NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12579)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Teória poetiky pred Aristotelom

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (1)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Estetika

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:2115

Počet písmen:11,140

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:6.19

Počet zobrazení / stiahnutí:5650 / 230

Veľkosť:13.1 kB

(18.10.´99)
Platón - koncepcia mimézis
- Gréci vysvetlovali vznik poézie tak, že ju vynašiel Apolón spolu s hudbou a rétorikou, ale v 6. a 5. st. p.K. sa zrodila filozofia a tá mytológiu kritizovala a snažila sa vysvetlit pôvod poézie vedecky. Mytológia sa chápe väcšinou alegoricky, a tak Orfeus, Apolón a Múzy ostávajú (a dodnes pretrvávajú) ako symboly
názory ostatných filozofov:
Pindaros: ”Poetika je výsledkom inšpirácie a túto inšp. spôsobujú Múzy – clovek ju tvorí.”
Aischylos: ”Moje tragédie sú zlomkami z Homérovej hostiny.”
Euripides: ”Ked spevák skladá básen, sám musí byt veselý, inak tú radost nemôže predat iným.” - mimetický vztah -
- princíp mimézis: Ak chceme, aby sa posluchác radoval, sami sa musíme dostat do takého stavu :
- mimetický vztah: autor - prednášajúci - posluchác
- Antifanes opisuje to, že všetky antické tragédie nadväzujú na mytologické námety (len okrem dvoch), takže poslucháci už vedeli dopredu všetko, co sa bude diat  písanie tragédií je preto príjemné a lahké; v komédii však treba vynájst vždy nieco nové (postavy, fabulu, ...)
- Gorgias, najstarší známy rétor, založil v Aténach recnícku školu. Povedal: ”Slovo je velký mocnár, ktorý najskrytejšou silou rodí zázraky. Dokáže odohnat strach, navodit radost, odvahu zväcšit.”
- podla Aristotela musí tragédia ocistit clovek od strachu a vyvolat v nom súcit ( = eleos), úcelom komédie je zas vyvolat smiech
zrod poetiky: Platón (427 – 347 p.K.)
- napísal 36 dialogic. spisov, v ktorých je hlav. postavou jeho ucitel Sokrates
- názory na poéziu sú u neho protirecivé, pravdepodobne kvôli rôznej dobe vzniku jeho spisov
- základ jeho ontologickej teórie je náuka o ideách ( = eidos) – vyložil ju predovšetkým v Zákonoch (“Politeia”)
”Bohom patrí vecnost, cloveku cas.”
- metafora jaskyne: 3 vrstvy skutocnosti:
1. vrstva ideí – má modelový charakter, existuje v ideálnom bytí, vecnosti, nemennosti
2. vrstva reality – má charakter obrazu, tiena
3. vrstva reality, ktorá je vnímaná clovekom
- úcastníctvo (= methexis) prvej vrstvy na druhej je vzájomná väzba (= koinonia) alebo napodobnovanie ( = mimezis)
- vztah tretej vrstvy k druhej je viazaný na ludskú dušu a na jej vlastnosti (pamät, rozum, fantázia)
- vztah duše k vesmíru je pripomínanie, rozpomínanie ( = anamnézis) - intuícia; diskurzné myslenie ( = dianoia). Duša má, vdaka väzbe na svet, schopnost spoznat hodnoty dobro, múdrost, mužnost (statocnost) a spravodlivost  kvadrílium
- clovek v období výchovy formuje dušu k dokonalosti (spoznáva idey) . Clovek si vytvára zákony, ktorých cielom je zlepšit clovek v spolocnosti (inak nastáva deštrukcia, zlo, nespravodlivost)
