NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12579)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Štruktúra a vlastnosti plynov

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (1)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Fyzika a astronómia

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:1453

Počet písmen:0

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:0.00

Počet zobrazení / stiahnutí:4998 / 215

Veľkosť:9.66 kB

Štruktúra a vlastnosti plynov

Pri odvodzovaní zákonov platiacich pre plyn je casto vhodné nahradit plyn zjednodušeným modelom, ktorý nazývame ideálny plyn.
Ideálny plyn:
1) Rozmery molekúl ideálneho plynu sú zanedbatelne malé v porovnaní so strednou vzájomnou vzdialenostou molekúl.
2) Molekuly ideálneho plynu nepôsobia na seba navzájom prítažlivými silami.
3) Vzájomné zrážky molekúl ideálneho plynu a zrážky týchto molekúl so stenou nádoby sú dokonale pružné
Kedže molekuly ideálneho plynu nepôsobia na seba navzájom silami, potenciálna energia sústavy molekúl je nulová. Vnútorná energia ideálneho plynu je teda súcet kinetických energií molekúl pohybujúcich sa neusporiadaným posuvným pohybom (platí pre jednoatómové molekuly). Pre viacatómové molekuly je to ešte viac o energiu molekúl, konajúcich rotacný a kmitavý pohyb.
Pri vysokých teplotách a nízkych tlakoch sa aj skutocné plyny približujú k ideálnemu plynu. (normálne podmienky ta = 0°C, pa = 1.01325.105 Pa) - väcšinu plynov môžeme považovat za ideálne plyny.
Molekuly plynu môžeme rozdelit podla ich rýchlosti -
Lammertovým pokusom.

O1,O2 - štrbiny, ktoré
vytvárajú lúc pár
ortuti (P).

Tento lúc tvoria molekuly rôznych rýchlostí. Po prechode štrbinou Š1, druhou štrbinou Š2 prejdú iba tie, ktoré za cas  prejdú dráhu d. Cas  je vlastne cas otocenia Š2 o uhol . Pre rýchlost týchto castíc bude platit v = d / 
Takto sme vlastne rozdelili molekuly podla rýchlosti. (ale vždy uvažujeme aj o teplote). Toto rozdelenie môžeme znázornit histogramom, alebo spojitou krivkou, ktorá sa nazýva graf rozdelenia molekúl podla rýchlosti.
Rozdelenie molekúl podla rýchlosti závisí od teploty plynu. Cím je väcšia teplota, tým je väcšia relatívna pocetnost molekúl s velkými rýchlostami.


