  = 37,5939 » 37 pásov

 

 

2a)   počet výstrižkov z jedného pásu:

 

n == = 75,4716 » 75 výstrižkov       , kde  k = D + e = 25 mm +1,5 mm = 26,5 mm

 

3a)   využiteľnosť pásu:

 

hpás = .100 %=.100 % = 78,5244 %

pričom:

n – počet pásov z jednej tabule plechu [ - ]

S – celková plocha výstrižku [ mm2 ]   Þ    S = Ss + Sd

Bmin – minimálna šírka pásu [ mm ]

l – dĺžka pásu [ mm ]

 

4a)   počet výstrižkov:

 

N = m * n = 37 . 75 = 2775 výstrižkov

 

5a)   počet tabúľ:

 

ptab = == 28,8324 » 29 tabúľ

 

 

 

6a)   využiteľnosť tabule:

 

htab = .100 % = .100 % = 77,2837 %

 

7a)   celková využiteľnosť:

 

hcelk = .100 % = .100 % = 76,8275 %

 

 

 

VARIANT B

 

Strihaným polotovarom je tabuľa plechu, ktorá  je podľa katalógu výrobcu pre hrúbku materiálu plechu 0,7 mm dodávaná v rozmeroch 1250 * 2500 * 0,7.

Podľa [1] sú hodnoty koeficientov vybrané z tab. 8.2 nasledujúce:

e = 1,5 mm ; f = 1,8 mm volené pre šírku plechu B = 15 ¸ 50 mm s hrúbkou 0,7 mm.

Určenie minimálnej  šírky plechu:

 

Bmin = D + 2f = 25 mm + 2*1,8 mm = 28,6 mm

 

Určenie vzdialenosti medzi lištami:

 

A = Bmin + DB + z = 28,6 + 0,5 + 0,3 = 30,4 mm                   kde DB, z viď variant A:

 

1b.   počet pásov z jednej tabule plechu:

 

m ==  = 43,706239 » 43 pásov

 

 

2b.  počet výstrižkov z jedného pásu:

 

n == = 102,040816 » 102 výstrižkov       , kde  k = D + e = 23 mm +1,5 mm = 24,5 mm