Platón spája krásu s luds. výtvormi; chápe ju ako modalitu dobra (pytagorejské dedicstvo)
- dobro + krása sú prostriedky poznávania pravdy, vesmíru
- krása je atribútom 1. sféry – rovina vecnosti - nevzniká, nezaniká, nerastie, nehynie. Táto mimetika je súcastou Platónovej ontológie ale konkrétnou analýzou poézie sa zaoberá neskôr (Protagoras, Ión). Poéziu považuje za luds. cinn., ktorá nedokáže preniknút k pravde, môže mat však príjemnú a užitocnú funkciu.  Prudko napadol sofistiku rétor. školy v Aténach, napáda aj Gorgiovu rétoriku
Idea básnického šialenstva: Platón ju sformuloval v Iónovi a Menónovi: pôvod poézie je spojený s veštením; básnik: 1. veštec ( = prophetes), clovek múz, božský spevák; 2. básnik tvorca = poetes, mimetes)
- básnik sa napája na božstvo a stáva sa jeho médiom, prostredníctvom ktorého chce rozprávat s ostatnými  básnik je schopný zachytit boží hlas a ”preložit” do jazyka ludí - básnik je tak nositel pravdy, ktorá sa prejavuje v improvizovanom umení  ludia sú ovládnutí nadprirodzenou silou a sú úcastní na Bohu  status básnika = status knaza, veštca
”A preto im Boh odoberá rozum, ... aby sme pocúvajúc vedeli, že ... Boh sa k nám ozýva. Básnici sú tlmocníci Bohov v extáze.”
- Na Iónovi bola založená celá neskoršia teória a obraz básnika (renesancia, romantizmus)
Faidros rozoznával 4 druhy šialenstva – to u neho nie je patologické, ale je zdrojom dobra
 - šialenstvo mystické - len vyvolení
 - šialenstvo veštcov
 - šialenstvo lúbostné - zalúbení, pochádza od Erosa a vyžaduje si aktívnu úcast
 - šialenstvo básnické (Symposion, Hostina) - vyžaduje citlivú dušu, ktorá sa excituje
- Ak toto šialenstvo nie je prítomné, ide len o tvorbu, výrobu.
Platón používa pojem mimezis v rôznych spisoch v rôznych klasifikáciách:
-podla úcasti zrucnosti:
 - úžitkové
 - tvoriace
 - napodobnujúce
- ak poézia stratí svoju pôvodnú silu, stane sa len umením napodobnovacím.
[ktetika = umenie tvorby prír. produktov (rolníctvo)]
[poetika = umenie tvorby neprír. produktov]
- princíp umenia ( = techné) je spätý s pojmom mimezis, bez neho by neexistoval.
rozlíšenie kategórií: - mimema (cinnost)
- mimezis (predmet cinnosti)
- zákl. otázka z problémov umenia je otázka pravdivostnej hodnoty
[eikastiké = nápodoba obrazov, predmetov - výsledok je obraz ( = eikon)]
[fantastiké = tvorba klamov - produktom je fantamata]
Clovek má šancu preniknút k pravde: 1. filozofiou; 2. prír. vedami; 3. umením
- Platón tvrdí, že umenie prekáža duši v tom, aby dosiahla najvyššie hodnoty (dobro, krása); negatívny postoj prejavuje aj k umeniu dramatickému, Homéra oznacuje za morálne škodlivého
 umenie je príjemné zlo, a preto je ešte nebezpecnejšie. Poézia je škodlivá a v štáte, ktorý je dobre riadený, nemá co robit (iba ak by mu mohla pomôct)
- komédia je podla neho nevážna hra, oblast klamu a zdania, vyrába iba rozporné afektívne reakcie
 poézia a mimezis je to, co vedie cloveka ku zlu.
- Platón v súlade s týmito tvrdeniami sformuloval, že gerontom by sa mal predkladat každý umelecký výtvor na posúdenie (purizacné snahy)