V úvahách o stavoch a stavových zmenách ideálneho plynu sa používajú štatistické veliciny, pretože okamžitá rýchlost molekuly nemá pre poznanie vlastnosti plynu žiadny význam. Súhrnná kinetická energia molekúl konajúcich neusporiadaný posuvný pohyb je Ek = 1/2 mo (N1 v12 + N2 v22 +...+ Ni vi2 )
Teraz budeme uvažovat, že všetky molekuly sa pohybujú rovnakou rýchlostou vk, tak aby sa Ek - nezmenila. vk stredná kvadratická rýchlost
N1v12 + N2v22 +...+ Nivi2
vk2 = -------------------------------------
N
kde N = N1+N2+...+Ni. Druhá mocnina strednej kvadratickej rýchlosti sa rovná súctu mocnín rýchlosti všetkých molekúl delených poctom molekúl.
Velkost rýchlosti molekúl sa so zvyšujúcou teplotou zväcšuje.
vk = 3 k T / mo (mo - hmotnost molekuly plynu k - Boltzmannova konštanta
k = 1.38.10-23 J.K-1 )
Z toho kinetická energia molekuly: Eo = 1/2 movk2 = 3/2 kT (stredná kinetická energia)
Molekuly ideálneho plynu majú v dôsledku neusporiadaného posuvného pohybu strednú kinetickú energiu, ktorá je priamo úmerná termodynamickej teplote plynu.
Ked je teplota dvoch ideálnych plynov rovnaká, potom molekuly týchto plynov majú rovnakú strednú kinetickú energiu.
Molekuly ideálneho plynu, ktoré dopadajú na stenu s obsahom S sa prejavujú ako tlaková sila F. Tlak na stenu p = F / S vo zvolenom okamihu. Kedže sa molekuly pohybujú neusporiadane, hodnota tlaku nie je stála, ale kolíše ako strednej hodnoty ps. Tento jav sa volá fluktuácia tlaku. Pri velkom pocte molekúl sú odchýlky velmi malé a skutocný tlak sa stotožnuje so strednou hodnotou ps. Hustotu molekúl plynu v nádobe definujeme Nv = N / V. ( N -pocet molekúl, V - objem).
1
p = -- Nv movk2 -základná rovnica pre tlak ideálneho plynu pV= 2 / 3 Ek.
3
Plyn, ktorý je v rovnovážnom stave možno charakterizovat stavovými velicinami termodynamická teplota T, tlak p, objem V a pocet molekúl N. Rovnica vyjadrujúca vztah medzi týmito velicinami sa nazýva stavová rovnica: pV = N k T
Ked je stav ideálneho plynu vyjadrený ešte hmotnostou m plynu. Pocet molekúl vyjadríme z látkového množstva n = N / Na a molovej hmotnosti
Mm = M / n (N = a * Na= m / Mm * Na ), potom dostaneme pV= m / Mm. Na.k. T Ked zavedieme novú konštantu vztahom Rm = Na . k = 8.31 J.K-1mol-1
potom možno napísat
m
p V = ---- Na k T alebo pV = n Rm T ( Rm je mólová plynová konštanta)
Mm
Ked napíšeme stavovú rovnicu pre dva rôzne stavy toho istého plynu so stálou hmotnostou m platí:
p1V1 p2V2 p V
------ = ------ => ----- = konštanta
T1 T2 T
Dej, pri ktorom je teplota plynu stála, nazýva sa izotermický dej. Mení sa teda objem a tlak. T1 = T2 => p1V1 = p2V2 => pV = konštanta Pri izotermickom deji s ideálnym plynom so stálou hmotnostou je súcin tlaku a objemu plynu stály-Boylov-Mariottov zákon
Graf vyjadrujúci tlak plynu so stálou hmotnostou ako funkciu jeho objemu pri izotermickom deji volá izoterma (vetva hyperboly).
Dej, pri ktorom je objem plynu stály, je izochorický. Ked zohrievame plyn s hmotnostou m tak, aby nezväcšoval objem V1 = V2, zväcšuje sa tlak.
p1 p2 p
--- = --- => --- = konštanta
T1 T2 T
Pri izochorickom deji s ideálnym plynom stálej hmotnosti je tlak plynu priamo úmerný jeho termodynamickej teplote Charlov zákon.
Graf závislosti tlaku od objemu pri izochorickom deji: izochora

Dej so stálym tlakom sa nazýva izobarický. Tlak plynu je v zaciatocnom a konecnom stave rovnaký p1 = p2, zväcšuje sa objem plynu. Zo stavovej rovnice dostaneme:
V1 V2 V
--- = --- => --- = konštanta
T1 T2 T
Pri izobarickom deji s ideálnym plynom stálej hmotnosti je objem plynu priamo úmerný jeho termodynamickej teplote Gay-Lussacov zákon.
Graf p(V) pri izobarickom deji: izobara

