Úvod ………………………………………………………………. 3

1 Matica slovenka ………………………………………………….4

1.1  Celonárodná vedecká – kultúrna ustanovizeň ……………4 – 8

1.2  Okupácia ………………………………………………...9 – 10

1.3  Před a po novembri 1989 ……………………………….10 – 12

2        Stratégie matice slovenskej …………………………………....13

2.1  posun vo funkciách Matice slovenskej ………………………13

2.2  Tri smeri činnosti Matice slovenskej …………………...14 – 15

2.3  Stratégie MS : geografické, vecné a časové aspekty ……15 – 17

2.4  Niektoré potencionálne strategické prednosti MS ………17 – 18

2.5  Strategické medzery Matice slovenskej …………………18 – 25

   Záver ………………………………………………………………26

   Použitá literatúra …………………………………………………..27