- poézia:
 naratívna (forma rozprávania)
 mimetická (forma napodobnovania)
 miešaná
[téma výpovede = logos (u Aristotela mythos)]
[výber slov = lexis]
Grécke divadlo – ojedinelý jav v Staroveku. Na Dalekom Východe síce existovala divadelná kultúra (India, Indonézia, Cína), no mali len rituálnu funkciu.
Najstarší lit. prejav: sumerský “Epos o Gilgamešovi” (z 8. – 9. stor. sa zachovala najst. verzia)
- 90% je napísanej v priamej reci, ciže je to skôr dráma ako epos
Gréci ako prví vyclenili pre túto kultúru miesto v spolocnosti
1. divadlo - Dionýzovo divadlo na Akropole
- korene: Aristoteles spája divadlo priamo s kultom boha Dionýza; - z toho vzala grécka dráma polyvrstvovú štruktúru - vrství sa tu slovný, hudobný predvádzací a tanecný prejav do trojjedinej chorei
- divadlo sa delí na hercov a divákov, a tým sa odlišuje od rituálu
- 472 p.K. - prvá premiéra hry ”Peržania” od Aischyla; vrchol gréckej drámy sa datuje do roku 401, kedy zomrel Euripides a Sofokles
- teóriou tragédie sa zaoberal Aristoteles (Poetika), za Aristotel. cias bola dráma ešte živým útvarom
Aristoteles spája vznik tragédie s dityrambami - hlav. vec, co prebralo divadlo z rituálov je spolocenská funkcia. Divadelné slávnosti sú najvyššou integrujúcou cinnostou celej obce (ekvivalentom v krestanskej kultúre je omšový rituál)
- divadlo sa stalo štátnym kultom (bolo ním organizované) v Aténach v rámci zimných sviatkov boha Dionýza (koncom marca)
- úloha štátu: Kedže divadlo je platená inštitúcia a nie všetci mohli za vstupné zaplatit, tak za nich zaplatil štát.
- za sprievodu obce sa uskutocnila obet v chráme Dionýza a potom sa uskutocnila úcast v prednese dityrambov
- priebeh: 1. den slávnosti : mužské a chlapcenské zbory prednášali dityramby
2. den : 3 až 5 komédií
3., 4. a 5. den : tragédie (3 tragédie, satyrská hra)
*až 26 premiér tragédií rocne
- celé podujatie malo charakter sútaže, lebo vždy sa urcoval vítaz.
- spolocenská úloha štátu : každorocne sa urcoval bohatý obcan( = choregos), ktorý financoval celé podujatie– t.j. kostýmy, potravu, skúšky, rekvizity, ...
- na jednom vystúpení sa zúcastnilo asi 1252 hercov: 9 tragic. herci, 15 komediálni herci, 45 chorentov v tragédiách, 120 chorentov v komédiách, 20 na aule, 18 na strun. nástrojoch a 1000 spevákov. Divákov bolo asi 17 000.
[archon = clovek, ktorý vedie skúšky, pripravuje hercov a zbory]
[choros = zbor, miesto na ktorom zbor vystupuje]
[choreuti = clenovia zboru, ktorí nastupujú po prológu]
- Podla neskorších textov: vystupuje v tragédii 9 spevákov a v komédii 15 – 25 spevákov. Všetci dohromady tvoria zbor (= choros), ktorý bol sprevádzaný na aule. Vodca zboru (=chorifaios) komentuje dej, dohovára ho a niekedy má priamu funkciu z hladiska sujetu. Zboristi sú odlíšení od hercov.
- V polovici 5. st. p.K. vznikajú rozlicné herecké spolky, herci sa profesionalizujú. Grécke divadlo sa postupne vyvíjalo od integrujúceho obradu k zábavnej zložke spolocnosti. Konkrétne dejiny sú známe vdaka filozofickým štúdiám a iným materiálom: je známych 600 tragédií od 46 tragikov, pricom je zachovaných len 32 tragic. textov (Eudektes - len 1 spis, Euripides, Aischylos); zachovalo sa 11 komédií (všetky od Aristofana)
