1. Úvod

 

Podľa veľkej ekonomickej encyklopédie sú spotrebiteľské organizácie definované ako vládne, mimovládne, svojpomocné, súkromné a iné organizácie, ktorých poslaním je vytvárať priestor ekonomickej a politickej slobody, v ktorom sa každý občan môže stať aktívnym spolutvorcom svojho osobného, aj spoločenského spôsobu spotreby. Svojim členom poskytujú potrebné služby pri dodržiavaní spotrebiteľských práv a realizácii spotrebiteľskej politiky. Majú formu národných inštitúcií, ktoré sú na celosvetovej úrovni združené do Medzinárodnej organizácie spotrebiteľských zväzov.

 

Spotrebiteľské združenia vznikajú ako iniciatíva skupín občanov spotrebiteľov hlavne na ochranu práv spotrebiteľov.

 

Ich rozhodujúce činnosti sú:

Ø      Informácie a poradenstvo

Ø      Výchova a vzdelávanie

Ø      Testovanie a hodnotenie produktov, medializácia výsledkov hodnotenia

Ø      Analýza trhu zo spotrebiteľského hľadiska

Ø      Zastupovanie spotrebiteľov voči štátu, iným subjektom a lobing (upozornenie na problém, pripomínanie problému, oslovenie verejnosti, posledná výstraha, organizovanie odporu)

 

Spotrebiteľské organizácie sa môžu zameriavať na činnosti, ktoré možno rozdeliť do dvoch kategórií:

§         Uskutočňuje sa v záujme spotrebiteľov ako celku (realizácia zákonov, rozširovanie informácií, programy výchovy...)

§         Cieľom je poskytnúť pomoc konkrétnym skupinám spotrebiteľov, ktorí nie sú schopní zaplatiť za túto pomoc (poskytovanie konzultácií, časopisy pre spotrebiteľov...)

 

 

Spotrebiteľské združenia majú v oblasti ochrany spotrebiteľa tieto kompetencie.

 

 

 

Ochrane spotrebiteľov sa venujú mimovládne občianske združenia, ktorých je v Slovenskej republike veľa. Ministerstvo hospodárstva zriadilo Výbor pre spotrebiteľské združenia. Združenia zamerané na ochranu spotrebiteľa sú registrované na Ministerstve vnútra SR- je ich takmer 40. (www.antiskola.eu)

 

Združenia na ochranu spotrebiteľa plnia tieto úlohy: