OBSAH

 

Obsah............................................................2

 

1.  Charakteristika podniku......................................3

1.1 Výrobný program podniku......................................3

1.2 Zamestnanci podniku..........................................3

 

2   Definícia projektu...........................................5

2.1 Popis produktu...............................................6

2.2 Globálny cieľ projektu.......................................6

2.3 Podciele projektu............................................6

2.4 Kritériá hodnotenia úspešnosti pojektu.......................7

2.5 Identifikácia rizík projektu.................................7

 

3   Plánovanie projektu..........................................8

3.1 Dekompozícia prác na projekte................................8

3.2 Výpočet priemerných dôb aktivít..............................8

3.3 Sieťový diagram projektu a identifikácia kritickej cesty.....9

 

4   Organizácia podcieľov (BPÚ).................................10

 

5   Kontrola (Ganttov diagram)..................................15

 

6   Ukončenie...................................................16

6.1 Určenie inovačného stupňa...................................16

6.2 Určenie stratégie firmy.....................................16

6.3 Vybranie kľúčového segmentu zákazníkov......................16

6.4 Marketingový mix – „4P“.....................................17

 

Zdroje..........................................................17