- V pôvodnom kontexte mala hra len jedno predvedenie.
- Zo samotných divadiel sa zachovali amfiteátre (aj v Itálii, Malej Ázii). Stavali sa na miestach, kde sa zmestí až 17 tis. divákov (pricom všetci dobre pocujú, co sa deje na javisku). Pre výstavbu divadla zvolil Vitruvius vo svojom 5. spise niektoré kriériá: zákl. krit. – miesto musí byt zdravé, akustické podmienky musia byt dobré a miesto musí byt zakryté vrchom na úbocí.
[teatrón = hladisko so stupnovitými sedadlami]
[orchestra = kruhový priestor v strede teatronu, bol tažiskovým priestorom, lebo sa tam pohyboval zbor (v strede mal 2 bocné vchody = parodeie ), v strede bol oltár]
[skéne = stavba za oltárom, ktorá uzatvára divadelný priestor]
Divadelné texty sa na rozdiel od improvizovanej epiky prednášanej autormi píšu a musia sa naštudovat = memorizovat - pritom napomáhala hudob. zložka (o hudbe však nevieme nic, zachovali sa iba texty)
[monódia = sólový spev]
[stasiomon = zborový spev]
[kommos = žalospev sólistu so sprievodom zboru]
[prologos = nástup hercov]
[parodos = 1. nástup zboru]
[epeizodia = jednotlivé výstupy zboru]
[exodus = odchod hercov zo scény]
Zachovala sa iba jediná trilógia : “Orestea” od Aischyla;
- celkovo je zachovaných 45 textov (32 tragédií, 11 komédií a 2 satyrické hry)
najstaršie tragédia pochádzajú od: Frinicha, Oirila a Thespisa ( = vynálezca tragédie, proti zboru postavil 1 herca = protagonistu)
- grécke hry nemajú sa rétorikou tak vela spolocného: herci nosia masky, cím nevidiet ich emócie a afekty, no u rétorov je táto zložka velmi dôležitá)
- všetkých 31 tragédií má mytologický námet ( = varianty mýtov), iba 1 nie
*Tragédiu vysvetluje Aristoteles ako ”spev capov”, lebo Satyr vyzeral ako cap ( nadväznost na Dionýzov kult)
- clenenie na scény a vstupy neexistovalo, existovali iba plynulé texty, kde sú urcení protagonisti a zbor (neskoršie clenenie novodobého divadla na 5 dejstiev podla Aristotela je výsledkom domnienok)
- satyrská hra - nebola dlho známa, a tak ked sa v renesancii (a neskôr v baroku) pokúsili o rekonštrukciu antických hier, využili vlastnosti sat. hry v tragédii alebo komédii. Dnes známe sat. hry: “Kyklopi” (od Euripida), “Oslepenie Polyféma” (jediná celá zachovaná) a “Špehovia” (od Sofokla).
- jazyk sat. hier bol rovnaký ako jazyk tragédie, iné bolo kostýmovanie zboru (niekedy sa chápe ako paródia na tragédiu). Oddelenie sat. hry od tragédie (4. st.p.K.) nebolo kanonizované, a tak sa nevie ako vyzerala.
Aischylos (524 - 456 p.K.)
- napísal 90 hier (trag. kom, sat.h.), vieme názvy 82 a zachovalo sa 7
“Peržania”- najst. hra (472 p.K.); nemá mytolog. námet
“Orestea”- trilógia; získala prvú cenu r. 458 p.K.
- 3 casti : Agamemnón, Poreferoe ( = obet za mrtveho) a Eumenides
- predmetom je návrat trójskeho hrdinu Agamemnóna domov (príbeh sa odohráva až po skrotenie fúrií)
“Pripútaný Prométheus”
- Aischylovi bol pripísaná vynález 2. herca = deuterogenistes