Všetky tieto zákony platia pre skutocné plyny iba približne. Odchýlky nastávajú pri vysokých tlakoch a nízkych teplotách. Holanský fyzik Johannes van der Waals upravil stavovú rovnicu na základe modulu plynu, ktorý lepšie vyjadroval vlastnosti plynu. Predpokladal:
1) molekuly plynu majú vlastný objem
2) pôsobia na seba prítažlivými silami
Jeho rovnica pre 1 mol plynu má tvar:
a
(p + ----- )(Vm - b) = Rm T Van der Waalsova stavová rovnica
Vm2 a, b - konštanty závislosti od druhu plynu
Vnútorná energia plynu sa môže menit konaním práce, alebo tepelnou výmenou, pritom platí prvý termodynamický zákon Q = U + W.
Budeme pozorovat zmeny energie pri izotermickom, izochorickom a izobarickom deji s ideálnym plynom stálej hmotnosti.
izochorický dej izotermický dej izobarický dej
Ek-konštantná=> Teplota T= T2-T1, Teplota T=T2-T1,
U(zmena vnútornej stály objem V, plyn stály tlak p, plyn
energie)= 0J príjme teplo: príjme teplo:
Zväcšovaním objemu Qv=cv.m.T Qp=cp.m.T
ideálny plyn koná cv-merná tepelná cp=merná tepelná
prácu W. kapacita pri stálom kapacita pri stálom
QT = W objeme.Objem plynu tlaku. Pri zväcšení
Teplo prijaté je stály => W=OJ objemu plyn vykoná
ideálnym plynom sa Qv= U prácu W.
rovná práci, ktorú Teplo prijaté ideál Qp= U + W
plyn pri tomto deji nym plynom sa rovná Teplo prijaté ideál
vykoná. prírastku jeho vnú- nym plynom sa rovná
tornej energie. súctu prírastkov
jeho vnútornej ener
gie U a práce W,
ktorú plyn vykoná.

Kedže Qp > Qv => cp>cv. Merná tepelná kapacita plynu pri stálom tlaku je väcšia ako merná tepelná kapacita plynu pri stálom objeme.
Adiabatický dej- neprebieha tepelná výmena medzi plynom a okolím. Pri tomto deji Q = OJ. Takže dostávame U = W. Pri adiabatickom stlacení plynu v nádobe sa pôsobením vonkajšej sily na piest koná práca; teplota plynu a jeho vnútorná energia sa zväcšujú. Pri adiabatickom rozpínaní prácu koná plyn, pritom sa teplota plynu a jeho vnútorná energia zmenšujú.
rozpínanie - adiabatická expanzia
stlácanie - adiabatická kompresia
Pre adiabatický daj s ideálnym plynom platí Poissonov zákon:
p. V = konštanta, kde  = cp / cv - Poissonova konštanta.
Poissonova konštanta závisí od druhu plynu a jej hodnoty pre rozlicné plyny sú v MFChT.
Graf, ktorý vyjadruje tlak plynu so stálou hmotnostou ako funkciu jeho objemu pri adiabatickom deji:
a - adiabata
i - izoterma
Adiabata klesá vždy strmšie ako izoterma toho istého plynu s rovnakou hmotnostou.

Využitie adiabatických dejov v praxi:
- vznetové motory - kompresia
- získavanie nízkych teplôt - expanzia
Dlžka priamociareho úseku medzi dvoma po sebe idúcimi zrážkami molekuly s inou molekulou plynu sa nazýva - volná dráha molekuly l. Pri opise vlastností plynu má význam iba štatistická velicina - stredná volná dráha molekuly , ktorú definujeme ako aritmetický priemer volných dráh všetkých molekúl. Stredná volná dráha molekúl sa pri zmenšovaní tlaku plynu v uzavretej nádobe postupne zväcšuje a to tak, že stredná volná dráha molekúl je nepriamo úmerná tlaku.
Stredná zrážková frekvencia molekúl z, ktorá je urcená poctom zrážok vybranej molekuly za jednotku casu. Pri velmi nízkych tlakoch sú stredné volné dráhy molekúl plynu väcšie ako bežné rozmery nádoby. Na znižovaní tlaku v uzavretej nádobe sa používajú vývevy. Rotacná olejová výveva má stator s valcovou komorou, vnútri ktorej sa otáca valcový rotor. Použitím vývevy možno dosiahnut medzný tlak až 10-12 Pa. Plyny v kozmickom priestore majú ešte menší tlak.
Pri vysokom tlaku nemožno už zanedbat prítažlivé sily, ktorými navzájom na seba pôsobia blízke molekuly, ani vlastný objem molekúl. Pri dostatocne vysokých tlakoch a dostatocne nízkych teplotách vznikajú medzi molekulami väzby a plyn sa mení na kvapalinu.
 


