Obsah

 

Úvod..................................................................................................................................1

1 Vymedzenie marketingovej komunikácie......................................................................2

1.1 Vymedzenie pojmu marketing...............................................................................2

1.1.1 Podnikateľská koncepcia...........................................................................4

1.1.2 Marketingový mix.....................................................................................5

1.1.3 Orientácia na zákazníka a na konkurenciu................................................7

1.2 Marketingová komunikácia...................................................................................7

1.2.1 Komunikácia a propagácia........................................................................8

1.2.2 Formálna a neformálana komunikácia s verejnosťou................................8

1.2.3 Ciele marketingovej komunikácie.............................................................9

1.2.4 Nástroje komunikačného mixu................................................................10

1.2.4.1 Osobný predaj...........................................................................10

1.2.4.2 Podpora predaja........................................................................11

1.2.4.3 Obchodná propagácia (reklama)...............................................12

1.2.4.4 Priamy marketing.....................................................................18

1.2.4.5 Expozičné aktivity....................................................................19

1.2.4.6 Public relations (PR).................................................................21

2. Charakteristika firmy DIPOS J&C spol. s. r. o...........................................................25

2.1 Vznik, vývoj, sídlo...............................................................................................25

2.2 Popis a charakteristika činnosti, ciele firmy, vízie..............................................25

2.3 Služby poskytované firmou.................................................................................26

2.4 Kódex firmy – komunikačná politika firmy........................................................28

3. Metodika šetrenia marketingovej komunikácie pre firmu

     DIPOS J&C spol. s. r. o..............................................................................................29

4. Analýza marketingovej komunikácie pre firmu DIPOS J&C spol. s. r. o...................31

4.1 Analýza vnútorného a vonkajšieho prostredia firmy...........................................31

4.2 SWOT analýza firmy...........................................................................................35

4.3 Analýza konkurenice spoločnosti DIPOS...........................................................37

4.4 Komunikačná sieť firmy......................................................................................39

4.5 Komunikácia spoločnosti....................................................................................40

4.6 Využitie jednotilvých nástrojov komunikačného mixu.......................................40

4.6.1 Podpora predaja.......................................................................................40

4.6.2 Obchodná propagácia..............................................................................41

4.6.3 Public relations........................................................................................41

4.7 Hlavný cieľ komunikácie.....................................................................................42

4.8 Návrh komunikačnej stratégie firmy...................................................................42

Záver................................................................................................................................46

Zusammenfassung...........................................................................................................47

Zoznam použitých prameňov a odbornej literatúry.........................................................48

Zoznam príloh..................................................................................................................49