Sofokles (497 - 406 p.K.) - predstavitel klasickej tragédie
- zaviedol 3. herca = trigonetes a 13-clenný zbor; bol autorom teoretic. prác, ktoré sa však nezachovali
- 18x vítaz agonov (sútaž), nikdy nebol tretí
- zachovalo sa 7 tragédií (“Antigona”, “Oidipus – tyran”, “Elektra”, “Oidipus z Apolónie”)
Kým Aischylove riešenia konfliktov spadajú ešte do sféry mytológie (sú teda mytologické, osudové), u Sofokla ide o princíp spravodlivosti (spravodlivé riešenie)

Euripides
- súcasník Sokrata, priatel Protagora
- sútažil 20x, vyhral len 3x
- napísal 90 drám, 18 sa zachovalo (17 trag. + 1. sat.h.) : “Medea” (prepadla), “Elektra”, “Ifigénia v Tauride”, “Kyklopi”
- bol divadelný novátor a preto ho mnohí zosmiešnovali; dával velký dôraz na sólový prejav  vplyv na rím. drámu (a model pre Senecovu Medeu)

Rímska tragédia: - spracúvala grécke námety
- 240 p.K : 1x bola preložená gr. hra do latinciny  otrok Lívius Andronicus (preložil aj Homéra)
- 3 stor. p.K.: Nevius, Enius, Actius - ale ich hry sa nezachovali
Seneca - zachovaných 9 hier (“Oidipus”, “Medea”, “Trójsky Herkules”)
- úlohou tragédie bolo vzbudit hrôzu a úžas
[praetexta = vážna hra s témou rím. dejín (Nevius)]
[krepidata = rím. trag. s gréc. námetom [krepis = gr., sandál]]
[togata = súhrnný názov pre trag. [tóga = oblecenie ludí z vyšších kruhov]]