Diskusia

REAGOVAT

lipei napísal/a - 12. 4. 2018 - 08:44

yeezy boost 700

tom ford eyewear

pandora charms

retro jordans

nike air max

fenty puma

nike sneakers for women

kyrie 4

nike zoom

golden goose

yeezy shoes

balenciaga sneakers

hermes belt

nike dunk shoes

longchamps

nike hyperdunk 2017

nike basketball shoes

nike air presto

longchamp bags

adidas eqt

true religion jeans

cheap nba jerseys

yeezy boost 350 v2

air max

golden goose sneakers

michael kors handbags

yeezy boost 350 v2

cheap nfl jerseys

jordan 12

michael kors outlet online

moncler jackets

supreme clothing

converse outlet

nike free

nike huarache

nike air huarache

longchamp

nike foamposite

curry 4

atlanta falcons jersey

yeezy

yeezy boost

burberry

tom ford eyewear

adidas tubular

adidas iniki

crazy explosive

links of london

adidas stan smith sneakers

adidas stan smith

nmd

balenciaga shoes

adidas online shop

curry 4

michael kors outlet

fitflops

new england patriots jersey

nike flyknit

paul george shoes

authentic jordans

adidas nmd

michael kors handbags

supreme hoodie

tom ford sunglasses

ysl handbags

michael kors outlet

nike huarache

hogan outlet online

ferragamo belt

reebok shoes

lacoste outlet

air jordans

adidas tubular shadow

james harden shoes

christian louboutin

yeezy boost

100% real jordans for cheap

dior glasses

prada sunglasses

vibram fivefingers

adidas tubular shadow

hermes belt

nike lebron soldier 11

ray ban

golden goose sneakers

yeezy boost

golden goose outlet

basketball shoes

red bottoms

adidas nmd

golden goose

moncler outlet

nike air force 1

lebron james shoes

adidas ultra boost

yeezy 700

nike running shoes

bape hoodie

af1

nike huarache

nike polo

adidas tubular

adidas store

curry shoes

nike air force

balenciaga

converse outlet store

yeezy

yeezy boost

adidas superstar shoes

moncler jackets

longchamp outlet

cheap mlb jerseys

fitflops

adidas yeezy

nike flyknit racer

nike roshe

ray ban sunglasses

patriots jersey

lacoste polo

yeezy boost 350

kobe shoes

vans outlet

nike lebron soldier 10

kobe byrant shoes

real jordans for sale cheap

adidas tubular

paul george shoes

true religion

yeezy boost

yeezy boost 350

prada glasses

curry 4 shoes

yeezy boost 350

kyrie 3

falcons jersey

vans shoes

michael jordan shoes

http://www.kobeshoes.uk

christian louboutin shoes

kobe sneakers

adidas crazy explosive

asics gel kayano

nike air max 2017

roshe shoes

vapor max

kobe shoes

yeezy boost 350

adidas yeezy

longchamp

longchamp bags

nike air max 2018

air jordan

jordan 11

cheap jordans

cheap jordans

louboutin shoes

goyard

kobe shoes

nike air force

pandora jewelry

pandora bracelet

hermes belt

adidas shoes

air presto

jordan shoes

kevin durant shoes

kyrie shoes

air max 90

caterpillar boots

nike air max

tory burch shoes

adidas nmd

birkin bag

air jordan 4

goyard handbags

nike max

lacoste outlet

kobe basketball shoes

cat boots

adidas superstar

curry 3 shoes

kobe 9

jordan retro 12

longchamp handbags

hermes handbags

oakley store

adidas yeezy

nike roshe run

dior sunglasses

nfl jerseys

kate spade outlet online

adidas pure boost

jordan retro

adidas ultra boost uncaged

kate spade outlet

hermes birkin

michael kors uk

adidas superstars

adidas nmd

cheap jordans

asics kayno

chrome hearts online

vibram five fingers

balenciaga

adidas ultra

adidas tubular

nike roshe

nike shoes

goyard bags

van cleef

nike huarache

ferragamo belts

chrome hearts online

yeezys

burberry outlet

pure boost

goyard handbags

adidas outlet online

red bottom shoes

calvin klein outlet online

yeezy boost 350

chrome hearts

