OBSAH

 

Úvod                                                                                                                           3

1.            Teoretické vymedzenie skúmaného problému                                      5       

1.1         Právne postavenie detí a mládeže                                                          5       

1.1.1      Dohovor o právach dieťaťa                                                                      5       

1.1.2      Ústava SR                                                                                                   5       

1.1.3      Trestné právo a priestupkový zákon                                                        6       

1.1.4      Zákon o rodine                                                                                          6       

          1.2            Faktory ovplyvňujúce páchanie trestnej činnosti

                           mládeže a na mládeži                                                                               8       

1.2.1      Vnútorné faktory                                                                                        8       

1.2.2      Vonkajšie faktory                                                                                       9       

1.2.2.1   Rodina a násilie v nej                                                                                9       

1.2.2.2   Škola, voľný čas, partia                                                                          10

1.3         Prevencia a odhaľovanie osobných a sociálnych príznakov  

               problémov detí a mládeže                                                                      13      

Záver                                                                                                                        15

Použitá literatúra                                                                                                    16

2.            Praktická časť práce                                                                              17      

2.1         Dotazník                                                                                                    18