Diskusia

REAGOVAT

fatihin nurul napísal/a - 19. 4. 2018 - 04:51

ersalah tentang orang yang tidak dikenal. Saya menggan jual besi baja online jualbesibajaonline.com jualbesibajaonline jual besi wf jual besi h beam jual besi cnp jual besi unp jual besi beton jual besi plat jual besi siku jual pipa besi harga besi wf harga besi h beam harga besi cnp harga besi unp harga besi beton harga besi plat harga besi siku harga pipa besi distributor besi wf distributor besi h beam distributor besi beton distributor besi cnp distributor besi unp distributor besi plat distributor besi siku distributor besi pipa Jual besi baja plat astm a 283 grade a 285 grade c 70 c a 516 grade 70 harga distributor jakarta surabaya Jual Harga Distributor Wear Plate Tahan Gesek Hardox 400 450 500 Jual Harga Distributor Wear Plate Tahan Gesek Abrex 400 450 500 Harga Jual Distributor Plat Boiler Tahan Panas Astm A 516 GR 70 Jual Harga Distributor Plate Boiler Tahan Panas Astm A 283 Gr c Distributor Plat Boiler Tahan Panas astm a 285 gr c Harga Jual Murah Disini Distributor Plat Tahan Gesek Waear Plate Creusabro 4800 8000 Harga Jual murah Harga Jual Distributor Pipa Boiler DIN 17175, EN 100126 P235 GH Vallorec, Sumitomo dan Benteler undangan pernikahan kalender undangan pernikahan bahasa inggris islam undangan pernikahan islami undangan pernikahan unik dan murah undangan pernikahan modern undangan pernikahan online undangan pernikahan undangan pernikahan amplop surat undangan pernikahan simple undangan pernikahan murah undangan pernikahan unik undangan pernikahan artis undangan pernikahan modern undangan pernikahan artis undangan pernikahan arab undangan pernikahan undangan pernikahan Pabrik Plat Bordes Pabrik Plat Bordes Pabrik besi siku Pabrik Wiremesh Besi Pabrik Plat besi plat kapal undangan pernikahan mewah Distributor Besi Pipa Baja Schedule 80 Pabrik Besi Hollow Baja Pabrik besi hollow Distributor besi beton Distributor Wiremesh Besi Distributor Wiremesh Besi Pabrik pipa besi baja sch 40 sch 80 Distributor Atap Spandek Pabrik besi h beam baja undangan pernikahan cute Distributor Besi Pipa Baja Schedule 40 Distributor Besi Beton Distributor pipa besi konstruksi baja jasa konstruksi konstruksi bangunan jasa konstruksi besi baja konstruksi jembatan jasa konstruksi gudang konstruksi baja wf jasa konstruksi gedung harga konstruksi baja per m2 jasa konstruksi baja wf konstruksi kapal jasa konstruksi jembatan konstruksi cakar ayam jasa konstruksi bangunan contoh konstruksi baja wf jasa konstruksi konstruksi jembatan beton jasa konstruksi besi baja konstruksi bangunan 2 lantai jasa konstruksi gudang konstruksi bangunan gedung jasa konstruksi gedung konstruksi baja gudang jasa konstruksi baja wf konstruksi baja rumah 2 lantai jasa konstruksi jembatan konstruksi jembatan gantung jasa konstruksi bangunan konstruksi baja untuk rumah tinggal jasa konstruksi konstruksi jembatan sederhana jasa konstruksi besi baja konstruksi bangunan bertingkat jasa konstruksi gudang konstruksi baja di bali jasa konstruksi gedung konstruksi baja wf untuk gudang jasa konstruksi baja wf konstruksi gudang jasa konstruksi jembatan konstruksi jembatan baja jasa konstruksi bangunan harga konstruksi baja per kg jasa konstruksi konstruksi baja berat jasa konstruksi besi baja konstruksi bangunan tahan gempa jasa konstruksi gudang konstruksi jembatan beton sederhana jasa konstruksi gedung konstruksi atap baja jasa konstruksi baja wf konstruksi besi jasa konstruksi jembatan harga konstruksi baja gudang jasa konstruksi bangunan harga konstruksi baja per meter jasa konstruksi konstruksi baja surabaya jasa konstruksi besi baja konstruksi kapal baja jasa konstruksi gudang konstruksi gudang baja jasa konstruksi gedung konstruksi bangunan gedung bertingkat rendah jasa konstruksi baja wf konstruksi baja lapangan futsal jasa konstruksi jembatan konstruksi tangga baja jasa konstruksi bangunan konstruksi bangunan sarang walet jasa konstruksi harga konstruksi baja wf jasa konstruksi besi baja konstruksi bangunan sederhana jasa konstruksi gudang konstruksi dermaga jasa konstruksi gedung konstruksi besi wf jasa konstruksi baja wf konstruksi bangunan kapal jasa konstruksi jembatan konstruksi baja wf untuk rumah tinggal jasa konstruksi bangunan konstruksi bangunan gedung bertingkat jasa konstruksi konstruksi pelabuhan jasa konstruksi besi baja sewa villa