3. OPIS SLUŽBY.

 

*  charakteristika predmetu podnikania:

Zhotovenie projektovej dokumentácie, zameranie existujúceho stavu stavieb, osadenie novostavieb, autorský dozor.

*  hlavné služby:

Statický posudok projektu, stavebné  výkresy pozemných stavieb.

*  sortiment:

3 stupne projektovej dokumentácie vo svojom odbore + činnosť na stavbe.

*  hlavné predajné črty, jedinečnosť:

Sledovanie nových trendov, používanie výpočtovej techniky, získavanie informácií o produktoch výrobných firiem prispieva ku kvalite poskytovaných služieb. Jedinečnosť spočíva v modernej a praktickej architektúre, kvalitne a do detailov vypracovanom projekte.

*  dodatočné služby:

Zhotovovanie výkresovej dokumentácie pre remeslá, design interiéru, vizualizácie dizajnérskych produktov, geodetické zamerania, poradenstvo v oblasti stavebníctva, katastra, práva. Scanovanie a kopírovanie , Internet, návrh a zhotovenie reklám, reklamných letákov, alebo textílií - práca s grafikou akéhokoľvek druhu. Predaj výpočtovej a kancelárskej techniky.

*  certifikáty:

V septembri 2003 budem spĺňať podmienky pre podanie žiadosti na autorizáciu vo svojom odbore.

*  charakteristika odvetvia odvetvové trendy:

Rozvoj bytovej výstavby podporuje štát dotáciami, naviac vznik priemyselných parkov, výstavba hypermarketov je predzvesťou ďalšieho rozvoja hospodárstva a teda aj stavebníctva.

      Pri prebytku stavebných prác je tendencia projektantov zameriavať sa na určitú úzku časť komplexného projektu a tým zvyšovať odbornú úroveň projektu a teda celej stavby. V opačnom prípade (nedostatku zákaziek)  projektant vypracuje celú dokumentáciu sám, tým klesá kvalita, obraz celého štátu.

 

 

4. MARKETING.

 

*  trh:

Miesto: Mojimi službami zabezpečím predovšetkým blízke regióny keďže dozorovanie stavby  si vyžaduje časté a rýchle riešenia nepredpokladaných problémov priamo na stavbe. ( Rozšírenie pôsobenia je v mojom prípade podmienené kúpou osobného auta. Zvýšia sa náklady, s možnosťou dostupnosti lukratívnejších zákaziek ).

*  veľkosť trhu : Každá prestavba väčšia ako 8m2 vyžaduje stavebné povolenie, ktoré sa vydáva na základe projektovej dokumentácie zhotovenej projektantom s vysokoškolským vzdelaním v odbore, prípadne stredoškolským s viac ako 5 ročnou praxou.

*  cieľ: Pracovať na projektoch zahraničných investorov pôsobiacich na Slovenku, alebo. slovenských orientujúcich sa na zahraničie.

 

 

*  zákazníci a ich potreby.

Občania, stavebné a projekčné firmy, obce, podniky. Objednávatelia projektu na jednoduché stavby a rodinné domy, v rámci šetrenia, požadujú len 1. stupeň dokumentácie ( územné konanie, stavebné povolenie), pretože majú základné znalosti o výstavbe. Takto však nie je možné projektovať zložité či veľké stavby, preto ceny ďalších stupňov P.D. sú aj 100 násobkom 1.-ho.

*  konkurencia – zhodnotenie konk. prostredia, podiel na trhu.

V prípade zmenšenia sa trhu všetci doterajší spolupracovníci sa stávajú potenciálnou konkurenciou, keďže každý má aspoň základné znalosti jemu blízkych odborov. (Preto je dôležité mať stály kontakt s potencionálnymi investormi, aktívne využívať možnosti reklamy.

*  cenotvorba

Doporučený SKSI CENNÍK PROJEKTOVÝCH A STAVEBNÝCH PRÁC. Cenníky vychádzajú nové každý rok, obvykle trhová cena býva 40 až 70% tabuľkovej ceny podľa toho do akej hĺbky si investor vyžaduje dokumentáciu zhotoviť. Príklad: V mojom výpočte predpokladám nepriaznivé obdobie  = 1,2 ks projektu pre stavebné povolenie R.D.  Potom mesačný príjem vychádza 16 000,-sk. (Opačný, priaznivý stav by bol predpoklad 60% ročného príjmu projektanta z autorizáciou = 540 000,-sk/rok = 45 000/mes).