yeezy boost 350

nike shoes for men

van cleef arpels

basketball shoes

michael kors factory outlet

michael kors outlet online

oakley sunglasses

adidas stan smith

nike football boots

kobe 9

lebron shoes

moncler jackets

lebron 13

cheap jordans

adidas nmd r1

nmd

nmd

lebron 15

fitflops sale clearance

nike zoom

zx flux

oakley sunglasses

nike air huarache

yeezy boost 350

goyard bags

yeezy boost 350

pandora jewelry

nike flyknit

yeezy shoes

adidas nmd runner

moncler jacket

converse shoes

nike polo shirts

longchamp outlet

nike free run

chrome hearts

ferragamo belts

retro jordans

michael kors outlet store

golden goose

cheap jordans

balenciaga triple s

air max 2018

nike cortez men

adidas outlet

moncler outlet

yeezy boost

russell westbrook shoes

calvin klein outlet

kobe 11

Kanye West shoes

adidas ultra boost

nike zoom running shoe

asics running shoes

michael kors outlet

links of london

nike roshe one

longchamp handbags

michael kors outlet

rayban sunglasses

michael kors handbags

balenciaga shoes

michael kors outlet

nike air max 90

yeezy boost 350

yeezy shoes

nike air force 1

lebron 14

gucci belt

jordan retro 6

air max 90

adidas gazelle

air yeezy

balenciaga shoes

lebron 15

yeezy

adidas superstar

nike air max

jordan shoes

reebok outlet

air force 1

louboutin shoes uk

nike flyknit racer

nhl jerseys

longchamp bags

yeezy shoes

michael kors outlet

bape hoodie

nike air max 90

adidas zx flux

jordan 4

nike roshe

yeezy boost 350 v2

hermes belts for men

yeezy shoes

lacoste online shop

chrome hearts

kyrie shoes

jordan 6

off white

moncler jackets

kate spade handbags

vapormax

nike cortez

nike mercurial

jordan 13

kd shoes

adidas ultra boost

nike air zoom

nba jerseys

tory burch shoes

adidas eqt

yeezy boost 350

nike air huarache

vans shoes

adidas outlet

kyrie 4

kobe 11

iniki

mlb jerseys

roshe run

ysl

yeezy boost 350 v2

ray ban

curry 3

goyard handbags

michael kors handbags

nike hyperdunk

http://www.kobebasketballshoes.us.com

ferragamo belt

oakley sunglasses

longchamp handbags

derrick rose shoes

nike dunks

links of london outlet store

off white hoodie

converse outlet

off white clothing

hogan outlet

pandora charms

nike outlet store online shopping

100% real jordans for cheap

cheap oakley sunglasses

adidas stan smith shoes

birkin bag

tom ford sunglasses

jordan shoes

russell westbrook shoes

lebron soldier 10

gucci belts

westbrook shoes

nike air zoom

air force 1

john wall shoes

birkin bag

adidas yeezy

yeezy shoes

lebron soldier 11

yeezy boost

tory burch outlet

ultra boost

harden shoes

off white clothing

timberland boots

jordan 11 retro

nike sneakers

true religion

nike outlet

yeezy boost 350 v2

adidas nmd

adidas yeezy

stephen curry shoes

adidas yeezy boost

air jordan 13

adidas eqt support

cheap basketball shoes

asics shoes

links of london sale

damian lillard shoes

nike sneakers for men

longchamp bags

true religion outlet

michael kors outlet online

timberland outlet

yeezy boost 350 v2

longchamp longchamps

yeezy boost 350 v2

michael kors

yeezys

kobe basketball shoes

kyrie irving shoes

Zapoj sa do diskusie (1)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Štruktúra a… 22. 9. 2010 3156 4.7 1460
 
sk Anorganická chémia… 1. 6. 2005 3133 -- --
 
sk Informacný blok –… 17. 4. 2005 1383 -- --
 
sk Vplyv hrúbky… 25. 2. 2008 2373 -- --
 
sk balenie potravin… 20. 12. 2006 2470 -- --
 
sk Termodinamika,… 19. 8. 2008 1461 -- --
 
sk Vypracované otázky… 25. 4. 2007 4638 -- --
 
sk Ťahák - ZIM 7. 2. 2015 1719 -- --
 
sk Inžinierstvo… 2. 5. 2008 1306 -- --
 
sk Vlastnosti a… 12. 10. 2007 2499 -- --