puncak sewa villa di puncak konstruksi wf jasa konstruksi gudang konstruksi bangunan baja jasa konstruksi gedung harga konstruksi baja untuk gudang jasa konstruksi baja wf konstruksi kuda kuda baja jasa konstruksi jembatan konstruksi basement jasa konstruksi bangunan konstruksi baja 2 lantai jasa konstruksi konstruksi bangunan 3 lantai jasa konstruksi besi baja harga konstruksi baja lapangan futsal jasa konstruksi gudang konstruksi baja iwf jasa konstruksi gedung konstruksi bangunan lantai 2 jasa konstruksi baja wf konstruksi atap baja wf jasa konstruksi jembatan konstruksi crane jasa konstruksi bangunan konstruksi jembatan layang jasa konstruksi konstruksi bangunan bambu jasa konstruksi besi baja konstruksi baja vs beton bertulang jasa konstruksi gudang konstruksi bangunan tinggi jasa konstruksi gedung konstruksi baja wf untuk rumah jasa konstruksi baja wf menghitung konstruksi baja jasa konstruksi jembatan konstruksi baja jakarta jasa konstruksi bangunan konstruksi bangunan sipil jasa konstruksi konstruksi rumah baja jasa konstruksi besi baja konstruksi bangunan pabrik jasa konstruksi gudang konstruksi baja untuk rumah jasa konstruksi gedung konstruksi bangunan ruko 2 lantai jasa konstruksi baja wf konstruksi bangunan gudang jasa konstruksi jembatan konstruksi baja bandung jasa konstruksi bangunan konstruksi h beam jasa konstruksi konstruksi baja untuk gudang jasa konstruksi besi baja konstruksi baja cnp jasa konstruksi gudang standar konstruksi bangunan indonesia jasa konstruksi gedung konstruksi baja gedung bertingkat jasa konstruksi baja wf konstruksi baja bentang lebar jasa konstruksi jembatan konstruksi bangunan tingkat jasa konstruksi bangunan contoh konstruksi baja jasa konstruksi konstruksi baja rumah jasa konstruksi besi baja konstruksi bangunan masjid jasa konstruksi gudang konstruksi bangunan beton jasa konstruksi gedung jasa konstruksi baja bandung jasa konstruksi baja wf jasa konstruksi baja jakarta jasa konstruksi jembatan konstruksi lantai baja jasa konstruksi bangunan harga konstruksi bangunan per m2 jasa konstruksi konstruksi bangunan minimalis jasa konstruksi besi baja kontraktor konstruksi baja jakarta jasa konstruksi gudang konstruksi bangunan jembatan jasa konstruksi gedung konstruksi baja h beam jasa konstruksi baja wf konstruksi bangunan ruko jasa konstruksi jembatan konstruksi bangunan walet jasa konstruksi bangunan kontraktor konstruksi baja surabaya jasa konstruksi konstruksi baja jembatan jasa konstruksi besi baja konstruksi baja semarang jasa konstruksi gudang konstruksi baja pabrik jasa konstruksi gedung konstruksi atap gudang jasa konstruksi baja wf konstruksi bangunan hotel jasa konstruksi jembatan konstruksi baja tangerang jasa konstruksi bangunan konstruksi bangunan sekolah jasa konstruksi konstruksi baja bangunan jasa konstruksi besi baja konstruksi baja gedung jasa konstruksi gudang konstruksi baja adalah jasa konstruksi gedung konstruksi bangunan futsal jasa konstruksi baja wf konstruksi baja jawa timur jasa konstruksi jembatan konstruksi kuda-kuda baja wf jasa konstruksi bangunan biaya konstruksi baja lapangan futsal jasa konstruksi konstruksi bangunan lapangan futsal jasa konstruksi besi baja konstruksi baja futsal jasa konstruksi gudang konstruksi baja bali jasa konstruksi gedung konstruksi bangunan kolam renang jasa konstruksi baja wf konstruksi atap bangunan jasa konstruksi jembatan konstruksi baja untuk lapangan futsal jasa konstruksi bangunan pemasangan konstruksi atap baja jasa konstruksi konstruksi jembatan baja sederhana jasa konstruksi besi baja jasa konstruksi jasa konstruksi gudang jasa konstruksi baja jasa konstruksi gedung jasa konstruksi bangunan jasa konstruksi baja wf jasa konstruksi baja wf jasa konstruksi jembatan jasa konsultan konstruksi jasa konstruksi bangunan jasa konstruksi baja gudang jasa konstruksi harga jasa konstruksi baja jasa konstruksi besi baja jasa konsultan konstruksi bangunan jasa konstruksi gudang jasa konstruksi baja surabaya jasa konstruksi gedung industri jasa konstruksi jasa konstruksi baja wf jasa konstruksi baja bandung jasa konstruksi jembatan jasa konstruksi baja jakarta jasa konstruksi bangunan jasa konstruksi.net jasa konstruksi jasa konstruksi indonesia jasa konstruksi besi baja harga jasa konstruksi jasa konstruksi gudang iklan jasa konstruksi jasa konstruksi gedung

Zapoj sa do diskusie (1)