Čo sú alternatívne školy?

 

Latinský základ slova: ,,alter- natus“ hovorí o odlišnosti od počiatku, od zrodu. Označenie alternatívny znamená druhú možnosť voľby, využitie alebo vytvorenie inej možnosti voľby. Má v sebe impulz odmietnutia zaužívaného a uprednostnenia nového alebo prosto iného.

Pojem alternatívna škola alebo alternatívne vzdelávanie je mnohovýznamový a užíva sa často ako synonymum k iným pojmom ako netradičná škola, otvorená škola, nezávislá škola...V tejto oblasti vládne terminologický chaos komplikovaný odlišným chápaním pojmu alternatívna škola. Existujú však aj rôzne všeobecné definície tohto pojmu v pedagogických slovníkov a encyklopédiách. Napríklad britský pedagogický slovník definuje alternatívne vzdelávanie takto:

,, alternatívne vzdelávanie je všeobecný termín označujúci také školské vzdelávanie, ktoré je odlišné od vzdelávania ponúkaného štátom alebo inými tradičnými inštitúciami; alternatívne školy sú väčšinou spojené s radikálnymi koncepciami vzdelávania, ako je napr. odmietanie formálneho kurikula či formálnych metód výučby.“

Najnovší nemecký slovník uvádza k pojmu alternatívne školy tento výklad:

,, Alternatívne školy sú také, ktoré sa odlišujú úplne alebo čiastočne svojimi cieľmi, učebnými obsahmi, formami učenia a vyučovania, organizáciou školského života a spoluprácou s rodičmi od jednotných charakteristík štátnej/verejnej školy, a tým poskytujú inú možnosť učenia a vyučovania. Alternatívne školy vznikli z kritiky voči verejnej škole a sú považované z hľadiska svojich rozdielnych antropologických, filozofických alebo pedagogických základov za reformné školy. Alternatívne školy sú spravidla školy s neverejným zriaďovateľom, t.j. slobodné školy“

V USA termín alternatívna škola vyjadruje v podstate akékoľvek inovácie ako vo verejnej škole, tak v súkromnej škole. Teda význam termínu alternatívna škola sa nekryje iba s významom termínu súkromná škola, ako to niekedy býva chápané u nás. (www.antiskola.eu)

 

Významové roviny pojmu alternatívne školy

 

            Je treba rozlíšiť niekoľko významových rovín pojmu alternatívna škola a to podľa sféry jeho používania. Do úvahy možno brať školskopolitický , ekonomický, pedagogický a didaktický aspekt.

 

  1. školskopolitický aspekt:

V tomto školskopolitickom alebo právnom vymedzení, teda z hľadiska riadenia, spravovania a kontroly alternatívnych škôl a ich začlenení do siete škôl národného školského systému, sa termínom alternatívne školy môžu označovať všetky druhy škôl, ktoré fungujú mimo sektoru verejných škôl, ale súbežne s nimi. Sú to teda školy cirkevné, školy zriaďované súkromným subjektom, kultúrnymi a inými inštitúciami, združeniami učiteľov, rodičov,..

 

zriaďovateľ

 

 


       ministerstvo                iný         obec                   kraj         súkromný              cirkev

         školstva                   rezort                                                zriaďovateľ     

 

                                                                                                        

                                 štátne školy                                                              neštátne školy