*  distribúcia

Frekvencia distribúcie produktu inžinierskej činnosti, alebo projektov je často 1ks/mes a menej, preto tento bod býva predmetom zmluvy, riadi sa podľa požiadaviek investora.

 * reklama, propagácia, podpora predaja, imidž firmy.

Prezentačné články v odborných časopisoch, riešenia rodinných domov v polročníkových katalógoch projektov. Inzeráty v regionálnej televízii, tlači, realizované objekty.

*  SWOT analýza.

Silné stránky: Pracujem na PC, počítam statiku, vydržím sa dlho sústrediť, práca za stolom ma neubíja, projektanti rešpektujú moju prácu

Slabé stránky: nemám autorizáciu, nehľadám svoje nedostatky.

*  Riziká:

Nedostatok zákaziek, spomalenie výstavby, pokles nárokov na správu nehnuteľností. (V krízach stavebné odvetvie padá medzi poslednými, vstáva medzi prvými.)

5. MANAGEMENT.

 

*  personálne obsadenie, vlastníci, spoločníci konatelia:

Pracujem ako samostatný projektant v spolupráci z architektmi a projektantmi remesiel. Dialóg  je nutný pre úspešné ukončenie komplexného projektu.

*  kvalifikačné predpoklady, odborná prax :

SPŠ v Martine – automatizačná technika,

STU svf v Bratislave – statika APS

1 rok ZIPP Bratislava – príprava stavby a realizácia VW – lakovňa, NAY - elektrodom

3mes IMSTAV Ružomberok – rekonštrukcie a zatepľovanie rodinných domov.

3roky Kovoprojekta Ružomberok – projektové dokumentácie Haly, Hotely, Školy, Technolog. budovy, rod. domy.

*  zamestnanci – počet, štruktúra, profesná úroveň, vzdelávanie, odmeňovanie.

Pri takto pokračujúcom  trende uvažujem zamestnať kresličov a absolventov V.Š., vybaviť ich potrebnou výpočtovou technikou v takom počte, ako to bude dovoľovať trh, skúsenosti, vlastné schopnosti.*    priestory, vybavenie, zariadenia

Kancelársky priestor v obchodnom centre mesta, zariadený vlastným kancelárskym nábytkom - stoly na výkresy, pantograf, PC pre projektovanie, ploter (tlačiareň A2         20 000,-Sk), scaner A3 (12000,-Sk), pevná telef. linka, Internet, software (39 000,-Sk Autocad, 5000,-Sk windows), teodolit s vybavením (15 000,-Sk).

 

 

6. VÝROBNÝ PROCES

 

*  dodávateľsko-odberateľské vzťahy

Aktívne spolupracujem s väčšinou  projektantskej obce v D.K., R.K.,ZA.(MARETTA, Kubina , Kovoprojekta, Abonyi a.a., Žakarovský – Alfa HS, Celprojekt, Klein a.a. ... ).

*  technologický proces

Zameranie existujúceho stavu, návrh, konzultácia z investorom, dokončovacie práce, expedícia projektu.

 

 

*  predpokladané režijné zaťaženie - mesačne

      odvody+poistka (do konca roka 2002) 2500,- Sk  (v roku 2003 – 2000,-Sk)

     

     

      nájom                                      2000,- Sk

      materiál                                   800,- Sk

      telef+inter+mob.                     1500,- Sk

      množenie dok.                        1000,- Sk

      pracovné cesty            800,- Sk

            SUMA                                    6100,- Sk X 12 mes = 73 200,- Sk/ročne.

 

 

 

*  počiatočná, súčastná a predpokladaná výrobná kapacita

Súčasný stav - Príklad: Typový projekt rodinného domu na úrovni stavebného povolenia 40 hod. Zvyšovanie výrobnej kapacity – získavaním praxe, odbornosti, kúpa špecializovaného software, prijatie zamestnanca.

*  potreba skladovacích priestorov.

Skladujú sa zálohy projektov, podklady a katalógy firiem. Na to postačuje vybavenie plánovaným kancelárskym nábytkom.