1.0              ÚVOD                                                                                                  3

2.0            TEORETISKÉ POJEDNANIE                                                               4

2.1. Elektrina                                                                                   4 

               2.2. ELEKTRICKÝ PRÚD                                                                       4

               2.3. STATICKÁ ELEKTRINA                                                               4

               2.4. VODIVOSŤ                                                                                   4

         2.5. ZDROJE ELEKTRICKEJ ENERGIE                                                5                             2.6. PRENOS ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE                                  5            2.7. PRACOVNÝ ÚRAZ                                                                           5  

     3.0.    ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PRÚDU NA ĽUDSKÝ ORGANIZMUS               6

           3.1. ROZSAH A INTENZITA PORANENÍ                                      6 – 7

     4.0.     PODMIENKY VZNIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM                     8

           4.1. DRUH A FREKVENCIA ELEKTRICKÉHO PRÚDU                                     8

              4.2. ODPOR ĽUDSKÉHO TELA                                                           8

                4.3. VÝŠKA NAPÄTIA                                                                        9

                4.4. INÉ FAKTORY                                                                             9

     5.0.     STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA         10

                5.1. ÚČASŤ PRACOVNÍKA NA ZAISŤOVANÍ BEZPEČNOSTI A 

                      OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI                                                  10

                5.2. OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKŹM PRÚDOM                            10

                5.3. OCHRANA PRED DOTYKOVÝM NAPÄTÍM                                   11

                5.3.1. OCHRANA POLOHOU                                                                11

                5.3.2. OCHRANA VYKONANÁ IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ

                          ZARIADENIA                                                                          11

                5.3.3. OCHRANA IZOLÁCIOU PRACOVISKA                                               11

                5.3.4. OCHRANA UZEMNENÍM                                                                   11

                5.3.5. OCHRANA NULOVANÍM                                                    11 – 12

                5.3.6. OCHRANA POSPÁJANÍM                                                                  12

                5.3.7. OCHRANA ODPOJENÍM CHYBNEJ ČASTI                              12

                5.3.8. OCHRANA OBMEDZENÍM CHYBNÉHO PRÚDU                        12

                5.3.9. OCHRANA ODDELENÍM                                                           12

                5.3.10. OCHRANA MALÝM NAPÄTÍM                                                12

     6.0.     PRVÁ POMOC PRI ÚRAZOCH ELEKTRICKÝM PRÚDOM               13

     7.0.     ZÁVER                                                                    14

     8.0.     ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY                                                   15