OBSAH

 

 

 

   ÚVOD                                                                                                                                    1        

 

1   TEÓRIA DISKRIMINÁCIE, ANTIDISKRIMINÁCIE A ETIKY                                       3

 

2   KAZUISTIKA – PRVOTNE  SCHVÁLENÉ   UZNESENIE   MESTSKÝM

     ZASTUPITEĽSTVOM PRE PRÍSLUŠNÍKOV POLÍCIE V HURBANOVE                    5                                                              

 

3   ANALÝZA KAZUISTIKY – PRVOTNE SCHVÁLENÉ UZNESENIE MESTS-

     KÝM ZASTUPITEĽSTVOM  PRE  PRÍSLUŠNÍKOV POLÍCIE V HURBANO-

     VE                                                                                                                                         6

 

4   ODPORUČENÉ RIEŠENIE KAZUISTIKY - PRVOTNE SCHVÁLENÉ UZNE-

     SENIE MESTSKÝM ZASTUPITEĽSTVOM  PRE  PRÍSLUŠNÍKOV POLÍCIE

     V HURBANOVE                                                                                                                  8

 

     ZÁVER                                                                                                                                10

                                                                      

     ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV