Obsah

 

 

Úvod                                                                                                                                         3

1. Kapitola Bývanie, právo na bývanie, podpora bývania                                               4

    1.1. – Pôsobnosť v oblasti rozvoja bývania                                                                      6  

2. Kapitola – Bytová výstavba a zamestnanosť v Košickom kraji a okrese Rožňava 7

3. Kapitola Riešenie bývania sociálne slabších skupín obyvateľstva                            9

Záver                                                                                                                                       12

Použitá literatúra

Prílohy